กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามปีการศึกษาแยกรายวิชา : สพป.ขอนแก่น เขต 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3

การทดสอบ O-NET : สพป.ขอนแก่น เขต 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่างสองปี %
1 วิทยาศาสตร์ 0.00 0.00 33.65 33.65 inf%
2 ภาษาไทย 0.00 0.00 50.24 50.24 inf%
3 ภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 25.84 25.84 inf%
4 คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 25.88 25.88 inf%

ข้อมูลการทดสอบ O-NET ม.3 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2561

# สถานศึกษา ไทย(61) Eng(63) คณิต(64) วิทย์(65) รวมเฉลี่ย พัฒนาการ Action
1 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 39.88 24.25 19.00 29.50
28.16
28.16
2 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
0.00
Null
3 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา
0.00
Null
4 บ้านหนองบะโคกสว่าง
0.00
Null
5 บ้านหนองไผ่วิทยา
0.00
Null
6 บ้านหนองแวงมน 53.62 26.31 25.85 36.62
35.60
35.60
7 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 50.75 24.25 25.25 31.75
33.00
33.00
8 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
0.00
Null
9 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 49.00 26.00 21.71 34.57
32.82
32.82
10 บ้านหนองเรือ
0.00
Null
11 บ้านหนองหว้าสามัคคี 42.00 22.00 36.00 32.00
33.00
33.00
12 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
0.00
Null
13 บ้านโนนเมืองโคกกุง
0.00
Null
14 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
0.00
Null
15 บ้านหัวนาหนองแวง
0.00
Null
16 มิตรภาพ 2
0.00
Null
17 บ้านห้วยโจด
0.00
Null
18 บ้านทุ่งแค
0.00
Null
19 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
0.00
Null
20 บ้านยานางโนนแต้
0.00
Null
21 บ้านหนองสะแบงสามัคคี
0.00
Null
22 บ้านโคกกลางประชาสรรค์
0.00
Null
23 บ้านโนนหอมโนนศาลา
0.00
Null
24 ชุมชนบ้านชาด
0.00
Null
25 บ้านทับบา
0.00
Null
26 บ้านหญ้าคาท่าหลวง
0.00
Null
27 บ้านหันใหญ่ 50.17 26.44 25.56 37.00
34.79
34.79
28 บ้านหนองห้าง
0.00
Null
29 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 46.88 21.25 22.50 30.25
30.22
30.22
30 บ้านลอมคอม 45.07 27.14 26.57 30.43
32.30
32.30
31 บ้านหนองอรุณ
0.00
Null
32 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
0.00
Null
33 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
0.00
Null
34 บ้านเพ็กน้อย
0.00
Null
35 บ้านป่าเป้า
0.00
Null
36 บ้านโสกนกเต็น
0.00
Null
37 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 44.00 26.33 22.00 31.33
30.92
30.92
38 บ้านหนองแวงนอก
0.00
Null
39 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
0.00
Null
40 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
0.00
Null
41 บ้านโนนตะโก
0.00
Null
42 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 47.18 26.36 20.73 32.18
31.61
31.61
43 บ้านฝาผนังวังจาน
0.00
Null
44 บ้านหนองแวงนางเบ้า 54.10 28.00 26.80 38.80
36.93
36.93
45 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
0.00
Null
46 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
0.00
Null
47 ไตรคามราษฎร์บำรุง
0.00
Null
48 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 53.67 25.33 20.00 30.00
32.25
32.25
49 บ้านโนนชาดวิทยา
0.00
Null
50 บ้านหนองแปน
0.00
Null
51 บ้านหนองแวงโสกพระ 45.33 22.33 22.00 28.00
29.42
29.42
52 บ้านหันน้อย
0.00
Null
53 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
0.00
Null
54 สหราษฎร์อนุกูล 38.86 24.00 26.29 26.00
28.79
28.79
55 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
0.00
Null
56 บ้านคอนฉิม 45.53 24.40 25.87 31.60
31.85
31.85
57 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
0.00
Null
58 บ้านดอนโจด 48.80 26.00 28.00 35.20
34.50
34.50
59 บ้านโนนใหญ่
0.00
Null
60 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
0.00
Null
61 บ้านโนนข่าวิทยา
0.00
Null
62 โนนทองวิทยา
0.00
Null
63 บ้านรัตนะ 50.06 25.18 27.76 32.94
33.99
33.99
64 บ้านหนองแซงแสงอรุณ
0.00
Null
65 บ้านกุดหมากเห็บ
0.00
Null
66 นาโพธิ์ชีวิทยา
0.00
Null
67 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
0.00
Null
68 วังบงน้อยวิทยา
0.00
Null
69 ชุมชนบ้านแวงใหญ่
0.00
Null
70 ชุมชนบ้านดอนหัน 49.45 28.18 25.09 36.36
34.77
34.77
71 บ้านโจดใหญ่
0.00
Null
72 บ้านถลุงเหล็ก
0.00
Null
73 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 62.60 26.00 30.80 35.80
38.80
38.80
74 บ้านโสกไผ่
0.00
Null
75 บ้านใหม่นาเพียง
0.00
Null
76 บ้านหนองแดง
0.00
Null
77 บ้านหนองโกโสกกระหนวน
0.00
Null
78 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
0.00
Null
79 บ้านบะแหบหญ้าคา
0.00
Null
80 บ้านตลาดหนองแก
0.00
Null
81 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
0.00
Null
82 บ้านโสกน้ำขาว
0.00
Null
83 บ้านทางขวาง 54.20 26.80 31.20 29.20
35.35
35.35
84 บ้านโคกสง่า
0.00
Null
85 บ้านหันโสกเชือก
0.00
Null
86 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
0.00
Null
87 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
0.00
Null
88 บ้านท่านางแนว
0.00
Null
89 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
0.00
Null
90 บ้านหนองแวงท่าวัด 49.45 27.82 33.45 30.18
35.23
35.23
91 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
0.00
Null
92 บ้านรวงโนนไทโนนโจด
0.00
Null
93 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
0.00
Null
94 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
0.00
Null
95 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 44.43 29.71 22.29 34.29
32.68
32.68
96 บ้านละหานนา 66.33 30.00 28.00 44.00
42.08
42.08
97 บ้านโนนทองหลางโคกสูง
0.00
Null
98 บ้านป่าเป้งน้ำซับ
0.00
Null
99 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว
0.00
Null
100 ชุมชนบ้านโคกสี
0.00
Null
101 บ้านกุดรู
0.00
Null
102 บ้านแวงน้อย
0.00
Null
103 บ้านหนองแขมอีโล 35.33 24.67 25.33 36.00
30.33
30.33
104 บ้านดอนหันนาจาน
0.00
Null
105 บ้านคึมชาด
0.00
Null
106 บ้านชาดศรีสมบูรณ์
0.00
Null
107 บ้านปอแดง
0.00
Null
108 บ้านหนองกุงโนนทัน 48.91 25.30 25.57 30.17
32.49
32.49
109 บ้านหนองแวงตอตั้ง 59.69 25.38 28.00 36.15
37.31
37.31
110 บ้านศุภชัย 64.43 28.00 34.86 42.00
42.32
42.32
111 บ้านดงเค็ง 56.73 21.82 30.91 31.27
35.18
35.18
112 โนนชาดหนองช้างน้ำ
0.00
Null
113 หนองพลวงมิตรประชา
0.00
Null
114 บ้านหนองหญ้าขาว
0.00
Null
115 บ้านกระหนวนดอนดั่ง
0.00
Null
116 บ้านหินแร่
0.00
Null
117 บ้านหนองวัดป่า
0.00
Null
118 บ้านหนองแวงน้อย
0.00
Null
119 บ้านดอนดู่
0.00
Null
120 บ้านโนนท่อน
0.00
Null
121 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 52.63 22.00 23.00 34.00
32.91
32.91
122 บ้านหนองไผ่น้อย
0.00
Null
123 บ้านหนองแวงยาว 50.83 27.00 22.33 35.17
33.83
33.83
124 บ้านหนองแสง
0.00
Null
125 บ้านกุดหว้า
0.00
Null
126 บ้านหนองบัวแดง
0.00
Null
127 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
0.00
Null
128 บ้านหนองเปล่ง
0.00
Null
129 จตุคามวิทยา 33.20 26.80 23.20 29.60
28.20
28.20
130 บ้านตะกั่วป่า
0.00
Null
131 บ้านกอกโนนแต้ 37.25 26.25 21.50 23.50
27.13
27.13
132 บ้านโคกสูงประชาสรรค์
0.00
Null
133 บ้านชาดหนองเหล็ก
0.00
Null
134 บ้านโนนธาตุ 61.36 27.27 21.82 34.18
36.16
36.16
135 บ้านสว่างวิทยา
0.00
Null
136 บ้านสำราญ
0.00
Null
137 ชุมชนวังหิน
0.00
Null
138 บ้านหลักด่าน
0.00
Null
139 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
0.00
Null
140 บ้านหนองยาง
0.00
Null
141 บ้านสำโรง 67.67 29.33 29.33 56.00
45.58
45.58
142 บ้านหินลาดนาดี
0.00
Null
143 บ้านหนองกาว
0.00
Null
144 บ้านหนองคลองดอนแดง 65.38 25.50 30.50 40.25
40.41
40.41
145 บ้านเหล่านกชุม
0.00
Null
146 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 52.15 29.00 26.20 33.00
35.09
35.09
147 บ้านหนองกุงสว่าง
0.00
Null
148 ชุมชนหนองเม็ก 47.56 24.50 24.25 32.75
32.27
32.27
149 บ้านโคกสูงวิทยา
0.00
Null
150 บ้านท่าหนองหว้า
0.00
Null
151 บ้านโนนขามป้อม
0.00
Null
152 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
0.00
Null
153 บ้านวังคูณ
0.00
Null
154 บ้านหนองไทร
0.00
Null
155 บ้านหนองบัวแดงวิทยา
0.00
Null
156 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
0.00
Null
157 บ้านโนนกราด
0.00
Null
158 บ้านโนนรังหนองบอน
0.00
Null
159 บ้านเปาะ
0.00
Null
160 บ้านเมย
0.00
Null
161 บ้านหนองสองห้อง
0.00
Null
162 ไตรมิตรวิทยา 48.47 24.00 25.05 28.32
31.46
31.46
163 บ้านกุดหอยกาบ
0.00
Null
164 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
0.00
Null
165 บ้านหันโจดหนองกุง
0.00
Null
166 บ้านแฝก
0.00
Null
167 บ้านดอนชาด
0.00
Null
168 บ้านโนนแดง
0.00
Null
169 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
0.00
Null
170 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
0.00
Null
171 บ้านหลุบคา
0.00
Null
172 บ้านเหล่าโนนคูณ
0.00
Null
173 เบญจคามสามัคคี 44.25 25.75 22.00 30.00
30.50
30.50
174 บ้านวังยาวสามัคคี 59.55 28.55 23.27 35.82
36.80
36.80
175 บ้านหันศิลางาม
0.00
Null
176 บ้านหนองขี้เห็น
0.00
Null
177 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 52.70 26.00 30.40 36.40
36.38
36.38
178 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
0.00
Null
179 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 49.00 22.50 31.00 35.50
34.50
34.50
180 บ้านห้วยแคน
0.00
Null
181 ไตรราษฎร์สามัคคี
0.00
Null
182 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 46.82 26.18 23.27 31.64
31.98
31.98
183 บ้านผักหวาน
0.00
Null
184 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
0.00
Null
185 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 45.18 27.09 24.00 30.91
31.80
31.80