กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามวิทยฐานะ

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามระดับที่สอน

ข้อมูลบุคลากร : สพป.ขอนแก่น เขต 3

จำนวน 1,854
# รหัส SMIS โรงเรียน ชาย หญิง รวม Action
1 40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 3 8 11
2 40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 1 9 10
3 40030003 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 1 0 1
4 40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง 5 6 11
5 40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา 5 6 11
6 40030007 บ้านหนองแวงมน 9 12 21
7 40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 6 12 18
8 40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 3 6 9
9 40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 6 8 14
10 40030011 บ้านหนองเรือ 3 0 3
11 40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี 4 2 6
12 40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 1 2 3
13 40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง 2 3 5
14 40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 2 9 11
15 40030016 บ้านหัวนาหนองแวง 2 6 8
16 40030017 มิตรภาพ 2 4 5 9
17 40030018 บ้านห้วยโจด 2 7 9
18 40030019 บ้านทุ่งแค 4 5 9
19 40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 4 6 10
20 40030021 บ้านยานางโนนแต้ 4 2 6
21 40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 2 4 6
22 40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 3 3 6
23 40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา 3 6 9
24 40030025 ชุมชนบ้านชาด 3 4 7
25 40030026 บ้านทับบา 2 6 8
26 40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 1 4 5
27 40030028 บ้านหันใหญ่ 7 13 20
28 40030029 บ้านหนองห้าง 0 0 0
29 40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 3 13 16
30 40030031 บ้านลอมคอม 5 10 15
31 40030032 บ้านหนองอรุณ 2 12 14
32 40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 9 11
33 40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 3 10 13
34 40030035 บ้านเพ็กน้อย 0 0 0
35 40030036 บ้านป่าเป้า 3 4 7
36 40030037 บ้านโสกนกเต็น 8 6 14
37 40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 6 9 15
38 40030039 บ้านหนองแวงนอก 3 6 9
39 40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ 0 1 1
40 40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 5 5 10
41 40030043 บ้านโนนตะโก 0 4 4
42 40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 6 12 18
43 40030045 บ้านฝาผนังวังจาน 3 5 8
44 40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า 6 8 14
45 40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 3 4 7
46 40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 1 5 6
47 40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง 4 3 7
48 40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 5 12 17
49 40030051 บ้านโนนชาดวิทยา 3 6 9
50 40030052 บ้านหนองแปน 0 4 4
51 40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ 9 7 16
52 40030055 บ้านหันน้อย 3 6 9
53 40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 3 3 6
54 40030058 สหราษฎร์อนุกูล 4 6 10
55 40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 1 1
56 40030060 บ้านคอนฉิม 7 14 21
57 40030061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 4 3 7
58 40030062 บ้านดอนโจด 3 9 12
59 40030063 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0
60 40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 7 2 9
61 40030065 บ้านโนนข่าวิทยา 3 5 8
62 40030066 โนนทองวิทยา 5 5 10
63 40030068 บ้านรัตนะ 5 13 18
64 40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 5 5 10
65 40030071 บ้านกุดหมากเห็บ 7 5 12
66 40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา 3 10 13
67 40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 6 1 7
68 40030074 วังบงน้อยวิทยา 5 3 8
69 40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 5 16 21
70 40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน 7 12 19
71 40030078 บ้านโจดใหญ่ 3 4 7
72 40030079 บ้านถลุงเหล็ก 4 4 8
73 40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 7 15 22
74 40030081 บ้านโสกไผ่ 3 4 7
75 40030082 บ้านใหม่นาเพียง 3 4 7
76 40030084 บ้านหนองแดง 6 4 10
77 40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน 5 5 10
78 40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 5 9 14
79 40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา 5 5 10
80 40030088 บ้านตลาดหนองแก 1 4 5
81 40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 2 5 7
82 40030092 บ้านโสกน้ำขาว 4 7 11
83 40030093 บ้านทางขวาง 3 13 16
84 40030094 บ้านโคกสง่า 1 3 4
85 40030095 บ้านหันโสกเชือก 3 1 4
86 40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 2 5 7
87 40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 3 4 7
88 40030098 บ้านท่านางแนว 4 10 14
89 40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 5 5 10
90 40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด 6 16 22
91 40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 1 0 1
92 40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 5 5 10
93 40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 6 2 8
94 40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 6 10 16
95 40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 5 14 19
96 40030110 บ้านละหานนา 2 5 7
97 40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 4 4
98 40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 3 3 6
99 40030113 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว 3 3 6
100 40030114 ชุมชนบ้านโคกสี 4 13 17
101 40030115 บ้านกุดรู 3 5 8
102 40030116 บ้านแวงน้อย 2 4 6
103 40030117 บ้านหนองแขมอีโล 4 15 19
104 40030118 บ้านดอนหันนาจาน 3 3 6
105 40030120 บ้านคึมชาด 0 0 0
106 40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 9 4 13
107 40030122 บ้านปอแดง 2 5 7
108 40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน 7 15 22
109 40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง 8 16 24
110 40030125 บ้านศุภชัย 3 11 14
111 40030126 บ้านดงเค็ง 6 12 18
112 40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ 4 7 11
113 40030128 หนองพลวงมิตรประชา 1 4 5
114 40030130 บ้านหนองหญ้าขาว 4 6 10
115 40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 4 11 15
116 40030133 บ้านหินแร่ 1 5 6
117 40030134 บ้านหนองวัดป่า 2 6 8
118 40030135 บ้านหนองแวงน้อย 3 3 6
119 40030136 บ้านดอนดู่ 0 6 6
120 40030137 บ้านโนนท่อน 4 3 7
121 40030138 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 4 10 14
122 40030140 บ้านหนองไผ่น้อย 3 5 8
123 40030141 บ้านหนองแวงยาว 7 13 20
124 40030142 บ้านหนองแสง 5 4 9
125 40030143 บ้านกุดหว้า 3 5 8
126 40030144 บ้านหนองบัวแดง 2 2 4
127 40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 3 6 9
128 40030146 บ้านหนองเปล่ง 4 4 8
129 40030147 จตุคามวิทยา 4 9 13
130 40030148 บ้านตะกั่วป่า 4 3 7
131 40030150 บ้านกอกโนนแต้ 3 5 8
132 40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 3 1 4
133 40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก 3 4 7
134 40030153 บ้านโนนธาตุ 6 7 13
135 40030154 บ้านสว่างวิทยา 3 4 7
136 40030155 บ้านสำราญ 1 6 7
137 40030156 ชุมชนวังหิน 5 4 9
138 40030157 บ้านหลักด่าน 2 4 6
139 40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 2 4 6
140 40030159 บ้านหนองยาง 2 8 10
141 40030161 บ้านสำโรง 6 13 19
142 40030162 บ้านหินลาดนาดี 0 10 10
143 40030163 บ้านหนองกาว 3 4 7
144 40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง 9 11 20
145 40030165 บ้านเหล่านกชุม 0 1 1
146 40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 8 10 18
147 40030168 บ้านหนองกุงสว่าง 4 6 10
148 40030169 ชุมชนหนองเม็ก 5 16 21
149 40030170 บ้านโคกสูงวิทยา 2 5 7
150 40030171 บ้านท่าหนองหว้า 2 4 6
151 40030172 บ้านโนนขามป้อม 4 6 10
152 40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 1 7 8
153 40030174 บ้านวังคูณ 4 9 13
154 40030175 บ้านหนองไทร 1 4 5
155 40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 3 7 10
156 40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 5 28 33
157 40030178 บ้านโนนกราด 2 0 2
158 40030179 บ้านโนนรังหนองบอน 2 5 7
159 40030180 บ้านเปาะ 2 2 4
160 40030181 บ้านเมย 4 8 12
161 40030183 บ้านหนองสองห้อง 3 10 13
162 40030184 ไตรมิตรวิทยา 5 15 20
163 40030185 บ้านกุดหอยกาบ 2 5 7
164 40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 2 5 7
165 40030187 บ้านหันโจดหนองกุง 0 4 4
166 40030188 บ้านแฝก 2 4 6
167 40030189 บ้านดอนชาด 2 2 4
168 40030190 บ้านโนนแดง 2 6 8
169 40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า 0 3 3
170 40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 5 13 18
171 40030193 บ้านหลุบคา 1 5 6
172 40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ 2 8 10
173 40030195 เบญจคามสามัคคี 6 10 16
174 40030196 บ้านวังยาวสามัคคี 10 9 19
175 40030197 บ้านหันศิลางาม 3 7 10
176 40030198 บ้านหนองขี้เห็น 3 5 8
177 40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 8 10 18
178 40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 3 7 10
179 40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 5 10 15
180 40030202 บ้านห้วยแคน 1 4 5
181 40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี 5 1 6
182 40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 4 7 11
183 40030205 บ้านผักหวาน 3 7 10
184 40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 4 8 12
185 40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 5 14 19