กราฟแสดงจำนวนจำนวนโรงเรียนแยกตามโครงการพิเศษ

ข้อมูลโครงการพิเศษ

# โครงการ จำนวนโรงเรียน Option
1 โรงเรียนประชารัฐ 40
2 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3