ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

# รายการ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด Action
1 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 1 0 0 0 1
2 กำพร้า 6 36 0 0 42
3 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 4 3 2 0 9
4 เด็กเร่ร่อน 0 1 0 0 1
5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 1 4 0 0 5
6 เด็กยากจน 3,134 9,884 1,608 0 14,626