กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามปีเกษียณอายุราชการ 10 ปี

จำนวนบุคลากรแยกตามปีเกษียณอายุราชการ 10 ปี

# ปีที่เกษียณฯ ผู้อำนวยการ รอง ผอ. ครู รวม
1 ต.ค.2563 14 0 74 88
2 ต.ค.2564 26 0 80 106
3 ต.ค.2565 11 0 73 84
4 ต.ค.2566 15 0 52 67
5 ต.ค.2567 6 1 51 58
6 ต.ค.2568 10 0 42 52
7 ต.ค.2569 3 0 31 34
8 ต.ค.2570 2 0 19 21
9 ต.ค.2571 6 0 12 18
10 ต.ค.2572 4 0 22 26
11 ต.ค.2573 5 0 24 29