จำนวนอินเทอร์เน็ต

รหัส SMIS โรงเรียน ระบบอินเทอร์เน็ต
MOE Net โรงเรียนเช่าเอง Uninet
ISP ประเภท Speed สถานะ ISP ประเภท Speed สถานะ Pay
40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 3BB 5Mbps ใช้งานได้ 749
40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี TOT satellite 390/463 ใช้งานไม่ได้ 3BB 5Mbps ใช้งานได้ 350
40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง TOT บุคคล 20 Mbps ใช้งานได้ดี 749
40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา TOT adsl 10 Mbps ใช้งานได้ดี TOT ADSL 10 Mbps ดี 690
40030007 บ้านหนองแวงมน TOT adsl 30-Oct พอใช้
40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 3BB - 500/500 - 749
40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 3BB VDSL 50/20 ดี 749
40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 3BB - 50/20 ดี 749
40030011 บ้านหนองเรือ TOT satellite 2Mbps พอใช้
40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี 3BB ใช้ได้ดี 1500
40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ Other winet 10 ใช้งานได้ดี
40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง 3BB wifi 30 mbps ใช้งานได้ 749/1
40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี TOT winet 2048 พอใช้ 3bb cable fiber oftice 30720 ดี 1,200 มี uninet
40030016 บ้านหัวนาหนองแวง 3BB VDSL 30 ใช้งานได้ดี 631.3
40030017 มิตรภาพ 2 TOT Fiber 100/50 เร็ว ึ749
40030018 บ้านห้วยโจด 3BB wifi 30 mb ใช้งานได้ 749/1
40030019 บ้านทุ่งแค 3BB ADSL 30720 ใช้งานได้ดี 749
40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) ToT 6.08 พอใช้ ึ733
40030021 บ้านยานางโนนแต้ TOT winet 4Mbps ใช้งานได้ดี
40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 3BB ADSL 10240 ดีมาก 632
40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ CAT satellite 1 พอใช้
40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา 3BB ADSL 1.2 ใช้งานได้ดี 749
40030025 ชุมชนบ้านชาด TOT OPTICFIBER 50 ใช้ได้ 631.25
40030026 บ้านทับบา 3BB 512 ดี 631.3
40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 3BB 100 ดี ุ631
40030028 บ้านหันใหญ่ TOT 3 BB ADSL 7Mbps พอใช้ได้ 1369.55
40030029 บ้านหนองห้าง TOT satellite 100 kb พอใช้
40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 3bb 15Mbps ดี 1500
40030031 บ้านลอมคอม 3bb adsl 1024 ดี 749 มี uninet
40030032 บ้านหนองอรุณ TOT adsl 6114 ใช้งานได้ดี 3BB ADSL 16847.84 ใช้งานได้ดี 632
40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) TOT winet 1451kbps ใช้งานไม่ได้ - - - - - มี uninet
40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) TOT satellite 300 ใช้งานได้ดี มี uninet
40030036 บ้านป่าเป้า SAMART satellite 100 พอใช้
40030037 บ้านโสกนกเต็น Other winet 10240 ใช้งานได้ดี 1 102400 ดี 7000
40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง SAMART satellite 256 พอใช้ 3bb wifi 10 mb ใช้งานได้ 631
40030039 บ้านหนองแวงนอก ทริปเปิลเอ 30 ุ631
40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา อภิกรณ์ไอที 50 1000
40030043 บ้านโนนตะโก
40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 3ฺฺBB ระบบADSL 150/50 ใช้งานได้ 963 บาท
40030045 บ้านฝาผนังวังจาน TOT FiberOptic 500/500 OK 1200 บาท
40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า SAMART satellite 1024 พอใช้ 3BB wifi 1024 พอใช้ 690
40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ TOT satellite 0.22 Mbps ใช้งานได้ดี
40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี บ.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด 30Mbps ดี 631
40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง 3BB ADSL 30-Oct ใช้งานได้ 631
40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี TOT satellite 512 ใช้งานได้ดี 3BB อื่น ๆ 51200 ใช้งานได้ดี 1000
40030051 บ้านโนนชาดวิทยา 3BB ADSL 30-Oct ใช้งานได้ 631
40030052 บ้านหนองแปน 3BB Fiber 100/30 ใช้งานได้ 749
40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ 1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 100 ไช้งานได้ 0
40030055 บ้านหันน้อย SAMART satellite 100 ใช้งานไม่ได้ 3BB 3BB Fiber 30720 ปานกลาง 632
40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร -1 -1 0 TOT Winet 15360 ดีมาก 1500
40030058 สหราษฎร์อนุกูล CAT Fiber Optic 10240 ใช้งานได้ดี 1500
40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง TOT satellite 0.27 พอใช้
40030060 บ้านคอนฉิม SAMART satellite 1024 พอใช้ ทีจีคอมพิวเตอร์ สัญญาณ 10240 ดี 1000
40030061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 3BB VDSL 30-Oct ใช้การได้ดี 631.3
40030062 บ้านดอนโจด CAT adsl 5120 ใช้งานได้ดี CAT ระบบ ADSL 5120 พอใช้ 1500
40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
40030065 บ้านโนนข่าวิทยา ไม่มี 0 0 0 0
40030066 โนนทองวิทยา TOT adsl 10mbps ใช้งานได้ดี มี uninet
40030068 บ้านรัตนะ 3bb 10 ใช้งานได้ 1380.25 มี uninet
40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 3BB Optical Fiber 100/30 ใช้ได้ดี 749
40030071 บ้านกุดหมากเห็บ 3BB ระบบ ADSL 30 ดี 749
40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา 3BB ADSL 50 Mbps ใช้งานได้ดี 749
40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ CAT adsl 500 kbps พอใช้ tot - 1 ต่ำมาก
40030074 วังบงน้อยวิทยา SAMART satellite 0 พอใช้
40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ บริาัทแอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ADSL 500 ใช้ได้ 2090
40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน TOT Llease line 10240 ใช้งานได้ดี 1000 บาท
40030078 บ้านโจดใหญ่ 3bb VDSL 50 ดีมาก 749
40030079 บ้านถลุงเหล็ก TOT fiber 50/20 ใช้การได้ดี 632
40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 3ฺฺิBB อื่นๆ 12 Mbps ใช้งานได้ดี 1500
40030081 บ้านโสกไผ่ สกายเน็ต wi-fi อินเตอร์เน็ต 20480 ใช้งานได้ดี 1000
40030082 บ้านใหม่นาเพียง SAMART satellite 680kbps พอใช้
40030084 บ้านหนองแดง 3BB lease line 30720 / 10240 .ใช้ได้ดี 631.3
40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน TOT Fiber2U(n) 100Mb/50Mb ดี 749
40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) TOT Fiber2U(n) 100Mb/50Mb ใช้งาน 749 มี uninet
40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา TOT satellite 5.6mbps ใช้งานไม่ได้
40030088 บ้านตลาดหนองแก TOT satellite 7.2 ใช้งานได้ดี
40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง TOT adsl 2mbps ใช้งานได้ดี
40030092 บ้านโสกน้ำขาว 3BB wi net 200/100 ดี 1,200
40030093 บ้านทางขวาง - - - - -
40030094 บ้านโคกสง่า TOT winet 5.9Mb ใช้งานได้ดี
40030095 บ้านหันโสกเชือก SAMART satellite 1024kbps ใช้งานไม่ได้
40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 3BB Wi Net 51200 ใช้ได้ดี 720
40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา tot fiber 30/100 ใช้ได้ดี ุ631.30
40030098 บ้านท่านางแนว tot ไฟเบอร์ออฟติก 100 ใช้งาน 700 มี uninet
40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา TOT adsl 0.49/0.50 ใช้งานไม่ได้
40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด 3ิBB - 50 ใช้งานได้ดี 1712 มี uninet
40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 3BB Wi NET 150 ใช้ได้ดี 1,498 บาท(สองจุดๆละ 749 บาท)
40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ Other adsl 1Mps ใช้งานได้ดี - - - - -
40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 3bb maxnet 10240 ดี 749
40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 3bb fiber optic 100/50 ดี 1926
40030110 บ้านละหานนา Other winet 1Mps ใช้งานได้ดี - - - - - มี uninet
40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง SAMART satellite 1Mps พอใช้ - - - - -
40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ TOT - 50 ใช้งานได้ดี 599
40030114 ชุมชนบ้านโคกสี TOT adsl 2 Mbps พอใช้ TOT ADSL 3 Mpps ไม่สะดวกในบางเวลา 500
40030115 บ้านกุดรู TOT adsl 564Kbps พอใช้ cat ดาวเทียม 6Mbps ใช้งานได้ดี 800 มี uninet
40030116 บ้านแวงน้อย TOT - 50 ใช้งานได้ดี 590 มี uninet
40030117 บ้านหนองแขมอีโล CAT adsl 0.37 พอใช้ 0 0 0 0 0
40030118 บ้านดอนหันนาจาน TOT Fiber Optic 50/20 ใช้งานได้ดี 631.31
40030120 บ้านคึมชาด SAMART satellite 1024 ใช้งานไม่ได้
40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 3BB - 4 ดี 749
40030122 บ้านปอแดง 3BB - 50 ใช้ได้ดี 749
40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน TOT winet 10 Mbps ใช้งานได้ดี
40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง 3bb lan 4Mbps พอใช้ ึ749 มี uninet
40030125 บ้านศุภชัย 3BB Optical Fiber 100 พอใช้ 1500
40030126 บ้านดงเค็ง tot 512 1893.9
40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ 3bb 100 ดี 479
40030128 หนองพลวงมิตรประชา 3bb 100 fu 479
40030130 บ้านหนองหญ้าขาว 3BB 100Mbps/30Mbps ดี 700
40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 3bb VDSL 30 ดี 631.3
40030133 บ้านหินแร่ TOT winet 10/512 พอใช้ มี uninet
40030134 บ้านหนองวัดป่า 3bb VDSL 60 ดี 899
40030135 บ้านหนองแวงน้อย 3BB 20 ใช้งานได้ดี 699
40030136 บ้านดอนดู่ 3BB VDSL 20 ดี 749
40030137 บ้านโนนท่อน TOT satellite 2 พอใช้
40030138 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 3bb 50 พร้อมใช้งาน 749
40030140 บ้านหนองไผ่น้อย 3bb VDSL 20 ดี 1498
40030141 บ้านหนองแวงยาว SAMART satellite 1024 พอใช้ 3bb VDSL 51100 ดี 749 บาท
40030142 บ้านหนองแสง TOT adsl 8 ใช้งานได้ดี 3bb brosdband ระบบ ADSL 50Mbps/10Mbps .ใช้ได้ดี 749 มี uninet
40030143 บ้านกุดหว้า
40030144 บ้านหนองบัวแดง 3BB 0 10 ใช้งานได้ดี 632
40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก บ.ทีโอที จำกัด ระบบ Wi NET 50 Mb/20Mb ใช้งานได้ดี 632
40030146 บ้านหนองเปล่ง 3BB Fiber 100Mbps/30Mbps ดี 700
40030147 จตุคามวิทยา 3bb 100 ดี 1498
40030148 บ้านตะกั่วป่า 3BB 100 ดี 749
40030150 บ้านกอกโนนแต้ catและ3ฺฺBB LAN 72 Mbps .ใช้งานได้ 2354
40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ SAMART satellite 100 ใช้งานไม่ได้ -3ฺฺBB -ระบบ -5 -ใช้งานได้ดี -749
40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก SAMART satellite 1 Mbps ใช้งานไม่ได้ -B NET -DALS -1000 Mbps -ใช้งานได้ -590
40030153 บ้านโนนธาตุ TOT ไฟเบอร์ออฟติค 50/20 ใช้ได้ 632
40030154 บ้านสว่างวิทยา 3bb 50 ได้ 632
40030155 บ้านสำราญ TOT adsl 6.15/0.52 ใช้งานได้ดี
40030156 ชุมชนวังหิน 3bb 54Mbs
40030157 บ้านหลักด่าน 3BB 30 ดี 630.3
40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม SAMART satellite 250-300 ใช้งานไม่ได้ 3BB VDSL 30MB กำลังดำเนินการติดตั้ง 632 บาท
40030159 บ้านหนองยาง TOT adsl 100 พอใช้ รัฐบาล - 100 พอใช้ -
40030161 บ้านสำโรง Other adsl 512 พอใช้ เอกชน 10Mbps ดีเยี่ยม 1,000
40030162 บ้านหินลาดนาดี 3ฺฺBB WiFi+4LAN 300Mbps ใช้งานได้ดี 618 มี uninet
40030163 บ้านหนองกาว TOT winet 1024 Kbps พอใช้ มี uninet
40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง CAT winet 10240 พอใช้ ToT 10240 ดี
40030165 บ้านเหล่านกชุม Other winet 1Mbps ใช้งานไม่ได้
40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม tot ระบบดาวเทียม 1 พอใช้ ุ699 มี uninet
40030168 บ้านหนองกุงสว่าง
40030169 ชุมชนหนองเม็ก TOT adsl 6 พอใช้
40030170 บ้านโคกสูงวิทยา 3BB Fi ber wifi 100/50 ใช้ได้ดี 749
40030171 บ้านท่าหนองหว้า -1 -1 256 tot Wireless 512 พอใช้ 600
40030172 บ้านโนนขามป้อม TOT satellite 1Mbps พอใช้ - - - - -
40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว -1 -1 1kbps
40030174 บ้านวังคูณ TOT winet ไม่ทราบข้อมูล ใช้งานได้ดี TOT ไม่ทราบข้อมุล ใช้งานได้ดี 631 มี uninet
40030175 บ้านหนองไทร TOT winet 510 ใช้งานไม่ได้
40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา SAMART satellite 27.11/3.12 ใช้งานไม่ได้ CAT ใช้สายเชื่อมต่อ 27.11/3.12 Mbps ใช้ไงานได้ดี 1,500
40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ มี uninet
40030178 บ้านโนนกราด
40030179 บ้านโนนรังหนองบอน 3BB Oct-2020 632
40030180 บ้านเปาะ tot 20-Oct 631.5
40030181 บ้านเมย tot Fttx Net Revo 50/20 ดี 590
40030183 บ้านหนองสองห้อง 3BB ความเร็วสูง (Optical Fiber) 200/100,100/30 ดี 2033
40030184 ไตรมิตรวิทยา 3BB Fiber 100Mbps/30Mbps ดี 749
40030185 บ้านกุดหอยกาบ 3ฺBB FTTx 100/30 ใช้งานได้ดั 749
40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว SAMART satellite 100 ใช้งานไม่ได้ - - - - -
40030187 บ้านหันโจดหนองกุง SAMART satellite 100 พอใช้ - - - .ใช้ -
40030188 บ้านแฝก 3ฺBB VDSL 30-Oct ใช้งานได้ดั 631.3
40030189 บ้านดอนชาด 3ฺBB FTTx 100/30 ใช้งานได้ดั 749
40030190 บ้านโนนแดง TOT adsl 4096 พอใช้ ToT 2000 ปกติ 631
40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า CAT 953
40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ TOT Other 30000 พอใช้ มี uninet
40030193 บ้านหลุบคา Other Other 0 CAT Wi-Net 30 ใช้งานได้ดี 1,605
40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ TOT adsl 1Mbps ใช้งานได้ดี TOT ระบบ ADSL 4Mbps ใช้งานได้ดี 631 บาท
40030195 เบญจคามสามัคคี 3bb 50 ดี 1450
40030196 บ้านวังยาวสามัคคี Other satellite 1100 พอใช้ Cat telecom 20480 ดี 749
40030197 บ้านหันศิลางาม 3BB ้เช่าซื้อเพิ่ม 100 พอใช้ 990 มี uninet
40030198 บ้านหนองขี้เห็น SAMART satellite 543/142 พอใช้ - - - - -
40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา CAT Lease Line 130/65 ใช้งานได้ดี 1037.03
40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ บมจ.กสท.โทรคมนาคม silver 100/100 ใช้งานได้ดี 1,500
40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 3ฺBB ระบบ ADSL 50Mbps ใช้งานได้ดี 1500 บาท
40030202 บ้านห้วยแคน 3BB ้เช่าซื้อ 30 ใช้ไม่ได้ 730
40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี TOT satellite 1 ใช้งานไม่ได้ มี uninet
40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ CAT Other 30720/10240 ใช้งานได้ดี CAT เหมาจ่ายรายเดือน 30720 ดี 990
40030205 บ้านผักหวาน TOT satellite 1853.44 ใช้งานไม่ได้ cat ระบบ บริการ 1340 ใช้ได้ 1500 บาท
40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า TOT adsl 6144 ใช้งานได้ดี tot ADSL 6144 ใช้งานได้ดี 650
40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา TOT Fiber optic 100/50 ใช้งานได้ดี 749