กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

T-score O-NET ระดับชาติ : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

จำนวน 4
# รายวิชา น้อยกว่า 35 35-<45 45-<55 55-<65 65 ขึ้นไป รวม
1 ภาษาไทย 0 18 87 17 0 122
2 คณิตศาสตร์ 0 17 87 17 1 122
3 วิทยาศาสตร์ 0 18 86 18 0 122
4 ภาษาอังกฤษ 0 38 76 8 0 122

ข้อมูล T-score O-NET ระดับชาติ ป.6 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2561

# สถานศึกษา ไทย(91) Eng(93) คณิต(94) วิทย์(95) รวมเฉลี่ย Action
1 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 41.76 47.01 48.78 50.85
พอใช้ (47.10%)
2 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
อ่อน (0.00%)
3 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา
อ่อน (0.00%)
4 บ้านหนองบะโคกสว่าง 56.25 50.22 56.12 59.56
ดี (55.54%)
5 บ้านหนองไผ่วิทยา 52.97 42.80 50.73 52.51
พอใช้ (49.75%)
6 บ้านหนองแวงมน 49.03 47.46 50.00 49.66
พอใช้ (49.04%)
7 บ้านโจดหนองแกหนองสิม
อ่อน (0.00%)
8 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 46.57 46.50 50.61 46.94
พอใช้ (47.65%)
9 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 46.15 46.10 46.33 44.51
พอใช้ (45.77%)
10 บ้านหนองเรือ 49.67 42.93 43.88 42.14
ยังไม่พอใช้ (44.65%)
11 บ้านหนองหว้าสามัคคี
อ่อน (0.00%)
12 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 52.94 42.93 52.45 46.10
พอใช้ (48.60%)
13 บ้านโนนเมืองโคกกุง 44.18 43.84 42.65 42.00
ยังไม่พอใช้ (43.17%)
14 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 52.71 45.74 53.36 53.90
พอใช้ (51.43%)
15 บ้านหัวนาหนองแวง 48.36 44.97 48.78 50.71
พอใช้ (48.20%)
16 มิตรภาพ 2 48.82 45.58 48.50 46.67
พอใช้ (47.39%)
17 บ้านห้วยโจด 51.50 50.24 46.94 47.59
พอใช้ (49.07%)
18 บ้านทุ่งแค 44.88 43.34 46.33 44.59
ยังไม่พอใช้ (44.78%)
19 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 49.31 45.75 50.18 48.02
พอใช้ (48.31%)
20 บ้านยานางโนนแต้ 53.15 45.88 47.14 57.05
พอใช้ (50.81%)
21 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 41.28 45.65 47.55 41.15
ยังไม่พอใช้ (43.91%)
22 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 46.07 48.67 49.48 48.02
พอใช้ (48.06%)
23 บ้านโนนหอมโนนศาลา 47.56 44.02 49.76 56.90
พอใช้ (49.56%)
24 ชุมชนบ้านชาด
อ่อน (0.00%)
25 บ้านทับบา 59.01 49.05 51.71 51.88
พอใช้ (52.91%)
26 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 48.63 45.65 36.53 45.90
ยังไม่พอใช้ (44.18%)
27 บ้านหันใหญ่ 49.11 46.18 52.81 48.70
พอใช้ (49.20%)
28 บ้านหนองห้าง
อ่อน (0.00%)
29 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 50.95 46.83 48.55 48.29
พอใช้ (48.66%)
30 บ้านลอมคอม 39.12 44.97 43.34 41.48
ยังไม่พอใช้ (42.23%)
31 บ้านหนองอรุณ 50.02 49.33 48.29 50.77
พอใช้ (49.60%)
32 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 43.87 43.28 44.80 47.24
ยังไม่พอใช้ (44.80%)
33 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 38.68 43.16 41.83 45.70
ยังไม่พอใช้ (42.34%)
34 บ้านเพ็กน้อย
อ่อน (0.00%)
35 บ้านป่าเป้า 56.01 45.65 47.55 60.15
พอใช้ (52.34%)
36 บ้านโสกนกเต็น
อ่อน (0.00%)
37 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
อ่อน (0.00%)
38 บ้านหนองแวงนอก 48.95 49.05 43.26 42.53
พอใช้ (45.95%)
39 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ 47.83 47.36 45.10 45.61
พอใช้ (46.47%)
40 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 54.46 48.04 51.22 52.63
พอใช้ (51.59%)
41 บ้านโนนตะโก 44.90 49.96 48.78 42.79
พอใช้ (46.61%)
42 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
อ่อน (0.00%)
43 บ้านฝาผนังวังจาน 41.55 43.16 49.59 50.06
พอใช้ (46.09%)
44 บ้านหนองแวงนางเบ้า 47.65 50.92 44.49 53.37
พอใช้ (49.11%)
45 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 49.74 46.68 49.39 46.99
พอใช้ (48.20%)
46 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 51.66 47.69 52.86 51.77
พอใช้ (51.00%)
47 ไตรคามราษฎร์บำรุง
อ่อน (0.00%)
48 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
อ่อน (0.00%)
49 บ้านโนนชาดวิทยา 52.05 46.03 51.77 55.29
พอใช้ (51.28%)
50 บ้านหนองแปน 60.69 58.92 59.19 49.86
ดี (57.16%)
51 บ้านหนองแวงโสกพระ
อ่อน (0.00%)
52 บ้านหันน้อย
อ่อน (0.00%)
53 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
อ่อน (0.00%)
54 สหราษฎร์อนุกูล
อ่อน (0.00%)
55 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 51.66 42.25 41.43 39.76
ยังไม่พอใช้ (43.78%)
56 บ้านคอนฉิม
อ่อน (0.00%)
57 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
อ่อน (0.00%)
58 บ้านดอนโจด 46.53 42.93 45.71 53.92
พอใช้ (47.27%)
59 บ้านโนนใหญ่
อ่อน (0.00%)
60 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
อ่อน (0.00%)
61 บ้านโนนข่าวิทยา 60.41 54.84 64.70 60.74
ดี (60.17%)
62 โนนทองวิทยา 52.66 51.77 48.50 54.19
พอใช้ (51.78%)
63 บ้านรัตนะ
อ่อน (0.00%)
64 บ้านหนองแซงแสงอรุณ
อ่อน (0.00%)
65 บ้านกุดหมากเห็บ
อ่อน (0.00%)
66 นาโพธิ์ชีวิทยา 57.87 51.62 59.15 53.25
ดี (55.47%)
67 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 51.02 51.09 51.22 47.28
พอใช้ (50.16%)
68 วังบงน้อยวิทยา 48.56 45.13 47.14 52.12
พอใช้ (48.24%)
69 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 48.66 47.72 46.63 49.34
พอใช้ (48.09%)
70 ชุมชนบ้านดอนหัน 45.63 46.00 44.49 43.33
ยังไม่พอใช้ (44.86%)
71 บ้านโจดใหญ่ 52.09 44.97 54.49 49.46
พอใช้ (50.25%)
72 บ้านถลุงเหล็ก
อ่อน (0.00%)
73 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 45.74 44.84 49.27 44.16
พอใช้ (46.00%)
74 บ้านโสกไผ่ 51.50 49.50 49.18 57.32
พอใช้ (51.88%)
75 บ้านใหม่นาเพียง 47.64 45.52 57.59 48.16
พอใช้ (49.73%)
76 บ้านหนองแดง 55.56 43.88 54.16 49.98
พอใช้ (50.90%)
77 บ้านหนองโกโสกกระหนวน 51.94 49.05 51.22 47.68
พอใช้ (49.98%)
78 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
อ่อน (0.00%)
79 บ้านบะแหบหญ้าคา 58.42 47.46 53.27 51.70
พอใช้ (52.71%)
80 บ้านตลาดหนองแก 50.70 44.52 49.59 50.59
พอใช้ (48.85%)
81 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
อ่อน (0.00%)
82 บ้านโสกน้ำขาว 54.09 51.77 65.43 61.77
ดี (58.27%)
83 บ้านทางขวาง 52.34 51.61 52.45 52.93
พอใช้ (52.33%)
84 บ้านโคกสง่า 51.40 48.72 47.25 47.88
พอใช้ (48.81%)
85 บ้านหันโสกเชือก
อ่อน (0.00%)
86 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 52.73 55.17 49.51 52.35
พอใช้ (52.44%)
87 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 51.27 45.65 56.74 56.59
พอใช้ (52.56%)
88 บ้านท่านางแนว
อ่อน (0.00%)
89 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 49.73 43.46 52.59 52.43
พอใช้ (49.55%)
90 บ้านหนองแวงท่าวัด
อ่อน (0.00%)
91 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
อ่อน (0.00%)
92 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 54.59 46.33 49.05 46.98
พอใช้ (49.24%)
93 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
94 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 56.01 49.05 52.04 52.75
พอใช้ (52.46%)
95 บ้านห้วยทรายทุ่งมน
อ่อน (0.00%)
96 บ้านละหานนา
อ่อน (0.00%)
97 บ้านโนนทองหลางโคกสูง
อ่อน (0.00%)
98 บ้านป่าเป้งน้ำซับ
อ่อน (0.00%)
99 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว 56.29 46.33 51.22 55.20
พอใช้ (52.26%)
100 ชุมชนบ้านโคกสี
อ่อน (0.00%)
101 บ้านกุดรู
อ่อน (0.00%)
102 บ้านแวงน้อย 49.03 44.29 48.78 45.70
พอใช้ (46.95%)
103 บ้านหนองแขมอีโล
อ่อน (0.00%)
104 บ้านดอนหันนาจาน
อ่อน (0.00%)
105 บ้านคึมชาด 42.08 42.25 41.43 48.47
ยังไม่พอใช้ (43.56%)
106 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 54.54 43.01 50.14 50.76
พอใช้ (49.61%)
107 บ้านปอแดง 39.84 41.92 43.26 48.18
ยังไม่พอใช้ (43.30%)
108 บ้านหนองกุงโนนทัน 46.44 44.46 46.33 43.25
พอใช้ (45.12%)
109 บ้านหนองแวงตอตั้ง
อ่อน (0.00%)
110 บ้านศุภชัย 51.53 50.96 48.78 51.88
พอใช้ (50.79%)
111 บ้านดงเค็ง 53.07 46.14 49.82 52.54
พอใช้ (50.39%)
112 โนนชาดหนองช้างน้ำ 52.41 42.25 47.14 56.25
พอใช้ (49.51%)
113 หนองพลวงมิตรประชา
อ่อน (0.00%)
114 บ้านหนองหญ้าขาว 52.35 46.90 54.49 50.45
พอใช้ (51.05%)
115 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 54.41 54.25 57.24 54.95
ดี (55.21%)
116 บ้านหินแร่ 49.34 46.92 48.78 48.53
พอใช้ (48.39%)
117 บ้านหนองวัดป่า 46.72 46.33 47.88 48.94
พอใช้ (47.47%)
118 บ้านหนองแวงน้อย 48.52 46.78 49.59 46.75
พอใช้ (47.91%)
119 บ้านดอนดู่ 46.71 47.69 49.48 45.08
พอใช้ (47.24%)
120 บ้านโนนท่อน 48.40 48.28 56.12 51.41
พอใช้ (51.05%)
121 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
อ่อน (0.00%)
122 บ้านหนองไผ่น้อย 50.04 52.91 52.04 45.37
พอใช้ (50.09%)
123 บ้านหนองแวงยาว
อ่อน (0.00%)
124 บ้านหนองแสง 55.34 50.41 51.93 55.88
พอใช้ (53.39%)
125 บ้านกุดหว้า
อ่อน (0.00%)
126 บ้านหนองบัวแดง 51.60 44.16 48.29 54.65
พอใช้ (49.67%)
127 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 51.91 48.86 58.57 56.10
พอใช้ (53.86%)
128 บ้านหนองเปล่ง 52.50 46.92 61.02 54.13
พอใช้ (53.64%)
129 จตุคามวิทยา 48.99 43.37 44.99 52.07
พอใช้ (47.36%)
130 บ้านตะกั่วป่า 53.96 56.20 44.49 48.42
พอใช้ (50.77%)
131 บ้านกอกโนนแต้ 52.26 43.61 43.53 49.49
พอใช้ (47.22%)
132 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 36.25 47.46 42.65 38.64
ยังไม่พอใช้ (41.25%)
133 บ้านชาดหนองเหล็ก 49.23 51.03 50.11 49.70
พอใช้ (50.02%)
134 บ้านโนนธาตุ 55.02 44.16 52.69 49.74
พอใช้ (50.40%)
135 บ้านสว่างวิทยา 55.42 44.29 50.00 51.84
พอใช้ (50.39%)
136 บ้านสำราญ 49.99 57.21 48.94 52.80
พอใช้ (52.24%)
137 ชุมชนวังหิน 42.87 44.46 45.71 43.37
ยังไม่พอใช้ (44.10%)
138 บ้านหลักด่าน 52.81 45.79 47.80 48.95
พอใช้ (48.84%)
139 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 52.12 50.80 53.33 49.83
พอใช้ (51.52%)
140 บ้านหนองยาง 43.74 43.88 48.29 39.68
ยังไม่พอใช้ (43.90%)
141 บ้านสำโรง 50.20 47.31 48.78 55.83
พอใช้ (50.53%)
142 บ้านหินลาดนาดี 49.44 46.68 48.47 50.55
พอใช้ (48.79%)
143 บ้านหนองกาว 51.25 43.81 50.52 51.92
พอใช้ (49.38%)
144 บ้านหนองคลองดอนแดง 53.94 50.11 49.32 54.19
พอใช้ (51.89%)
145 บ้านเหล่านกชุม 58.53 55.85 61.02 57.58
ดี (58.25%)
146 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 48.33 45.96 53.81 47.97
พอใช้ (49.02%)
147 บ้านหนองกุงสว่าง 54.75 45.85 52.10 46.60
พอใช้ (49.83%)
148 ชุมชนหนองเม็ก 53.48 53.84 56.67 55.76
พอใช้ (54.94%)
149 บ้านโคกสูงวิทยา 51.63 52.18 60.53 54.81
พอใช้ (54.79%)
150 บ้านท่าหนองหว้า 58.08 56.24 62.07 52.54
ดี (57.23%)
151 บ้านโนนขามป้อม 61.11 56.83 63.82 60.46
ดี (60.56%)
152 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 59.49 57.21 57.35 52.83
ดี (56.72%)
153 บ้านวังคูณ 53.05 47.69 51.89 54.34
พอใช้ (51.74%)
154 บ้านหนองไทร 51.34 54.49 56.12 53.22
พอใช้ (53.80%)
155 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 51.69 43.88 50.24 51.88
พอใช้ (49.42%)
156 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 52.75 49.84 53.81 54.88
พอใช้ (52.82%)
157 บ้านโนนกราด
อ่อน (0.00%)
158 บ้านโนนรังหนองบอน
อ่อน (0.00%)
159 บ้านเปาะ 41.33 46.78 48.78 42.27
ยังไม่พอใช้ (44.79%)
160 บ้านเมย 53.21 49.96 51.22 52.49
พอใช้ (51.72%)
161 บ้านหนองสองห้อง 45.99 45.63 44.43 46.16
พอใช้ (45.55%)
162 ไตรมิตรวิทยา 53.71 51.19 53.85 55.17
พอใช้ (53.48%)
163 บ้านกุดหอยกาบ
อ่อน (0.00%)
164 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
อ่อน (0.00%)
165 บ้านหันโจดหนองกุง 42.75 42.93 50.61 44.81
พอใช้ (45.28%)
166 บ้านแฝก 46.79 42.25 45.71 50.95
พอใช้ (46.43%)
167 บ้านดอนชาด
อ่อน (0.00%)
168 บ้านโนนแดง
อ่อน (0.00%)
169 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
อ่อน (0.00%)
170 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
อ่อน (0.00%)
171 บ้านหลุบคา
อ่อน (0.00%)
172 บ้านเหล่าโนนคูณ
อ่อน (0.00%)
173 เบญจคามสามัคคี
อ่อน (0.00%)
174 บ้านวังยาวสามัคคี
อ่อน (0.00%)
175 บ้านหันศิลางาม
อ่อน (0.00%)
176 บ้านหนองขี้เห็น
อ่อน (0.00%)
177 ไตรมิตรพัฒนศึกษา
อ่อน (0.00%)
178 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 42.93 40.21 45.71 48.92
ยังไม่พอใช้ (44.44%)
179 บ้านหนองไฮประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
180 บ้านห้วยแคน
อ่อน (0.00%)
181 ไตรราษฎร์สามัคคี
อ่อน (0.00%)
182 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 35.01 42.70 46.60 39.59
ยังไม่พอใช้ (40.98%)
183 บ้านผักหวาน
อ่อน (0.00%)
184 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
อ่อน (0.00%)
185 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 50.54 44.85 49.22 47.75
พอใช้ (48.09%)