ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่