กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6

 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามปีการศึกษาแยกรายวิชา : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6

การทดสอบ O-NET : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่างสองปี %
1 ภาษาไทย 0.00 0.00 56.15 56.15 inf%
2 คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 38.00 38.00 inf%
3 วิทยาศาสตร์ 0.00 0.00 40.01 40.01 inf%
4 ภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 34.50 34.50 inf%

ข้อมูลการทดสอบ O-NET ป.6 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2561

# สถานศึกษา ไทย(91) Eng(93) คณิต(94) วิทย์(95) รวมเฉลี่ย พัฒนาการ Action
1 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 43.00 33.75 35.00 41.00
38.19
38.19
2 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
0.00
Null
3 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา
0.00
Null
4 บ้านหนองบะโคกสว่าง 65.68 39.64 50.00 52.00
51.83
51.83
5 บ้านหนองไผ่วิทยา 60.55 26.00 39.00 43.10
42.16
42.16
6 บ้านหนองแวงมน 54.38 34.58 37.50 39.50
41.49
41.49
7 บ้านโจดหนองแกหนองสิม
0.00
Null
8 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 50.53 32.81 38.75 36.06
39.54
39.54
9 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 49.88 32.08 30.00 33.00
36.24
36.24
10 บ้านหนองเรือ 55.38 26.25 25.00 30.00
34.16
34.16
11 บ้านหนองหว้าสามัคคี
0.00
Null
12 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 60.50 26.25 42.50 35.00
41.06
41.06
13 บ้านโนนเมืองโคกกุง 46.79 27.92 22.50 29.83
31.76
31.76
14 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 60.14 31.41 44.35 44.85
45.19
45.19
15 บ้านหัวนาหนองแวง 53.33 30.00 35.00 40.83
39.79
39.79
16 มิตรภาพ 2 54.06 31.11 34.44 35.72
38.83
38.83
17 บ้านห้วยโจด 58.25 39.69 31.25 36.88
41.52
41.52
18 บ้านทุ่งแค 47.88 27.00 30.00 33.10
34.50
34.50
19 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 54.82 31.43 37.86 37.43
40.39
40.39
20 บ้านยานางโนนแต้ 60.83 31.67 31.67 48.83
43.25
43.25
21 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 42.25 31.25 32.50 28.75
33.69
33.69
22 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 49.75 36.79 36.43 37.43
40.10
40.10
23 บ้านโนนหอมโนนศาลา 52.08 28.25 37.00 48.65
41.50
41.50
24 ชุมชนบ้านชาด
0.00
Null
25 บ้านทับบา 70.00 37.50 41.00 42.30
47.70
47.70
26 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 53.75 31.25 10.00 34.75
32.44
32.44
27 บ้านหันใหญ่ 54.50 32.21 43.24 38.29
42.06
42.06
28 บ้านหนองห้าง
0.00
Null
29 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 57.39 33.41 34.55 37.77
40.78
40.78
30 บ้านลอมคอม 38.87 30.00 23.91 29.17
30.49
30.49
31 บ้านหนองอรุณ 55.93 38.00 34.00 40.90
42.21
42.21
32 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 46.31 26.88 26.88 36.44
34.13
34.13
33 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 38.19 26.67 20.83 34.50
30.05
30.05
34 บ้านเพ็กน้อย
0.00
Null
35 บ้านป่าเป้า 65.31 31.25 32.50 52.75
45.45
45.45
36 บ้านโสกนกเต็น
0.00
Null
37 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
0.00
Null
38 บ้านหนองแวงนอก 54.25 37.50 23.75 30.50
36.50
36.50
39 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ 52.50 34.38 27.50 34.38
37.19
37.19
40 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 62.88 35.63 40.00 43.25
45.44
45.44
41 บ้านโนนตะโก 47.92 39.17 35.00 30.83
38.23
38.23
42 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
0.00
Null
43 บ้านฝาผนังวังจาน 42.67 26.67 36.67 40.00
36.50
36.50
44 บ้านหนองแวงนางเบ้า 52.22 40.94 26.25 44.19
40.90
40.90
45 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 55.50 33.13 36.25 36.13
40.25
40.25
46 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 58.50 35.00 43.33 42.17
44.75
44.75
47 ไตรคามราษฎร์บำรุง
0.00
Null
48 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
0.00
Null
49 บ้านโนนชาดวิทยา 59.11 31.94 41.11 46.61
44.69
44.69
50 บ้านหนองแปน 72.63 55.63 56.25 39.75
56.07
56.07
51 บ้านหนองแวงโสกพระ
0.00
Null
52 บ้านหันน้อย
0.00
Null
53 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
0.00
Null
54 สหราษฎร์อนุกูล
0.00
Null
55 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 58.50 25.00 20.00 27.00
32.63
32.63
56 บ้านคอนฉิม
0.00
Null
57 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
0.00
Null
58 บ้านดอนโจด 50.47 26.25 28.75 44.88
37.59
37.59
59 บ้านโนนใหญ่
0.00
Null
60 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
0.00
Null
61 บ้านโนนข่าวิทยา 72.19 48.13 67.50 53.50
60.33
60.33
62 โนนทองวิทยา 60.06 42.50 34.44 45.22
45.56
45.56
63 บ้านรัตนะ
0.00
Null
64 บ้านหนองแซงแสงอรุณ
0.00
Null
65 บ้านกุดหมากเห็บ
0.00
Null
66 นาโพธิ์ชีวิทยา 68.21 42.21 56.18 44.03
52.66
52.66
67 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 57.50 41.25 40.00 36.50
43.81
43.81
68 วังบงน้อยวิทยา 53.64 30.28 31.67 42.61
39.55
39.55
69 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 53.81 35.05 30.63 39.10
39.65
39.65
70 ชุมชนบ้านดอนหัน 49.06 31.88 26.25 31.50
34.67
34.67
71 บ้านโจดใหญ่ 59.17 30.00 46.67 39.25
43.77
43.77
72 บ้านถลุงเหล็ก
0.00
Null
73 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 49.23 29.75 36.00 32.55
36.88
36.88
74 บ้านโสกไผ่ 58.25 38.33 35.83 49.17
45.40
45.40
75 บ้านใหม่นาเพียง 52.20 31.00 53.00 37.60
43.45
43.45
76 บ้านหนองแดง 64.60 28.00 46.00 39.90
44.63
44.63
77 บ้านหนองโกโสกกระหนวน 58.94 37.50 40.00 37.00
43.36
43.36
78 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
0.00
Null
79 บ้านบะแหบหญ้าคา 69.08 34.58 44.17 42.08
47.48
47.48
80 บ้านตลาดหนองแก 57.00 29.17 36.67 40.67
40.88
40.88
81 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
0.00
Null
82 บ้านโสกน้ำขาว 62.30 42.50 69.00 54.80
57.15
57.15
83 บ้านทางขวาง 59.56 42.19 42.50 43.63
46.97
46.97
84 บ้านโคกสง่า 58.09 36.88 31.88 37.25
41.03
41.03
85 บ้านหันโสกเชือก
0.00
Null
86 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 60.18 48.75 36.50 42.90
47.08
47.08
87 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 57.88 31.25 51.25 48.25
47.16
47.16
88 บ้านท่านางแนว
0.00
Null
89 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 55.47 27.22 42.78 43.00
42.12
42.12
90 บ้านหนองแวงท่าวัด
0.00
Null
91 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
0.00
Null
92 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 63.08 32.50 35.56 36.11
41.81
41.81
93 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
0.00
Null
94 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 65.30 37.50 41.67 43.40
46.97
46.97
95 บ้านห้วยทรายทุ่งมน
0.00
Null
96 บ้านละหานนา
0.00
Null
97 บ้านโนนทองหลางโคกสูง
0.00
Null
98 บ้านป่าเป้งน้ำซับ
0.00
Null
99 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว 65.75 32.50 40.00 46.50
46.19
46.19
100 ชุมชนบ้านโคกสี
0.00
Null
101 บ้านกุดรู
0.00
Null
102 บ้านแวงน้อย 54.38 28.75 35.00 34.50
38.16
38.16
103 บ้านหนองแขมอีโล
0.00
Null
104 บ้านดอนหันนาจาน
0.00
Null
105 บ้านคึมชาด 43.50 25.00 20.00 38.00
31.63
31.63
106 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 63.00 26.39 37.78 40.89
42.02
42.02
107 บ้านปอแดง 40.00 24.38 23.75 37.63
31.44
31.44
108 บ้านหนองกุงโนนทัน 50.33 29.06 30.00 31.41
35.20
35.20
109 บ้านหนองแวงตอตั้ง
0.00
Null
110 บ้านศุภชัย 58.30 41.00 35.00 42.30
44.15
44.15
111 บ้านดงเค็ง 60.71 32.14 37.14 43.14
43.28
43.28
112 โนนชาดหนองช้างน้ำ 59.67 25.00 31.67 47.83
41.04
41.04
113 หนองพลวงมิตรประชา
0.00
Null
114 บ้านหนองหญ้าขาว 59.58 33.54 46.67 40.50
45.07
45.07
115 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 62.80 47.05 52.27 46.18
52.08
52.08
116 บ้านหินแร่ 54.86 33.57 35.00 38.07
40.38
40.38
117 บ้านหนองวัดป่า 50.77 32.50 33.18 38.59
38.76
38.76
118 บ้านหนองแวงน้อย 53.58 33.33 36.67 35.83
39.85
39.85
119 บ้านดอนดู่ 50.75 35.00 36.43 33.71
38.97
38.97
120 บ้านโนนท่อน 53.39 36.07 50.00 41.71
45.29
45.29
121 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
0.00
Null
122 บ้านหนองไผ่น้อย 55.96 44.58 41.67 34.08
44.07
44.07
123 บ้านหนองแวงยาว
0.00
Null
124 บ้านหนองแสง 64.25 40.00 41.43 47.36
48.26
48.26
125 บ้านกุดหว้า
0.00
Null
126 บ้านหนองบัวแดง 58.40 28.50 34.00 45.80
41.68
41.68
127 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 58.89 37.14 55.00 47.64
49.67
49.67
128 บ้านหนองเปล่ง 59.82 33.57 60.00 45.14
49.63
49.63
129 จตุคามวิทยา 54.32 27.05 27.27 42.55
37.80
37.80
130 บ้านตะกั่วป่า 62.09 50.63 26.25 37.94
44.23
44.23
131 บ้านกอกโนนแต้ 59.43 27.50 24.29 39.29
37.63
37.63
132 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 34.38 34.58 22.50 25.58
29.26
29.26
133 บ้านชาดหนองเหล็ก 54.70 41.14 37.73 39.55
43.28
43.28
134 บ้านโนนธาตุ 63.75 28.50 43.00 39.60
43.71
43.71
135 บ้านสว่างวิทยา 64.38 28.75 37.50 42.25
43.22
43.22
136 บ้านสำราญ 55.88 52.50 35.33 43.47
46.80
46.80
137 ชุมชนวังหิน 44.74 29.06 28.75 31.56
33.53
33.53
138 บ้านหลักด่าน 60.30 31.50 33.00 38.60
40.85
40.85
139 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 59.21 40.71 44.29 39.71
45.98
45.98
140 บ้านหนองยาง 46.10 28.00 34.00 26.90
33.75
33.75
141 บ้านสำโรง 56.21 34.29 35.00 47.29
43.20
43.20
142 บ้านหินลาดนาดี 55.03 33.13 34.38 40.63
40.79
40.79
143 บ้านหนองกาว 57.86 27.86 38.57 42.36
41.66
41.66
144 บ้านหนองคลองดอนแดง 62.06 39.44 36.11 45.22
45.71
45.71
145 บ้านเหล่านกชุม 69.25 50.00 60.00 49.50
57.19
57.19
146 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 53.29 31.81 45.28 37.36
41.94
41.94
147 บ้านหนองกุงสว่าง 63.34 31.61 41.79 35.64
43.10
43.10
148 ชุมชนหนองเม็ก 61.34 46.30 51.11 47.20
51.49
51.49
149 บ้านโคกสูงวิทยา 58.45 43.25 59.00 46.00
51.68
51.68
150 บ้านท่าหนองหว้า 68.54 50.71 62.14 43.14
56.13
56.13
151 บ้านโนนขามป้อม 73.29 51.79 65.71 53.14
60.98
60.98
152 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 70.75 52.50 52.50 43.50
54.81
54.81
153 บ้านวังคูณ 60.68 35.00 41.36 45.41
45.61
45.61
154 บ้านหนองไทร 58.00 47.50 50.00 44.00
49.88
49.88
155 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 58.55 28.00 38.00 42.30
41.71
41.71
156 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 60.20 38.94 45.27 46.09
47.63
47.63
157 บ้านโนนกราด
0.00
Null
158 บ้านโนนรังหนองบอน
0.00
Null
159 บ้านเปาะ 42.33 33.33 35.00 30.17
35.21
35.21
160 บ้านเมย 60.92 39.17 40.00 43.08
45.79
45.79
161 บ้านหนองสองห้อง 49.62 31.21 26.13 35.08
35.51
35.51
162 ไตรมิตรวิทยา 61.70 41.43 45.36 46.46
48.74
48.74
163 บ้านกุดหอยกาบ
0.00
Null
164 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
0.00
Null
165 บ้านหันโจดหนองกุง 44.56 26.25 38.75 33.38
35.74
35.74
166 บ้านแฝก 50.88 25.00 28.75 41.13
36.44
36.44
167 บ้านดอนชาด
0.00
Null
168 บ้านโนนแดง
0.00
Null
169 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
0.00
Null
170 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
0.00
Null
171 บ้านหลุบคา
0.00
Null
172 บ้านเหล่าโนนคูณ
0.00
Null
173 เบญจคามสามัคคี
0.00
Null
174 บ้านวังยาวสามัคคี
0.00
Null
175 บ้านหันศิลางาม
0.00
Null
176 บ้านหนองขี้เห็น
0.00
Null
177 ไตรมิตรพัฒนศึกษา
0.00
Null
178 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 44.84 21.25 28.75 38.56
33.35
33.35
179 บ้านหนองไฮประชาสรรค์
0.00
Null
180 บ้านห้วยแคน
0.00
Null
181 ไตรราษฎร์สามัคคี
0.00
Null
182 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 32.44 25.83 30.56 26.78
28.90
28.90
183 บ้านผักหวาน
0.00
Null
184 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
0.00
Null
185 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 56.75 29.77 35.91 37.09
39.88
39.88