กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : สพป.ขอนแก่น เขต 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

T-score O-NET ระดับชาติ : สพป.ขอนแก่น เขต 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

จำนวน 4
# รายวิชา น้อยกว่า 35 35-<45 45-<55 55-<65 65 ขึ้นไป รวม
1 วิทยาศาสตร์ 0 13 28 2 1 44
2 ภาษาไทย 0 13 26 5 0 44
3 ภาษาอังกฤษ 0 6 38 0 0 44
4 คณิตศาสตร์ 0 9 35 0 0 44

ข้อมูล T-score O-NET ระดับชาติ ม.3 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2561

# สถานศึกษา ไทย(61) Eng(63) คณิต(64) วิทย์(65) รวมเฉลี่ย Action
1 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 40.92 45.50 43.11 44.01
ยังไม่พอใช้ (43.39%)
2 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
อ่อน (0.00%)
3 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา
อ่อน (0.00%)
4 บ้านหนองบะโคกสว่าง
อ่อน (0.00%)
5 บ้านหนองไผ่วิทยา
อ่อน (0.00%)
6 บ้านหนองแวงมน 49.50 47.28 47.39 50.47
พอใช้ (48.66%)
7 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 47.71 45.50 47.01 46.05
พอใช้ (46.57%)
8 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
อ่อน (0.00%)
9 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 46.62 47.01 44.80 48.61
พอใช้ (46.76%)
10 บ้านหนองเรือ
อ่อน (0.00%)
11 บ้านหนองหว้าสามัคคี 42.25 43.55 53.72 46.28
พอใช้ (46.45%)
12 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
อ่อน (0.00%)
13 บ้านโนนเมืองโคกกุง
อ่อน (0.00%)
14 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
อ่อน (0.00%)
15 บ้านหัวนาหนองแวง
อ่อน (0.00%)
16 มิตรภาพ 2
อ่อน (0.00%)
17 บ้านห้วยโจด
อ่อน (0.00%)
18 บ้านทุ่งแค
อ่อน (0.00%)
19 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
อ่อน (0.00%)
20 บ้านยานางโนนแต้
อ่อน (0.00%)
21 บ้านหนองสะแบงสามัคคี
อ่อน (0.00%)
22 บ้านโคกกลางประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
23 บ้านโนนหอมโนนศาลา
อ่อน (0.00%)
24 ชุมชนบ้านชาด
อ่อน (0.00%)
25 บ้านทับบา
อ่อน (0.00%)
26 บ้านหญ้าคาท่าหลวง
อ่อน (0.00%)
27 บ้านหันใหญ่ 47.35 47.39 47.21 50.82
พอใช้ (48.19%)
28 บ้านหนองห้าง
อ่อน (0.00%)
29 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 45.29 42.90 45.30 44.69
ยังไม่พอใช้ (44.54%)
30 บ้านลอมคอม 44.16 48.00 47.84 44.85
พอใช้ (46.21%)
31 บ้านหนองอรุณ
อ่อน (0.00%)
32 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
อ่อน (0.00%)
33 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
อ่อน (0.00%)
34 บ้านเพ็กน้อย
อ่อน (0.00%)
35 บ้านป่าเป้า
อ่อน (0.00%)
36 บ้านโสกนกเต็น
อ่อน (0.00%)
37 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 43.50 47.30 44.98 45.67
พอใช้ (45.36%)
38 บ้านหนองแวงนอก
อ่อน (0.00%)
39 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
อ่อน (0.00%)
40 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
อ่อน (0.00%)
41 บ้านโนนตะโก
อ่อน (0.00%)
42 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 45.48 47.32 44.19 46.44
พอใช้ (45.86%)
43 บ้านฝาผนังวังจาน
อ่อน (0.00%)
44 บ้านหนองแวงนางเบ้า 49.80 48.74 47.98 52.45
พอใช้ (49.74%)
45 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
46 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
อ่อน (0.00%)
47 ไตรคามราษฎร์บำรุง
อ่อน (0.00%)
48 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 49.53 46.43 43.74 44.46
พอใช้ (46.04%)
49 บ้านโนนชาดวิทยา
อ่อน (0.00%)
50 บ้านหนองแปน
อ่อน (0.00%)
51 บ้านหนองแวงโสกพระ 44.33 43.84 44.98 42.64
ยังไม่พอใช้ (43.95%)
52 บ้านหันน้อย
อ่อน (0.00%)
53 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
อ่อน (0.00%)
54 สหราษฎร์อนุกูล 40.29 45.28 47.66 40.83
ยังไม่พอใช้ (43.51%)
55 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
อ่อน (0.00%)
56 บ้านคอนฉิม 44.45 45.63 47.40 45.91
พอใช้ (45.85%)
57 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
อ่อน (0.00%)
58 บ้านดอนโจด 46.49 47.01 48.73 49.18
พอใช้ (47.85%)
59 บ้านโนนใหญ่
อ่อน (0.00%)
60 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
อ่อน (0.00%)
61 บ้านโนนข่าวิทยา
อ่อน (0.00%)
62 โนนทองวิทยา
อ่อน (0.00%)
63 บ้านรัตนะ 47.28 46.30 48.58 47.13
พอใช้ (47.32%)
64 บ้านหนองแซงแสงอรุณ
อ่อน (0.00%)
65 บ้านกุดหมากเห็บ
อ่อน (0.00%)
66 นาโพธิ์ชีวิทยา
อ่อน (0.00%)
67 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
68 วังบงน้อยวิทยา
อ่อน (0.00%)
69 ชุมชนบ้านแวงใหญ่
อ่อน (0.00%)
70 ชุมชนบ้านดอนหัน 46.90 48.90 46.91 50.24
พอใช้ (48.24%)
71 บ้านโจดใหญ่
อ่อน (0.00%)
72 บ้านถลุงเหล็ก
อ่อน (0.00%)
73 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 55.11 47.01 50.47 49.73
พอใช้ (50.58%)
74 บ้านโสกไผ่
อ่อน (0.00%)
75 บ้านใหม่นาเพียง
อ่อน (0.00%)
76 บ้านหนองแดง
อ่อน (0.00%)
77 บ้านหนองโกโสกกระหนวน
อ่อน (0.00%)
78 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
อ่อน (0.00%)
79 บ้านบะแหบหญ้าคา
อ่อน (0.00%)
80 บ้านตลาดหนองแก
อ่อน (0.00%)
81 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
อ่อน (0.00%)
82 บ้านโสกน้ำขาว
อ่อน (0.00%)
83 บ้านทางขวาง 49.86 47.71 50.72 43.73
พอใช้ (48.01%)
84 บ้านโคกสง่า
อ่อน (0.00%)
85 บ้านหันโสกเชือก
อ่อน (0.00%)
86 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
อ่อน (0.00%)
87 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
อ่อน (0.00%)
88 บ้านท่านางแนว
อ่อน (0.00%)
89 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
อ่อน (0.00%)
90 บ้านหนองแวงท่าวัด 46.90 48.59 52.13 44.62
พอใช้ (48.06%)
91 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
อ่อน (0.00%)
92 บ้านรวงโนนไทโนนโจด
อ่อน (0.00%)
93 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
94 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
อ่อน (0.00%)
95 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 43.76 50.23 45.17 48.36
พอใช้ (46.88%)
96 บ้านละหานนา 57.43 50.48 48.73 57.18
พอใช้ (53.45%)
97 บ้านโนนทองหลางโคกสูง
อ่อน (0.00%)
98 บ้านป่าเป้งน้ำซับ
อ่อน (0.00%)
99 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว
อ่อน (0.00%)
100 ชุมชนบ้านโคกสี
อ่อน (0.00%)
101 บ้านกุดรู
อ่อน (0.00%)
102 บ้านแวงน้อย
อ่อน (0.00%)
103 บ้านหนองแขมอีโล 38.08 45.86 47.06 49.91
พอใช้ (45.23%)
104 บ้านดอนหันนาจาน
อ่อน (0.00%)
105 บ้านคึมชาด
อ่อน (0.00%)
106 บ้านชาดศรีสมบูรณ์
อ่อน (0.00%)
107 บ้านปอแดง
อ่อน (0.00%)
108 บ้านหนองกุงโนนทัน 46.56 46.41 47.21 44.61
พอใช้ (46.20%)
109 บ้านหนองแวงตอตั้ง 53.29 46.48 48.73 50.05
พอใช้ (49.63%)
110 บ้านศุภชัย 56.25 48.74 53.01 55.36
พอใช้ (53.34%)
111 บ้านดงเค็ง 51.44 43.39 50.54 45.61
พอใช้ (47.75%)
112 โนนชาดหนองช้างน้ำ
อ่อน (0.00%)
113 หนองพลวงมิตรประชา
อ่อน (0.00%)
114 บ้านหนองหญ้าขาว
อ่อน (0.00%)
115 บ้านกระหนวนดอนดั่ง
อ่อน (0.00%)
116 บ้านหินแร่
อ่อน (0.00%)
117 บ้านหนองวัดป่า
อ่อน (0.00%)
118 บ้านหนองแวงน้อย
อ่อน (0.00%)
119 บ้านดอนดู่
อ่อน (0.00%)
120 บ้านโนนท่อน
อ่อน (0.00%)
121 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 48.88 43.55 45.61 48.09
พอใช้ (46.53%)
122 บ้านหนองไผ่น้อย
อ่อน (0.00%)
123 บ้านหนองแวงยาว 47.76 47.88 45.19 49.16
พอใช้ (47.50%)
124 บ้านหนองแสง
อ่อน (0.00%)
125 บ้านกุดหว้า
อ่อน (0.00%)
126 บ้านหนองบัวแดง
อ่อน (0.00%)
127 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
อ่อน (0.00%)
128 บ้านหนองเปล่ง
อ่อน (0.00%)
129 จตุคามวิทยา 36.75 47.71 45.73 44.10
ยังไม่พอใช้ (43.57%)
130 บ้านตะกั่วป่า
อ่อน (0.00%)
131 บ้านกอกโนนแต้ 39.28 47.23 44.67 38.56
ยังไม่พอใช้ (42.43%)
132 บ้านโคกสูงประชาสรรค์
อ่อน (0.00%)
133 บ้านชาดหนองเหล็ก
อ่อน (0.00%)
134 บ้านโนนธาตุ 54.33 48.11 44.87 48.26
พอใช้ (48.89%)
135 บ้านสว่างวิทยา
อ่อน (0.00%)
136 บ้านสำราญ
อ่อน (0.00%)
137 ชุมชนวังหิน
อ่อน (0.00%)
138 บ้านหลักด่าน
อ่อน (0.00%)
139 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
อ่อน (0.00%)
140 บ้านหนองยาง
อ่อน (0.00%)
141 บ้านสำโรง 58.27 49.90 49.56 68.07
ดี (56.45%)
142 บ้านหินลาดนาดี
อ่อน (0.00%)
143 บ้านหนองกาว
อ่อน (0.00%)
144 บ้านหนองคลองดอนแดง 56.84 46.58 50.29 53.77
พอใช้ (51.87%)
145 บ้านเหล่านกชุม
อ่อน (0.00%)
146 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 48.58 49.61 47.60 47.18
พอใช้ (48.25%)
147 บ้านหนองกุงสว่าง
อ่อน (0.00%)
148 ชุมชนหนองเม็ก 45.72 45.71 46.39 46.96
พอใช้ (46.19%)
149 บ้านโคกสูงวิทยา
อ่อน (0.00%)
150 บ้านท่าหนองหว้า
อ่อน (0.00%)
151 บ้านโนนขามป้อม
อ่อน (0.00%)
152 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
อ่อน (0.00%)
153 บ้านวังคูณ
อ่อน (0.00%)
154 บ้านหนองไทร
อ่อน (0.00%)
155 บ้านหนองบัวแดงวิทยา
อ่อน (0.00%)
156 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
อ่อน (0.00%)
157 บ้านโนนกราด
อ่อน (0.00%)
158 บ้านโนนรังหนองบอน
อ่อน (0.00%)
159 บ้านเปาะ
อ่อน (0.00%)
160 บ้านเมย
อ่อน (0.00%)
161 บ้านหนองสองห้อง
อ่อน (0.00%)
162 ไตรมิตรวิทยา 46.29 45.28 46.89 42.93
พอใช้ (45.35%)
163 บ้านกุดหอยกาบ
อ่อน (0.00%)
164 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
อ่อน (0.00%)
165 บ้านหันโจดหนองกุง
อ่อน (0.00%)
166 บ้านแฝก
อ่อน (0.00%)
167 บ้านดอนชาด
อ่อน (0.00%)
168 บ้านโนนแดง
อ่อน (0.00%)
169 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
อ่อน (0.00%)
170 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
อ่อน (0.00%)
171 บ้านหลุบคา
อ่อน (0.00%)
172 บ้านเหล่าโนนคูณ
อ่อน (0.00%)
173 เบญจคามสามัคคี 43.65 46.80 44.98 44.46
ยังไม่พอใช้ (44.97%)
174 บ้านวังยาวสามัคคี 53.20 49.22 45.78 49.75
พอใช้ (49.49%)
175 บ้านหันศิลางาม
อ่อน (0.00%)
176 บ้านหนองขี้เห็น
อ่อน (0.00%)
177 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 48.93 47.01 50.22 50.27
พอใช้ (49.11%)
178 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
อ่อน (0.00%)
179 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 46.62 43.98 50.60 49.46
พอใช้ (47.66%)
180 บ้านห้วยแคน
อ่อน (0.00%)
181 ไตรราษฎร์สามัคคี
อ่อน (0.00%)
182 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 45.26 47.17 45.78 45.95
พอใช้ (46.04%)
183 บ้านผักหวาน
อ่อน (0.00%)
184 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
อ่อน (0.00%)
185 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 44.23 47.96 46.23 45.29
พอใช้ (45.93%)