กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามการศึกษาสูงสุด

จำนวนบุคลากรแยกตามการศึกษาสูงสุด

# การศึกษาสูงสุด ชาย หญิง รวม Action
1 ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า 16 0 16
2 ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า 13 0 13
3 ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า 60 16 76
4 อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า 9 20 29
5 ปริญญาตรี 338 888 1,226
6 ระดับ ป.บัณฑิต 2 10 12
7 ปริญญาโท 206 259 465
8 ปริญญาเอก 3 1 4
9 อื่น ๆ 5 1 6