กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม Action
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 141 20 161
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0 1 1
3 ครู 270 739 1,009
4 ครูผู้ช่วย 19 79 98
5 เจ้าพนักงานธุรการ 1 5 6
6 วิทยากร 0 1 1
7 ครูธุรการ 30 84 114
8 ครู (พนักงานงานราชการ) 21 59 80
9 ครู (อัตราจ้าง) 45 123 168
10 นักการภารโรง 63 1 64
11 ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 8 1 9
12 ช่างไม้ชั้น 3 4 0 4
13 ยาม 1 0 1
14 พนักงานบริการ 4 0 4
15 ครูพี่เลี้ยง 3 14 17
16 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 10 45 55
17 อื่นๆ 15 7 22
18 ช่างปูนชั้น 2 5 0 5
19 ช่างไฟฟ้า 2 0 2
20 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 4 5
21 ช่างปูนชั้น 4 2 0 2
22 เจ้าหน้าที่ธุรการ 7 11 18
23 ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1