กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามประเภท

จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท

# ประเภท ชาย หญิง รวม Action
1 ข้าราชการครู 431 833 1,264
2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 0 1 1
3 ลูกจ้างประจำ 42 3 45
4 พนักงานราชการ 23 67 90
5 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) 130 220 350
6 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง) 28 69 97
7 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น) 2 5 7