กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

T-score O-NET ระดับชาติ : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

จำนวน 4
# รายวิชา น้อยกว่า 35 35-<45 45-<55 55-<65 65 ขึ้นไป รวม
1 ภาษาไทย 0 0 0 0 0 0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
3 วิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
4 ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0

ข้อมูล T-score O-NET ระดับชาติ ป.6 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา

# สถานศึกษา ไทย(91) Eng(93) คณิต(94) วิทย์(95) รวมเฉลี่ย Action
1 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
อ่อน (0.00%)
2 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
อ่อน (0.00%)
3 บ้านหนองบะโคกสว่าง
อ่อน (0.00%)
4 บ้านหนองไผ่วิทยา
อ่อน (0.00%)
5 บ้านหนองแวงมน
อ่อน (0.00%)
6 บ้านโจดหนองแกหนองสิม
อ่อน (0.00%)
7 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
อ่อน (0.00%)
8 บ้านวังขอนพาดหนองแวง
อ่อน (0.00%)
9 บ้านหนองเรือ
อ่อน (0.00%)
10 บ้านหนองหว้าสามัคคี
อ่อน (0.00%)
11 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
อ่อน (0.00%)
12 บ้านโนนเมืองโคกกุง
อ่อน (0.00%)
13 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
อ่อน (0.00%)
14 บ้านหัวนาหนองแวง
อ่อน (0.00%)
15 มิตรภาพ 2
อ่อน (0.00%)
16 บ้านห้วยโจด
อ่อน (0.00%)
17 บ้านทุ่งแค
อ่อน (0.00%)
18 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
อ่อน (0.00%)
19 บ้านยานางโนนแต้
อ่อน (0.00%)
20 บ้านหนองสะแบงสามัคคี
อ่อน (0.00%)
21 บ้านโคกกลางประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
22 บ้านโนนหอมโนนศาลา
อ่อน (0.00%)
23 ชุมชนบ้านชาด
อ่อน (0.00%)
24 บ้านทับบา
อ่อน (0.00%)
25 บ้านหญ้าคาท่าหลวง
อ่อน (0.00%)
26 บ้านหันใหญ่
อ่อน (0.00%)
27 บ้านหนองห้าง
อ่อน (0.00%)
28 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
อ่อน (0.00%)
29 บ้านลอมคอม
อ่อน (0.00%)
30 บ้านหนองอรุณ
อ่อน (0.00%)
31 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
อ่อน (0.00%)
32 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
อ่อน (0.00%)
33 บ้านป่าเป้า
อ่อน (0.00%)
34 บ้านโสกนกเต็น
อ่อน (0.00%)
35 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
อ่อน (0.00%)
36 บ้านหนองแวงนอก
อ่อน (0.00%)
37 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
อ่อน (0.00%)
38 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
อ่อน (0.00%)
39 บ้านโนนตะโก
อ่อน (0.00%)
40 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
อ่อน (0.00%)
41 บ้านฝาผนังวังจาน
อ่อน (0.00%)
42 บ้านหนองแวงนางเบ้า
อ่อน (0.00%)
43 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
44 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
อ่อน (0.00%)
45 ไตรคามราษฎร์บำรุง
อ่อน (0.00%)
46 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
อ่อน (0.00%)
47 บ้านโนนชาดวิทยา
อ่อน (0.00%)
48 บ้านหนองแปน
อ่อน (0.00%)
49 บ้านหนองแวงโสกพระ
อ่อน (0.00%)
50 บ้านหันน้อย
อ่อน (0.00%)
51 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
อ่อน (0.00%)
52 สหราษฎร์อนุกูล
อ่อน (0.00%)
53 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
อ่อน (0.00%)
54 บ้านคอนฉิม
อ่อน (0.00%)
55 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
อ่อน (0.00%)
56 บ้านดอนโจด
อ่อน (0.00%)
57 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
อ่อน (0.00%)
58 บ้านโนนข่าวิทยา
อ่อน (0.00%)
59 โนนทองวิทยา
อ่อน (0.00%)
60 บ้านรัตนะ
อ่อน (0.00%)
61 บ้านหนองแซงแสงอรุณ
อ่อน (0.00%)
62 บ้านกุดหมากเห็บ
อ่อน (0.00%)
63 นาโพธิ์ชีวิทยา
อ่อน (0.00%)
64 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
65 วังบงน้อยวิทยา
อ่อน (0.00%)
66 ชุมชนบ้านแวงใหญ่
อ่อน (0.00%)
67 ชุมชนบ้านดอนหัน
อ่อน (0.00%)
68 บ้านโจดใหญ่
อ่อน (0.00%)
69 บ้านถลุงเหล็ก
อ่อน (0.00%)
70 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
อ่อน (0.00%)
71 บ้านโสกไผ่
อ่อน (0.00%)
72 บ้านใหม่นาเพียง
อ่อน (0.00%)
73 บ้านหนองแดง
อ่อน (0.00%)
74 บ้านหนองโกโสกกระหนวน
อ่อน (0.00%)
75 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
อ่อน (0.00%)
76 บ้านบะแหบหญ้าคา
อ่อน (0.00%)
77 บ้านตลาดหนองแก
อ่อน (0.00%)
78 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
อ่อน (0.00%)
79 บ้านโสกน้ำขาว
อ่อน (0.00%)
80 บ้านทางขวาง
อ่อน (0.00%)
81 บ้านโคกสง่า
อ่อน (0.00%)
82 บ้านหันโสกเชือก
อ่อน (0.00%)
83 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
อ่อน (0.00%)
84 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
อ่อน (0.00%)
85 บ้านท่านางแนว
อ่อน (0.00%)
86 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
อ่อน (0.00%)
87 บ้านหนองแวงท่าวัด
อ่อน (0.00%)
88 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
อ่อน (0.00%)
89 บ้านรวงโนนไทโนนโจด
อ่อน (0.00%)
90 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
91 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
อ่อน (0.00%)
92 บ้านห้วยทรายทุ่งมน
อ่อน (0.00%)
93 บ้านละหานนา
อ่อน (0.00%)
94 บ้านโนนทองหลางโคกสูง
อ่อน (0.00%)
95 บ้านป่าเป้งน้ำซับ
อ่อน (0.00%)
96 ชุมชนบ้านโคกสี
อ่อน (0.00%)
97 บ้านกุดรู
อ่อน (0.00%)
98 บ้านแวงน้อย
อ่อน (0.00%)
99 บ้านหนองแขมอีโล
อ่อน (0.00%)
100 บ้านดอนหันนาจาน
อ่อน (0.00%)
101 บ้านคึมชาด
อ่อน (0.00%)
102 บ้านชาดศรีสมบูรณ์
อ่อน (0.00%)
103 บ้านปอแดง
อ่อน (0.00%)
104 บ้านหนองกุงโนนทัน
อ่อน (0.00%)
105 บ้านหนองแวงตอตั้ง
อ่อน (0.00%)
106 บ้านศุภชัย
อ่อน (0.00%)
107 บ้านดงเค็ง
อ่อน (0.00%)
108 โนนชาดหนองช้างน้ำ
อ่อน (0.00%)
109 หนองพลวงมิตรประชา
อ่อน (0.00%)
110 บ้านหนองหญ้าขาว
อ่อน (0.00%)
111 บ้านกระหนวนดอนดั่ง
อ่อน (0.00%)
112 บ้านหินแร่
อ่อน (0.00%)
113 บ้านหนองวัดป่า
อ่อน (0.00%)
114 บ้านหนองแวงน้อย
อ่อน (0.00%)
115 บ้านดอนดู่
อ่อน (0.00%)
116 บ้านโนนท่อน
อ่อน (0.00%)
117 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
อ่อน (0.00%)
118 บ้านหนองไผ่น้อย
อ่อน (0.00%)
119 บ้านหนองแวงยาว
อ่อน (0.00%)
120 บ้านหนองแสง
อ่อน (0.00%)
121 บ้านกุดหว้า
อ่อน (0.00%)
122 บ้านหนองบัวแดง
อ่อน (0.00%)
123 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
อ่อน (0.00%)
124 บ้านหนองเปล่ง
อ่อน (0.00%)
125 จตุคามวิทยา
อ่อน (0.00%)
126 บ้านตะกั่วป่า
อ่อน (0.00%)
127 บ้านกอกโนนแต้
อ่อน (0.00%)
128 บ้านโคกสูงประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
129 บ้านชาดหนองเหล็ก
อ่อน (0.00%)
130 บ้านโนนธาตุ
อ่อน (0.00%)
131 บ้านสว่างวิทยา
อ่อน (0.00%)
132 บ้านสำราญ
อ่อน (0.00%)
133 ชุมชนวังหิน
อ่อน (0.00%)
134 บ้านหลักด่าน
อ่อน (0.00%)
135 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
อ่อน (0.00%)
136 บ้านหนองยาง
อ่อน (0.00%)
137 บ้านสำโรง
อ่อน (0.00%)
138 บ้านหินลาดนาดี
อ่อน (0.00%)
139 บ้านหนองกาว
อ่อน (0.00%)
140 บ้านหนองคลองดอนแดง
อ่อน (0.00%)
141 บ้านเหล่านกชุม
อ่อน (0.00%)
142 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
อ่อน (0.00%)
143 บ้านหนองกุงสว่าง
อ่อน (0.00%)
144 ชุมชนหนองเม็ก
อ่อน (0.00%)
145 บ้านโคกสูงวิทยา
อ่อน (0.00%)
146 บ้านท่าหนองหว้า
อ่อน (0.00%)
147 บ้านโนนขามป้อม
อ่อน (0.00%)
148 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
อ่อน (0.00%)
149 บ้านวังคูณ
อ่อน (0.00%)
150 บ้านหนองไทร
อ่อน (0.00%)
151 บ้านหนองบัวแดงวิทยา
อ่อน (0.00%)
152 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
อ่อน (0.00%)
153 บ้านโนนกราด
อ่อน (0.00%)
154 บ้านโนนรังหนองบอน
อ่อน (0.00%)
155 บ้านเปาะ
อ่อน (0.00%)
156 บ้านเมย
อ่อน (0.00%)
157 บ้านหนองสองห้อง
อ่อน (0.00%)
158 ไตรมิตรวิทยา
อ่อน (0.00%)
159 บ้านกุดหอยกาบ
อ่อน (0.00%)
160 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
อ่อน (0.00%)
161 บ้านหันโจดหนองกุง
อ่อน (0.00%)
162 บ้านแฝก
อ่อน (0.00%)
163 บ้านดอนชาด
อ่อน (0.00%)
164 บ้านโนนแดง
อ่อน (0.00%)
165 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
อ่อน (0.00%)
166 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
อ่อน (0.00%)
167 บ้านหลุบคา
อ่อน (0.00%)
168 บ้านเหล่าโนนคูณ
อ่อน (0.00%)
169 เบญจคามสามัคคี
อ่อน (0.00%)
170 บ้านวังยาวสามัคคี
อ่อน (0.00%)
171 บ้านหันศิลางาม
อ่อน (0.00%)
172 บ้านหนองขี้เห็น
อ่อน (0.00%)
173 ไตรมิตรพัฒนศึกษา
อ่อน (0.00%)
174 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
อ่อน (0.00%)
175 บ้านหนองไฮประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
176 บ้านห้วยแคน
อ่อน (0.00%)
177 ไตรราษฎร์สามัคคี
อ่อน (0.00%)
178 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
อ่อน (0.00%)
179 บ้านผักหวาน
อ่อน (0.00%)
180 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
อ่อน (0.00%)
181 หนองกุงห้วยเสียววิทยา
อ่อน (0.00%)