ข้อมูลจำนวนนักเรียน : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด ห้องเรียน Action
1 40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 11 34 11 0 56 11
2 40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 10 39 0 0 49 9
3 40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง 27 71 0 0 98 9
4 40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา 36 44 0 0 80 9
5 40030007 บ้านหนองแวงมน 35 104 49 0 188 11
6 40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 15 94 39 0 148 12
7 40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 33 75 0 0 108 8
8 40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 8 63 27 0 98 11
9 40030011 บ้านหนองเรือ 0 10 0 0 10 5
10 40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 8 2 0 10 6
11 40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 9 22 0 0 31 9
12 40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง 25 53 0 0 78 9
13 40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 0 167 0 0 167 6
14 40030016 บ้านหัวนาหนองแวง 23 35 0 0 58 9
15 40030017 มิตรภาพ 2 16 43 0 0 59 7
16 40030018 บ้านห้วยโจด 26 49 0 0 75 9
17 40030019 บ้านทุ่งแค 28 50 0 0 78 9
18 40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 18 64 0 0 82 8
19 40030021 บ้านยานางโนนแต้ 14 29 0 0 43 8
20 40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 5 23 0 0 28 6
21 40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 9 41 0 0 50 8
22 40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา 13 51 0 0 64 8
23 40030025 ชุมชนบ้านชาด 30 63 0 0 93 9
24 40030026 บ้านทับบา 24 91 0 0 115 8
25 40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 15 30 0 0 45 8
26 40030028 บ้านหันใหญ่ 52 115 54 0 221 12
27 40030029 บ้านหนองห้าง 4 4 0 0 8 3
28 40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 35 108 16 0 159 11
29 40030031 บ้านลอมคอม 31 76 57 0 164 11
30 40030032 บ้านหนองอรุณ 25 98 0 0 123 8
31 40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 20 59 0 0 79 8
32 40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 6 50 38 0 94 12
33 40030036 บ้านป่าเป้า 20 45 0 0 65 9
34 40030037 บ้านโสกนกเต็น 37 123 0 0 160 8
35 40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 10 57 30 0 97 11
36 40030039 บ้านหนองแวงนอก 27 42 0 0 69 9
37 40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ 0 4 0 0 4 3
38 40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 7 37 0 0 44 8
39 40030043 บ้านโนนตะโก 2 16 0 0 18 7
40 40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 33 97 45 0 175 11
41 40030045 บ้านฝาผนังวังจาน 16 34 0 0 50 8
42 40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า 40 75 24 0 139 11
43 40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 9 29 0 0 38 8
44 40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 19 52 0 0 71 9
45 40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง 20 34 0 0 54 9
46 40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 23 76 41 0 140 11
47 40030051 บ้านโนนชาดวิทยา 20 37 0 0 57 11
48 40030052 บ้านหนองแปน 2 15 0 0 17 8
49 40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ 15 62 19 0 96 11
50 40030055 บ้านหันน้อย 30 44 0 0 74 9
51 40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 5 33 0 0 38 7
52 40030058 สหราษฎร์อนุกูล 24 25 17 0 66 11
53 40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 3 0 0 3 2
54 40030060 บ้านคอนฉิม 28 90 33 0 151 12
55 40030061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 6 36 0 0 42 8
56 40030062 บ้านดอนโจด 25 53 32 0 110 11
57 40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 11 39 0 0 50 8
58 40030065 บ้านโนนข่าวิทยา 15 50 0 0 65 8
59 40030066 โนนทองวิทยา 26 76 0 0 102 8
60 40030068 บ้านรัตนะ 33 111 66 0 210 11
61 40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 24 57 0 0 81 8
62 40030071 บ้านกุดหมากเห็บ 38 123 0 0 161 8
63 40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา 32 137 0 0 169 8
64 40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 16 45 0 0 61 8
65 40030074 วังบงน้อยวิทยา 22 75 0 0 97 8
66 40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 117 285 0 0 402 17
67 40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน 29 93 29 0 151 11
68 40030078 บ้านโจดใหญ่ 16 47 0 0 63 9
69 40030079 บ้านถลุงเหล็ก 9 32 0 0 41 9
70 40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 37 92 48 0 177 12
71 40030081 บ้านโสกไผ่ 17 46 0 0 63 8
72 40030082 บ้านใหม่นาเพียง 23 52 0 0 75 9
73 40030084 บ้านหนองแดง 20 48 0 0 68 8
74 40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน 16 76 0 0 92 8
75 40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 44 121 0 0 165 8
76 40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา 17 49 0 0 66 8
77 40030088 บ้านตลาดหนองแก 10 28 0 0 38 9
78 40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 18 45 0 0 63 9
79 40030092 บ้านโสกน้ำขาว 24 79 0 0 103 8
80 40030093 บ้านทางขวาง 13 47 17 0 77 11
81 40030094 บ้านโคกสง่า 4 16 0 0 20 8
82 40030095 บ้านหันโสกเชือก 2 11 0 0 13 6
83 40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 7 33 0 0 40 8
84 40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 4 14 0 0 18 7
85 40030098 บ้านท่านางแนว 40 122 0 0 162 8
86 40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 25 73 0 0 98 9
87 40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด 60 176 50 0 286 13
88 40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 0 1 0 0 1 1
89 40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 15 61 0 0 76 8
90 40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 14 54 0 0 68 8
91 40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 41 150 0 0 191 8
92 40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 32 101 36 0 169 12
93 40030110 บ้านละหานนา 33 65 34 0 132 12
94 40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 22 0 0 22 6
95 40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 7 28 0 0 35 8
96 40030114 ชุมชนบ้านโคกสี 47 196 0 0 243 8
97 40030115 บ้านกุดรู 11 50 0 0 61 8
98 40030116 บ้านแวงน้อย 20 44 0 0 64 9
99 40030117 บ้านหนองแขมอีโล 16 73 54 0 143 11
100 40030118 บ้านดอนหันนาจาน 7 24 0 0 31 8
101 40030120 บ้านคึมชาด 0 0 0 0 0 0
102 40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 46 86 0 0 132 9
103 40030122 บ้านปอแดง 18 46 0 0 64 9
104 40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน 30 95 81 0 206 12
105 40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง 52 115 70 0 237 12
106 40030125 บ้านศุภชัย 12 48 29 0 89 11
107 40030126 บ้านดงเค็ง 45 82 43 0 170 11
108 40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ 38 58 0 0 96 9
109 40030128 หนองพลวงมิตรประชา 19 44 0 0 63 8
110 40030130 บ้านหนองหญ้าขาว 27 105 0 0 132 8
111 40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 37 84 0 0 121 9
112 40030133 บ้านหินแร่ 23 40 0 0 63 9
113 40030134 บ้านหนองวัดป่า 21 63 0 0 84 9
114 40030135 บ้านหนองแวงน้อย 14 28 0 0 42 9
115 40030136 บ้านดอนดู่ 31 58 0 0 89 8
116 40030137 บ้านโนนท่อน 6 34 0 0 40 8
117 40030138 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 18 57 28 0 103 11
118 40030140 บ้านหนองไผ่น้อย 19 53 0 0 72 8
119 40030141 บ้านหนองแวงยาว 44 77 43 0 164 11
120 40030142 บ้านหนองแสง 14 67 0 0 81 8
121 40030143 บ้านกุดหว้า 18 71 0 0 89 8
122 40030144 บ้านหนองบัวแดง 1 19 0 0 20 7
123 40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 11 67 0 0 78 8
124 40030146 บ้านหนองเปล่ง 12 32 0 0 44 8
125 40030147 จตุคามวิทยา 13 54 36 0 103 12
126 40030148 บ้านตะกั่วป่า 21 64 0 0 85 8
127 40030150 บ้านกอกโนนแต้ 17 44 24 0 85 11
128 40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 7 32 0 0 39 8
129 40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก 17 68 0 0 85 9
130 40030153 บ้านโนนธาตุ 12 44 30 0 86 11
131 40030154 บ้านสว่างวิทยา 5 21 0 0 26 8
132 40030155 บ้านสำราญ 20 53 0 0 73 8
133 40030156 ชุมชนวังหิน 6 32 5 0 43 10
134 40030157 บ้านหลักด่าน 18 28 0 0 46 9
135 40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 32 64 0 0 96 9
136 40030159 บ้านหนองยาง 15 43 0 0 58 9
137 40030161 บ้านสำโรง 23 92 45 0 160 11
138 40030162 บ้านหินลาดนาดี 20 47 0 0 67 9
139 40030163 บ้านหนองกาว 9 20 0 0 29 9
140 40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง 36 101 59 0 196 12
141 40030165 บ้านเหล่านกชุม 0 9 0 0 9 4
142 40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 20 111 75 0 206 11
143 40030168 บ้านหนองกุงสว่าง 18 73 0 0 91 8
144 40030169 ชุมชนหนองเม็ก 42 144 61 0 247 11
145 40030170 บ้านโคกสูงวิทยา 33 79 0 0 112 8
146 40030171 บ้านท่าหนองหว้า 21 57 0 0 78 8
147 40030172 บ้านโนนขามป้อม 21 47 0 0 68 9
148 40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 15 29 0 0 44 9
149 40030174 บ้านวังคูณ 31 62 0 0 93 8
150 40030175 บ้านหนองไทร 7 27 0 0 34 7
151 40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 11 70 0 0 81 8
152 40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 242 580 0 0 822 31
153 40030178 บ้านโนนกราด 5 4 0 0 9 5
154 40030179 บ้านโนนรังหนองบอน 4 42 0 0 46 7
155 40030180 บ้านเปาะ 4 20 0 0 24 8
156 40030181 บ้านเมย 27 80 0 0 107 8
157 40030183 บ้านหนองสองห้อง 10 195 0 0 205 8
158 40030184 ไตรมิตรวิทยา 41 116 69 0 226 11
159 40030185 บ้านกุดหอยกาบ 12 25 0 0 37 9
160 40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 14 38 0 0 52 8
161 40030187 บ้านหันโจดหนองกุง 11 36 0 0 47 8
162 40030188 บ้านแฝก 19 25 0 0 44 9
163 40030189 บ้านดอนชาด 13 41 0 0 54 9
164 40030190 บ้านโนนแดง 41 86 0 0 127 9
165 40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า 8 11 0 0 19 8
166 40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 67 130 0 0 197 10
167 40030193 บ้านหลุบคา 26 54 0 0 80 9
168 40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ 28 58 0 0 86 9
169 40030195 เบญจคามสามัคคี 25 67 30 0 122 12
170 40030196 บ้านวังยาวสามัคคี 32 64 49 0 145 12
171 40030197 บ้านหันศิลางาม 37 156 0 0 193 9
172 40030198 บ้านหนองขี้เห็น 28 48 0 0 76 9
173 40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 36 108 46 0 190 12
174 40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 26 58 0 0 84 9
175 40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 14 58 22 0 94 11
176 40030202 บ้านห้วยแคน 21 46 0 0 67 9
177 40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี 19 59 0 0 78 9
178 40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 15 42 31 0 88 11
179 40030205 บ้านผักหวาน 21 68 0 0 89 8
180 40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 18 68 0 0 86 9
181 40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 24 111 50 0 185 11