กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามสาขา/วิชาเอก

จำนวนบุคลากรแยกตามสาขา/วิชาเอก

# สาขา/วิชาเอก ชาย หญิง รวม Action
1 5 15 20
2 ปฐมวัย 3 83 86
3 การประถมศึกษา 38 137 175
4 วิทยาศาสตร์ 23 95 118
5 คณิตศาสตร์ 22 72 94
6 ภาษาอังกฤษ 13 82 95
7 ดนตรี 6 2 8
8 ศิลปะ 11 9 20
9 คหกรรมศาสตร์ 0 29 29
10 ภาษาไทย 19 95 114
11 พลศึกษา 46 7 53
12 อุตสาหกรรมศิลป์ 19 2 21
13 สังคมศึกษา 19 52 71
14 เกษตรศาสตร์ 19 17 36
15 นาฏศิลป์ 1 9 10
16 การแนะแนว 1 7 8
17 เทคโนโลยีทางการศึกษา 12 18 30
18 สุขศึกษา 2 9 11
19 บรรณารักษ์ศาสตร์ 0 7 7
20 คอมพิวเตอร์ 12 35 47
21 วิจัย 0 1 1
22 วัดผล/ประเมินผลการศึกษา 2 4 6
23 บริหารการศึกษา 202 151 353
24 การศึกษาพิเศษ 0 4 4
25 หลักสูตรและการสอน 11 67 78
26 พัฒนาการเด็ก 0 1 1
27 การศึกษาผู้ใหญ่ 1 0 1
28 วุฒิครูอื่น ๆ 5 10 15
29 ไม่ใช่วุฒิครู 41 27 68
30 เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 2 2 4
31 ประวัติศาสตร์ 1 5 6
32 ภูมิศาสตร์ 2 0 2
33 จิตวิทยา 3 9 12
34 ไทยคดีศึกษา 1 0 1
35 เศรษฐศาสตร์ 0 2 2
36 โภชนาการและอาหาร 0 2 2
37 สหกรณ์ 1 0 1
38 รัฐประศาสนศาสตร์ 4 11 15
39 ธุรกิจการศึกษา 0 1 1
40 การจัดการทั่วไป 5 17 22
41 มนุษยวิทยา สังคมวิทยา 0 1 1
42 พัฒนาชุมชน 0 7 7
43 รัฐศาสตร์ 0 1 1
44 นิติศาสตร์ 0 2 2
45 บัญชี/การบัญชี 1 5 6
46 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 3
47 การตลาด 0 1 1
48 เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 0 1 1
49 อื่นๆ 90 70 160
50 บริหารธุรกิจ 0 4 4
51 คอมพิวเตอร์ศึกษา 0 1 1
52 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 1
53 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1
54 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 0 1
55 จิตวิทยาและการแนะแนว 1 2 3
56 มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ 1 0 1
57 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 0 1 1
58 การบริหารการศึกษา 3 0 3
59 สื่อสารมวลชน 0 1 1