ข้อมูลห้องเรียน : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่

จำนวน 0
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
1 ปวช.1 0 0 0 0
2 ปวช.2 0 0 0 0
3 ปวช.3 0 0 0 0
รวมทั้งหมด