กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระฯ

จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระฯ

# กลุ่มสาระฯ ชาย หญิง รวม Action
1 ภาษาไทย 21 82 103
2 คณิตศาสตร์ 47 72 119
3 วิทยาศาสตร์ 26 94 120
4 สังคมศึกษา 32 32 64
5 ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 18 17 35
6 สุขศึกษา พลศึกษา 44 8 52
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 27 32 59
8 ภาษาต่างประเทศ 18 83 101
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 7 17
10 ทุกกลุ่มสาระ 168 587 755
11 ไม่มีกลุ่มสาระฯที่สอน 241 181 422