กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามระดับที่สอน

จำนวนบุคลากรแยกตามระดับที่สอน

# ระดับที่สอน ชาย หญิง รวม Action
1 ก่อนประถมศึกษา 19 223 242
2 ประถมศึกษา 291 702 993
3 มัธยมศึกษาตอนต้น 95 153 248
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 9 12
5 ไม่ได้ทำการสอน 244 108 352