กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6

 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามปีการศึกษาแยกรายวิชา : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6

การทดสอบ O-NET : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่างสองปี %
1 ภาษาไทย 0.00 0.00 56.07 56.07 inf%
2 คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 37.98 37.98 inf%
3 วิทยาศาสตร์ 0.00 0.00 39.95 39.95 inf%
4 ภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 34.52 34.52 inf%

ข้อมูลการทดสอบ O-NET ป.6 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา

# สถานศึกษา ไทย(91) Eng(93) คณิต(94) วิทย์(95) รวมเฉลี่ย พัฒนาการ Action
1 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
0.00
Null
2 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
0.00
Null
3 บ้านหนองบะโคกสว่าง
0.00
Null
4 บ้านหนองไผ่วิทยา
0.00
Null
5 บ้านหนองแวงมน
0.00
Null
6 บ้านโจดหนองแกหนองสิม
0.00
Null
7 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
0.00
Null
8 บ้านวังขอนพาดหนองแวง
0.00
Null
9 บ้านหนองเรือ
0.00
Null
10 บ้านหนองหว้าสามัคคี
0.00
Null
11 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
0.00
Null
12 บ้านโนนเมืองโคกกุง
0.00
Null
13 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
0.00
Null
14 บ้านหัวนาหนองแวง
0.00
Null
15 มิตรภาพ 2
0.00
Null
16 บ้านห้วยโจด
0.00
Null
17 บ้านทุ่งแค
0.00
Null
18 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
0.00
Null
19 บ้านยานางโนนแต้
0.00
Null
20 บ้านหนองสะแบงสามัคคี
0.00
Null
21 บ้านโคกกลางประชาสรรค์
0.00
Null
22 บ้านโนนหอมโนนศาลา
0.00
Null
23 ชุมชนบ้านชาด
0.00
Null
24 บ้านทับบา
0.00
Null
25 บ้านหญ้าคาท่าหลวง
0.00
Null
26 บ้านหันใหญ่
0.00
Null
27 บ้านหนองห้าง
0.00
Null
28 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
0.00
Null
29 บ้านลอมคอม
0.00
Null
30 บ้านหนองอรุณ
0.00
Null
31 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
0.00
Null
32 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
0.00
Null
33 บ้านป่าเป้า
0.00
Null
34 บ้านโสกนกเต็น
0.00
Null
35 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
0.00
Null
36 บ้านหนองแวงนอก
0.00
Null
37 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
0.00
Null
38 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
0.00
Null
39 บ้านโนนตะโก
0.00
Null
40 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
0.00
Null
41 บ้านฝาผนังวังจาน
0.00
Null
42 บ้านหนองแวงนางเบ้า
0.00
Null
43 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
0.00
Null
44 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
0.00
Null
45 ไตรคามราษฎร์บำรุง
0.00
Null
46 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
0.00
Null
47 บ้านโนนชาดวิทยา
0.00
Null
48 บ้านหนองแปน
0.00
Null
49 บ้านหนองแวงโสกพระ
0.00
Null
50 บ้านหันน้อย
0.00
Null
51 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
0.00
Null
52 สหราษฎร์อนุกูล
0.00
Null
53 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
0.00
Null
54 บ้านคอนฉิม
0.00
Null
55 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
0.00
Null
56 บ้านดอนโจด
0.00
Null
57 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
0.00
Null
58 บ้านโนนข่าวิทยา
0.00
Null
59 โนนทองวิทยา
0.00
Null
60 บ้านรัตนะ
0.00
Null
61 บ้านหนองแซงแสงอรุณ
0.00
Null
62 บ้านกุดหมากเห็บ
0.00
Null
63 นาโพธิ์ชีวิทยา
0.00
Null
64 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
0.00
Null
65 วังบงน้อยวิทยา
0.00
Null
66 ชุมชนบ้านแวงใหญ่
0.00
Null
67 ชุมชนบ้านดอนหัน
0.00
Null
68 บ้านโจดใหญ่
0.00
Null
69 บ้านถลุงเหล็ก
0.00
Null
70 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
0.00
Null
71 บ้านโสกไผ่
0.00
Null
72 บ้านใหม่นาเพียง
0.00
Null
73 บ้านหนองแดง
0.00
Null
74 บ้านหนองโกโสกกระหนวน
0.00
Null
75 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
0.00
Null
76 บ้านบะแหบหญ้าคา
0.00
Null
77 บ้านตลาดหนองแก
0.00
Null
78 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
0.00
Null
79 บ้านโสกน้ำขาว
0.00
Null
80 บ้านทางขวาง
0.00
Null
81 บ้านโคกสง่า
0.00
Null
82 บ้านหันโสกเชือก
0.00
Null
83 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
0.00
Null
84 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
0.00
Null
85 บ้านท่านางแนว
0.00
Null
86 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
0.00
Null
87 บ้านหนองแวงท่าวัด
0.00
Null
88 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
0.00
Null
89 บ้านรวงโนนไทโนนโจด
0.00
Null
90 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
0.00
Null
91 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
0.00
Null
92 บ้านห้วยทรายทุ่งมน
0.00
Null
93 บ้านละหานนา
0.00
Null
94 บ้านโนนทองหลางโคกสูง
0.00
Null
95 บ้านป่าเป้งน้ำซับ
0.00
Null
96 ชุมชนบ้านโคกสี
0.00
Null
97 บ้านกุดรู
0.00
Null
98 บ้านแวงน้อย
0.00
Null
99 บ้านหนองแขมอีโล
0.00
Null
100 บ้านดอนหันนาจาน
0.00
Null
101 บ้านคึมชาด
0.00
Null
102 บ้านชาดศรีสมบูรณ์
0.00
Null
103 บ้านปอแดง
0.00
Null
104 บ้านหนองกุงโนนทัน
0.00
Null
105 บ้านหนองแวงตอตั้ง
0.00
Null
106 บ้านศุภชัย
0.00
Null
107 บ้านดงเค็ง
0.00
Null
108 โนนชาดหนองช้างน้ำ
0.00
Null
109 หนองพลวงมิตรประชา
0.00
Null
110 บ้านหนองหญ้าขาว
0.00
Null
111 บ้านกระหนวนดอนดั่ง
0.00
Null
112 บ้านหินแร่
0.00
Null
113 บ้านหนองวัดป่า
0.00
Null
114 บ้านหนองแวงน้อย
0.00
Null
115 บ้านดอนดู่
0.00
Null
116 บ้านโนนท่อน
0.00
Null
117 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
0.00
Null
118 บ้านหนองไผ่น้อย
0.00
Null
119 บ้านหนองแวงยาว
0.00
Null
120 บ้านหนองแสง
0.00
Null
121 บ้านกุดหว้า
0.00
Null
122 บ้านหนองบัวแดง
0.00
Null
123 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
0.00
Null
124 บ้านหนองเปล่ง
0.00
Null
125 จตุคามวิทยา
0.00
Null
126 บ้านตะกั่วป่า
0.00
Null
127 บ้านกอกโนนแต้
0.00
Null
128 บ้านโคกสูงประชาสรรค์
0.00
Null
129 บ้านชาดหนองเหล็ก
0.00
Null
130 บ้านโนนธาตุ
0.00
Null
131 บ้านสว่างวิทยา
0.00
Null
132 บ้านสำราญ
0.00
Null
133 ชุมชนวังหิน
0.00
Null
134 บ้านหลักด่าน
0.00
Null
135 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
0.00
Null
136 บ้านหนองยาง
0.00
Null
137 บ้านสำโรง
0.00
Null
138 บ้านหินลาดนาดี
0.00
Null
139 บ้านหนองกาว
0.00
Null
140 บ้านหนองคลองดอนแดง
0.00
Null
141 บ้านเหล่านกชุม
0.00
Null
142 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
0.00
Null
143 บ้านหนองกุงสว่าง
0.00
Null
144 ชุมชนหนองเม็ก
0.00
Null
145 บ้านโคกสูงวิทยา
0.00
Null
146 บ้านท่าหนองหว้า
0.00
Null
147 บ้านโนนขามป้อม
0.00
Null
148 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
0.00
Null
149 บ้านวังคูณ
0.00
Null
150 บ้านหนองไทร
0.00
Null
151 บ้านหนองบัวแดงวิทยา
0.00
Null
152 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
0.00
Null
153 บ้านโนนกราด
0.00
Null
154 บ้านโนนรังหนองบอน
0.00
Null
155 บ้านเปาะ
0.00
Null
156 บ้านเมย
0.00
Null
157 บ้านหนองสองห้อง
0.00
Null
158 ไตรมิตรวิทยา
0.00
Null
159 บ้านกุดหอยกาบ
0.00
Null
160 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
0.00
Null
161 บ้านหันโจดหนองกุง
0.00
Null
162 บ้านแฝก
0.00
Null
163 บ้านดอนชาด
0.00
Null
164 บ้านโนนแดง
0.00
Null
165 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
0.00
Null
166 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
0.00
Null
167 บ้านหลุบคา
0.00
Null
168 บ้านเหล่าโนนคูณ
0.00
Null
169 เบญจคามสามัคคี
0.00
Null
170 บ้านวังยาวสามัคคี
0.00
Null
171 บ้านหันศิลางาม
0.00
Null
172 บ้านหนองขี้เห็น
0.00
Null
173 ไตรมิตรพัฒนศึกษา
0.00
Null
174 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
0.00
Null
175 บ้านหนองไฮประชาสรรค์
0.00
Null
176 บ้านห้วยแคน
0.00
Null
177 ไตรราษฎร์สามัคคี
0.00
Null
178 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
0.00
Null
179 บ้านผักหวาน
0.00
Null
180 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
0.00
Null
181 หนองกุงห้วยเสียววิทยา
0.00
Null