กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามระดับที่สอน

จำนวนบุคลากรแยกตามระดับที่สอน

# ระดับที่สอน ชาย หญิง รวม Action
1 ก่อนประถมศึกษา 19 224 243
2 ประถมศึกษา 294 703 997
3 มัธยมศึกษาตอนต้น 95 153 248
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 9 12
5 ไม่ได้ทำการสอน 245 109 354