กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามวิทยฐานะ

จำนวนบุคลากรแยกตามวิทยฐานะ

# วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม Action
1 ชำนาญการ 41 76 117
2 ชำนาญการพิเศษ 345 578 923
3 เชี่ยวชาญพิเศษ 0 1 1
4 ปฏิบัติงาน 0 1 1
5 ปฏิบัติการ 0 1 1
6 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 270 541 811