ข้อมูลโรงเรียน : สพป.ขอนแก่น เขต 3

จำนวน 181
# รหัสกระทรวง รหัส SMIS รหัสเขตฯ ชื่อเขตฯ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้อำนวยการ ระดับที่ทำการสอน ขนาดโรงเรียน ก่อตั้งเมื่อ ที่อยู่เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ Email website จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน ระยะห่างจากเขตฯ(ก.ม.) ระยะห่างจากอำเภอ(ก.ม.) Action
1 1040050951 40030177 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ chumchonnongsonghong นายนพรัตน์ สร้างนานอก อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 17/05/2499 - 16 หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043491134,, - www.cnk.ac.th 33 822 31 25 0
2 1040050517 40030007 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030007 บ้านหนองแวงมน Nongwaengmon School ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 20/09/2476 205 4 โคกสง่า พล ขอนแก่น 40120 043214062,, www.nongwaengmon.com 21 188 11 21 22
3 1040050518 40030008 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม Chotnongkaenongsim School นายกวี วรรณศรี ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 01/05/2482 ต.โจดหนองแ 1 โจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120 4,321,406,304,3 18 148 12 12 10
4 1040050544 40030015 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี BANBOTAKRONGNOOFAISAMUKKEE นายประจวบ กิจเธาว์ ประถมศึกษา ขนาดกลาง 14/11/2466 บ้านบ่อตะค 3 โนนข่า พล ขอนแก่น 40120 43260299 11 167 6 8 10
5 1040050539 40030028 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030028 บ้านหันใหญ่ Banhunyai นายธรธเรศ เรืองวิเศษ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 29/08/2462 29 10 เมืองพล พล ขอนแก่น 40120 43306516 20 221 12 11 9
6 1040050514 40030030 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย Bantoongnoinongjodnonghoi นายอุทัย เถาว์พันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 02/05/2476 บ้านทุ่งน้ 4 ลอมคอม พล ขอนแก่น 40120 43214065 16 159 11 10 12
7 1040050530 40030031 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030031 บ้านลอมคอม Banlomkom นายอภิรักษ์ คะลา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 31/05/2465 - 8 ลอมคอม พล ขอนแก่น 40120 43214065 pbk02@hotmail.com - 15 164 11 8 10
8 1040050532 40030032 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030032 บ้านหนองอรุณ nongarun นายประเสริฐ อำพล อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 16/05/2523 หมู่ 11 ต. 11 ลอมคอม พล ขอนแก่น 40120 43414796 nong1aroon@gmail.com 14 123 8 1 2
9 1040050537 40030037 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030037 บ้านโสกนกเต็น Soknokten นายเสฏฐกุล เจริญวงค์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 19/11/545 - 1 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น 40120 844185907 soknokten2019@gmail.com data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050537 14 160 8 15 12
10 1040050551 40030044 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 Choomchonbanhuaikhomittraphap at 206 school นายสุภาพ ลุนบง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 29/11/2442 1 2 พล ขอนแก่น 40120 817081292 mod_kapo@hotmail.com 0 18 175 11 10 8
11 1040050553 40030046 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า nongweangnangbao นายวิโรจน์ เดชพละ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 02/06/2482 หมู่ 1 1 พล ขอนแก่น 40120 43260497 :school.obec.go.th 14 139 11 15 15
12 1040050557 40030050 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี Bankhoklamnonkoksamakkee นายแสวง เครือภักดี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 08/06/2476 หมู่ 2 2 พล ขอนแก่น 40120 043260178,, - - 17 140 11 15 13
13 1040050747 40030060 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030060 บ้านคอนฉิม Bankonchim นายมานิตย์ คณะวาปี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 01/07/2481 123 9 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 43496622 - - 21 151 12 25 3
14 1040050759 40030068 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030068 บ้านรัตนะ Banratana นายภิพบ สินธุโคตร อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 27/11/545 0 2 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 043214075,, 18 210 11 45 30
15 1040050753 40030071 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030071 บ้านกุดหมากเห็บ Bankudmakheb School นายวิศิษฎ์ บุตรวิชา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 22/09/2476 - 11 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 43214073 Bankudmakheb.ac.th 12 161 8 25 18
16 1040050754 40030072 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา Nathochewittaya School นายวัลลภ หมื่นฤทธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 03/05/2473 0 8 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 43260116 Naphoche@hotmail.com 14 169 8 30 22
17 1040050746 40030076 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ chumchonbanwangyai นายพรสมบัติ ศรีไสย อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 02/01/2460 141 3 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 Ch.waengyai@gmail.com 20 402 17 23 1
18 1040050763 40030077 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน Chumchonbandonhun นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 18/09/2476 - 3 แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 854675922 donhunschool2019mail.com www.school.obec.go.th/ccdh_kk3 19 151 11 15 6
19 1040050766 40030080 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา bannonjantukhuaykawittaya นางภาวนี อิศรา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 21/07/2484 - 4 แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 043400180,, 22 177 12 15 7
20 1040050717 40030086 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) WATJUMPOL นายชิราวุธ คำตันบุญ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 22/01/2472 บ้านโคกสูง 2 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43210694 watjumpol@hotmail.com 14 165 8 15 12
21 1040050733 40030098 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030098 บ้านท่านางแนว Bantanangnaew นายประเสริฐ โพธิ์ชัย อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 20/09/2475 ม.9 ต.ท่าน 9 ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43278131 14 162 8 33 12
22 1040050730 40030102 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด Bannongweangtawat นายดำรัส ช่วยคูณ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 20/01/2474 บ้านรุ่งตะ 9 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43260380 Tawatweangnoy@hotmail.com - 21 286 13 30 8
23 1040050724 40030108 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร BANNONGSABANGSRICHUMPORN นายไพบูลย์ โชคชัย อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 24/06/2486 - 5 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43499488 sabangkk3@gmail.com www.nsskk3.com 16 191 8 26 5
24 1040050725 40030109 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน huaysaitungmon นายปิติพงษ์ สุดสะอาด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 22/09/2474 - 2 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230 897137154 huaysaitungmon@gmail.com www.huaysaischool.ac.th 19 169 12 30 5
25 1040050734 40030110 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030110 บ้านละหานนา Lahanna นายดำรง ทีนะกุล อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 19/05/2482 - 1 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230 043241071,, vn015 7 132 12 35 9
26 1040050740 40030114 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030114 ชุมชนบ้านโคกสี choomchonbankhoksee นายสมศักดิ์ คำภาบุตร อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 01/06/2499 - 6 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43499059 www.school.obec.go.th/kksi_kk3 17 243 8 22 0.8
27 1040050745 40030117 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030117 บ้านหนองแขมอีโล ์Nongkhamelo นายสมบูรณ์ จบมะรุม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 06/06/2460 หมู่ 13 13 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230 043210692, Nongkhamelo2013@hotmail.com 19 143 11 18 4
28 1040050893 40030121 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ Banchardsrisomboon นายทวี สีหามาตย์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 16/04/2472 - 3 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43260197 chardsri@thaimail.com 13 132 9 20 8
29 1040050897 40030123 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน nongkungnhonthun นายสนั่น มาตย์นอก อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 26/11/545 110 10 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260378,, 22 206 12 30 6
30 1040050899 40030124 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง Bannongwangtotung นายสมพงษ์ อัสสาภัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 01/05/2488 - 4 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260429,, - - 24 237 12 31 9
31 1040050911 40030126 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030126 บ้านดงเค็ง bandongkeng นายสุทธิรักษ์ หลินศรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 08/07/2465 0 7 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 - bandongkengschool@hotmail.com 18 170 11 32 8
32 1040050908 40030130 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030130 บ้านหนองหญ้าขาว ์Nongyakaw นายพีรศักดิ์ หม่อนกันทา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 12/06/2476 0 1 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 10 132 8 34 12
33 1040050891 40030131 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง kranuandondang นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 10/02/2509 - 2 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 15 121 9 23 6
34 1040050920 40030141 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030141 บ้านหนองแวงยาว Ban Nongweangyoa นายบัญชา มณีจันทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 24/08/2489 1 1 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043213098,, http://school.obec.go.t 20 164 11 39 15
35 1040050931 40030161 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030161 บ้านสำโรง Bansamrong นายพีรวิชญ์ สมอนา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 27/02/2467 - 6 สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43213986 samrong.siamvip.com 19 160 11 22 15
36 1040050936 40030164 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง BanNongklongdondang นายสงวน เทวะหา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 02/05/2482 25 9 สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43041426 nkdschoolkk3.info 20 196 12 30 12
37 1040050957 40030167 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม sawongnongphailom นายชัชวาลย์ อาราษฎร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 17/06/2476 - 9 หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43491280 data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050957 18 206 11 23 5
38 1040050941 40030169 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030169 ชุมชนหนองเม็ก Chumchon Nongmek นายบรรจงศักดิ์ สีหามาตย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 11/08/2461 - 1 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43213915 21 247 11 14 6
39 1040050959 40030183 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030183 บ้านหนองสองห้อง Ban Nong Song Hong นายสมาน หารเทศ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 01/06/2462 บ้านหนองสอ 1 หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43491135 15 205 8 25 2
40 1040050909 40030184 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030184 ไตรมิตรวิทยา Trimitiwittaya นายปัญญา โสมาบุตร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 14/05/2480 บ้านโคกล่า 6 หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 - - - 21 226 11 29 5
41 1040051078 40030190 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030190 บ้านโนนแดง BANNONDANG นายสุริยา สุภา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 03/09/2479 บ้านโนนแดง 1 โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 40110 815744121 hptt//:www.school.obec. 8 127 9 35 5
42 1040051077 40030192 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ Khonsaktopradoorahorpo นายภัทรพงศ์ สุทธิ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 15/05/2514 - 4 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น 40110 khonsaktor@hotmail.com 18 197 10 25 3
43 1040051075 40030195 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030195 เบญจคามสามัคคี Benjakham Samakkee นายสุพล สีหา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 06/10/2503 75 7 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110 43281483 Thanitars@yahoo.co.th school.obec.go.th/benjacalm/ 16 122 12 24 6
44 1040051068 40030196 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030196 บ้านวังยาวสามัคคี banwangyawsamakkee school นายยลธง ลุนราศรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 28/05/2482 170 5 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110 043-260451,088- wangyaw_school@hotmail.com wangyawschool.obec.go.th 19 145 12 35 12
45 1040051069 40030197 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030197 บ้านหันศิลางาม Banhunsila-ngarm School นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดกลาง 27/09/2474 - 1 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110 4,328,133,704,3 hunsila2010@hotmail.com banhunsila-ngarmschool.ac.th/ 11 193 9 26 3
46 1040051071 40030199 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา TRIMITPATTANASUKSA นายจำรัส ปัตตานัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 16/05/2488 - 9 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110 43210674 pattanang2503@gmail.com - 18 190 12 40 11
47 1040051085 40030207 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา Nongkunghuaysiewwittaya นายมนตรี เชษฐา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 12/07/2484 บ้านหนองกุ 3 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 40110 870899938 - - 19 185 11 35 10
48 1040050505 40030001 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) kaowngiwnongboua นายธวัชชัย ศรีภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 26/09/2476 บ้านหนองบั 12 เก่างิ้ว พล ขอนแก่น 40120 043418711,, 11 56 11 10 10
49 1040050506 40030002 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี khumchatnongpongnadee นางสุพินดา กัณหาไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 26/11/545 บ้านคึมชาต 4 เก่างิ้ว พล ขอนแก่น 40120 4,340,021,504,3 www.khumchad.com 10 49 9 10 10
50 1040050515 40030005 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง Ban Nongba Coksawang นายวาทิต นครราช อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/05/2485 หมู่ 8 บ้า 8 โคกสง่า พล ขอนแก่น 40120 43260249 nongbacoksawang@gmail.com - 11 98 9 17 18
51 1040050516 40030006 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา Nongphaiwittaya นายนิวัฒนา จำลอง อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 20/07/2484 หมู่ 6 6 โคกสง่า พล ขอนแก่น 40120 043214078,, kunkroo_2202@hotmail.com - 11 80 9 20 25
52 1040050520 40030009 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู Taolekpradoohuakoo School นายธีรศักดิ์ ทองดี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 16/04/2481 บ้านเตาเหล 5 โจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120 thongdeethee@gmail.com 10 108 8 13 11
53 1040050522 40030010 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง Wungkhonpadnongwang School นายสมพงษ์ ตรีกมล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 16/07/2496 บ้านวังขอน 2 โจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120 43041199 14 98 11 12 10
54 1040050523 40030011 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030011 บ้านหนองเรือ Bannongrue - ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 09/05/2481 บ้านหนองเร 7 โจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120 43260426 3 10 5 5 4
55 1040050524 40030012 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี banhnongwasamakkee นายสมพงษ์ มาตรคำจันทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 05/05/2482 บ้านหนองหว 4 โจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120 803161906 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี.data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050524 6 10 6 8 5
56 1040050542 40030013 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ Ban nonkhaprachanukor นายกิตติภณ โยธาภักดี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 24/07/2524 บ้านโนนข่า 5 โนนข่า พล ขอนแก่น 40120 43415267 4 31 9 4 3
57 1040050543 40030014 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง BANNONMUAGKOGKOUG นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 21/07/2500 บ้านโนนเมื 8 โนนข่า พล ขอนแก่น 40120 819659065 - - 5 78 9 10 9
58 1040050548 40030016 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030016 บ้านหัวนาหนองแวง HUANANONGWANG นายสมพงษ์ ศรีประมาณ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 21/11/545 0 2 โนนข่า พล ขอนแก่น 40120 931984883 null www.facebook.com/hnwschool 8 58 9 6 4
59 1040050549 40030017 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030017 มิตรภาพ 2 Mittaphab 2 school นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 16/06/2481 108 7 โนนข่า พล ขอนแก่น 40120 043260505,, http://school.obec.go.t 9 59 7 15 13
60 1040050550 40030018 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030018 บ้านห้วยโจด Banhuaijod นายสุดใจ อ่อนฤาชา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 17/07/2534 ม.1 ต.โนน 1 โนนข่า พล ขอนแก่น 40120 988289296 banhuaijod.school@gmail.com data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1040050550&page=aboutus 10 75 9 10 10
61 1040050527 40030019 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030019 บ้านทุ่งแค thongcare นายสมัย ขุมทอง อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 05/06/2482 0 9 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120 43260234 9 78 9 11 9
62 1040050528 40030020 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) pekyailaesrabua นายประมวล ไชยแสงบุญ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 24/05/2478 บ้านเพ็กให 1 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120 43415792 papamual@gmail.com http://school.obec.go.th/pekyaisra 10 82 8 2 2
63 1040050529 40030021 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030021 บ้านยานางโนนแต้ Banyanangnontae นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 14/07/591 บ้านยานาง 2 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120 043260337,, 6 43 8 5 5
64 1040050531 40030022 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี nongsabang นายสมยศ โคตรมณี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 24/06/2486 บ้านหนองสะ 6 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120 43260435 6 28 6 7 6
65 1040050525 40030023 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ Khokglrangprachasan นายประดิษฐ์ ใจซื่อ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 26/11/2442 - 7 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120 4,327,016,004,3 - http://kokglangkk3 6 50 8 10 8
66 1040050526 40030024 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา noonhomnoonsara นายคำมุข แข้นา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 12/06/2482 บ้านโนนหอม 8 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120 9 64 8 15 12
67 1040050534 40030025 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030025 ชุมชนบ้านชาด choomchonbanchad นายทรงศักดิ์ คำจันทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/06/2465 - 1 เมืองพล พล ขอนแก่น 40120 43213074 data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1040050534 7 93 9 7 5
68 1040050535 40030026 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030026 บ้านทับบา Bantabba School นายไพบูลย์ ไทยเมืองพล อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 05/05/2482 - 3 เมืองพล พล ขอนแก่น 40120 43260226 8 115 8 9 8
69 1040050538 40030027 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง ฺBanyakatalueg นายชนะพล หล้าลุน อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/05/2482 - 5 เมืองพล พล ขอนแก่น 40120 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050538 6 45 8 5 4
70 1040050541 40030029 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030029 บ้านหนองห้าง bannonghang - ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 22/05/2522 8 ตำบลเมื 8 เมืองพล พล ขอนแก่น 40120 0 8 3 7 6
71 1040050533 40030033 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) Watamporn Kururatrangsan นายทองสุก ศรีใส อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 14/06/2481 โรงเรียนวั 2 ลอมคอม พล ขอนแก่น 40120 krootonggg@hotmail.com 11 79 8 3 5
72 1040050519 40030034 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) Bankhoklamklangtamyae นายสนิท สุขเสริม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 30/01/2523 173 4 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น 40120 43339041 khoklam.04@gmail.com 13 94 12 6 5
73 1040050536 40030036 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030036 บ้านป่าเป้า papao school นายนิมิตร อินทร์นอก อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 27/07/2519 บ้านป่าเป้ 2 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น 40120 043260316,, 7 65 9 13 11
74 1040050540 40030038 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง Bannongboutawikambumrung นายสมชัย โคตา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 01/05/2482 บ้านหนองบั 8 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น 40120 043260409,, nongboutwicambumrung@hotmail.com - 15 97 11 10 9
75 1040050547 40030039 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030039 บ้านหนองแวงนอก Bannongwangnok นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 24/09/2481 บ้านหนองแว 2 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น 40120 043260430,, - - 9 69 9 10 12
76 1040050545 40030040 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ banpaprow-burana - ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 20/04/2520 0 6 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น 40120 432,603,180,801 1 4 3 17 16
77 1040050546 40030041 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา Nongmakhuasongmeawkokmaingamwittaya school นายสุริยา ม่วงทา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 13/02/2513 - 1 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น 40120 935465642 suriyamuangtga@gmail.com 10 44 8 10 9
78 1040050513 40030043 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030043 บ้านโนนตะโก bannontago - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 14/06/2490 หมู่ 4 4 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น 40120 43260268 - - 4 18 7 15 14
79 1040050552 40030045 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030045 บ้านฝาผนังวังจาน Banfapanungwangjan นายวิชาญ โพธิ์นอก อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/05/2521 บ้านฝาผนัง 5 พล ขอนแก่น 40120 43260653 wishan@gmail.com www.fpn.ac.th 8 50 8 11 9
80 1040050554 40030047 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 09/06/2499 บ้านฮ่องหอ 6 พล ขอนแก่น 40120 43260497 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050554 7 38 8 11 13
81 1040050555 40030048 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี Nongmeongnoinanikomsamakkee นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 24/06/2486 บ้านหนองม่ 7 พล ขอนแก่น 40120 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050555 6 71 9 13 12
82 1040050556 40030049 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง Trikamratbumroong นางณชาลิฎา นาโควงษ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 20/07/2486 - 7 พล ขอนแก่น 40120 - trikamphon@hotmail.com http://school.obec.go.t 7 54 9 15 15
83 1040050558 40030051 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030051 บ้านโนนชาดวิทยา Bannonchadvittaya นางทองลา ศรีแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 10/07/2502 บ้านโนนชาด 6 พล ขอนแก่น 40120 043260263,, bannonchadvittaya@gmail.com 9 57 11 14 12
84 1040050559 40030052 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030052 บ้านหนองแปน Bannongpan - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 13/09/2527 - 4 พล ขอนแก่น 40120 043260413,, Nongphanphon@thaimail.c 4 17 8 20 18
85 1040050560 40030053 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ Bannongwangsokpra นายสุรพล ทองมีค่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 21/07/2484 บ้านหนองแว 1 พล ขอนแก่น 40120 614767521 nwpkk3@gmail.com www.nwp-kk3.com 16 96 11 14 13
86 1040050562 40030055 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030055 บ้านหันน้อย Ban Hunnoi School นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/05/2482 - 10 พล ขอนแก่น 40120 43041216 data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050562 11 74 9 9 8
87 1040050510 40030057 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร NONGCHUNPELHONGSANGPRACHASAN - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 22/07/2502 - 6 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น 40120 878649268 nongchunpel@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050510 6 38 7 10 10
88 1040050509 40030058 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030058 สหราษฎร์อนุกูล SAHARATH ANUKUL นายสมโภชน์ สุดชา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 14/05/2482 0 2 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น 40120 43210545 saharathschool@hotmail.com www.saharath.ac.th 10 66 11 9 10
89 1040050507 40030059 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง Bannongtoomnongsabang - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 14/07/2482 - 4 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น 40120 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050507 1 3 2 11 13
90 1040050748 40030061 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ Ban Dongbungschool นางธนภร ถารัตน์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 06/05/2482 - 4 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 043260205,, - - 7 42 8 14 7
91 1040050749 40030062 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030062 บ้านดอนโจด Donjod นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 11/05/2482 บ้านดอนโจด 6 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 43210705 tassanee.148@gmail.com - 12 110 11 20 7
92 1040050752 40030064 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง Pradangkururatbumrung นายเดรวุฒิ ถารัตน์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 03/05/2520 บ้านป่าแดง 5 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 - - - 9 50 8 21 11
93 1040050755 40030065 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030065 บ้านโนนข่าวิทยา Bannonkhawittaya นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/05/2482 บ้านโนนข่า 4 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 43041334 8 65 8 43 35
94 1040050756 40030066 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030066 โนนทองวิทยา ์์Nonthongwittaya - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 27/11/545 10 10 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 043214074,, 10 102 8 30 20
95 1040050761 40030070 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ Bannongseangsaengarun นายสหพล พิเคาะแนะ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 15/07/2500 บ้านหนองแซ 7 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 43041335 10 81 8 43 37
96 1040050757 40030073 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ nonsa-adprachasan นายไวกูณฐ์ ชนะสาร อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 04/09/2500 หมู่ 1 บ้า 1 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 043260289,, 7 61 8 30 22
97 1040050762 40030074 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030074 วังบงน้อยวิทยา Wangbongnoiwittaya นายชนินทร งอสอน อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 25/11/545 - 5 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 43041338 8 97 8 23 17
98 1040050764 40030078 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030078 บ้านโจดใหญ่ Ban Chodyai School นายปฏิวัติ ภูศรี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 27/11/545 - 5 แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 43260196 banchodyai@kkn3.go.th 7 63 9 16 9
99 1040050765 40030079 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030079 บ้านถลุงเหล็ก thaloonglek นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 15/09/2501 บ้านถลุงเห 7 แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 043400200,, - - 8 41 9 13 7
100 1040050767 40030081 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030081 บ้านโสกไผ่ Bansokpai school นายคมสันต์ ดีหลี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 05/06/2499 บ้านโสกไผ่ 6 แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 43041341 sokpaisc@gmail.com http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php 7 63 8 20 16
101 1040050770 40030082 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030082 บ้านใหม่นาเพียง Banmainapeang นายพรอนันต์ มาตย์สร้อย อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 13/05/2482 - 1 แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 43260708 banmainapeangschool@gmail.com 7 75 9 15 9
102 1040050769 40030084 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030084 บ้านหนองแดง Ban Nongdaeng นายสุจิตร หานะพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 06/06/2499 บ้านหนองแด 2 แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 43260394 stitkk3@hotmail.com - 10 68 8 16 11
103 1040050716 40030085 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน BANNONGGOSOKKANUAN นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสิน อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/05/2482 บ้านหนองโก 3 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230 043260381,, nonggosokkanan@hotmail.com 10 92 8 17 17
104 1040050742 40030087 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา banbahaebyaka นายกิตติ มูลธิยะ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/07/2481 - 10 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230 - - 10 66 8 18 10
105 1040050711 40030088 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030088 บ้านตลาดหนองแก bantalanongkae นายธีรพล แพไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/05/2482 - 8 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43260221 - 5 38 9 20 8
106 1040050712 40030089 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง bankhokyainongsonghong นายมงคล กุลสุวรรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 24/06/2486 บ้านโคกใหญ 5 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43260189 - - 7 63 9 22 15
107 1040050715 40030092 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030092 บ้านโสกน้ำขาว Bansoknamkhaw school นายเชาวรินทร์ แก้วพรม อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 03/05/2516 บ้านโสกน้ำ 6 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40320 43260367 11 103 8 18 8
108 1040050726 40030093 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030093 บ้านทางขวาง Tangkwaung นายอภิชาติ ช่วงชิต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 27/04/2472 บ้านเลขที่ 1 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 40230 043214107,, 17 77 11 30 9
109 1040050727 40030094 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030094 บ้านโคกสง่า Ban Koksanga School นายวัฒนา ใจสี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 16/07/2502 บ้านโคกสง่ 6 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43260710 koksangaschool@gmail.com 4 20 8 18 12
110 1040050731 40030095 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030095 บ้านหันโสกเชือก hansokchuek - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 20/07/2496 หมู่ 7 บ้า 7 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 40230 043214070,, 4 13 6 18 15
111 1040050723 40030096 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว Bannongmuengnonngiw นายวีรพงษ์ อุดมฉวี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 20/07/2496 บ้านหนองม่ 2 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43260421 - - 7 40 8 26 4
112 1040050744 40030097 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา Bannongyaplongpattana นางสาวรัตนประภา หาญเสนา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 24/11/545 0 8 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43260438 Banpongphattana data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050744 7 18 7 21 10
113 1040050735 40030099 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา BANNONKWAPRASHASUKSA นายรุ่งเรือง ศรฤทธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 12/05/2482 บ้านโนนเขว 1 ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43278339 - - 10 98 9 35 15
114 1040050732 40030103 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) pamiutisnoung - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 21/12/2521 บ้านลาด 6 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43260499 - - 1 1 1 30 6
115 1040050728 40030104 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด Banruangnontainonjod นายถนอม เอี่ยมศรี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 21/06/2481 บ้านโนนไท 8 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43497663 banruang@thaimail.com 10 76 8 35 13
116 1040050738 40030106 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ Nongdooprasuv นายสุดใจ นาบำรุง อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 22/07/2484 - 4 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230 043420639,, nongdoo2005@thaimail.co school.obec.go.th/nongd 8 68 8 38 12
117 1040050736 40030111 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง Nontongshangkogsung - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 26/11/2442 - 6 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230 - - - 4 22 6 33 9
118 1040050720 40030112 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ Banparpangnumchap นายทองล่า รักษาพงศ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 04/06/2499 บ้านป่าเป้ 8 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230 043260314,, k.sasithorn2529@gmail.com - 6 35 8 25 4
119 1040050741 40030115 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030115 บ้านกุดรู kudruschool นายมิตรภาพ ไกรวัน อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 26/09/2480 - 4 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43499225 - http://School_ID=1040050741 8 61 8 15 5
120 1040050743 40030116 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030116 บ้านแวงน้อย Banwaengnoi นายเสกสรร กระยอม อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/05/2482 บ้านแวงน้อ 1 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230 043499058,, 6 64 9 20 3
121 1040050718 40030118 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030118 บ้านดอนหันนาจาน Bandonhunnajan นายอุบล วงเวียน อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 04/05/2520 0 2 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230 43499095 6 31 8 23 0.8
122 1040050892 40030120 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030120 บ้านคึมชาด BanKUAMCHAD - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 24/11/545 ม.1 1 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43260166 0 0 0 28 8
123 1040050895 40030122 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030122 บ้านปอแดง Banpodaeng School นางนัฐิยาพร ทุมา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 23/11/545 บ้านปอแดง 6 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260308,, pordang40030122@gmail.com 7 64 9 36 11
124 1040050917 40030125 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030125 บ้านศุภชัย BANSUPACHAI นายคำผุน จันปัญญา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 15/05/2507 - 5 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43429863 15 89 11 29 9
125 1040050912 40030127 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ nonchadhnongchangnam นายอภิสิทธิ์ แพไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 18/10/2488 0 12 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260120,, 11 96 9 33 9
126 1040050913 40030128 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030128 หนองพลวงมิตรประชา hnongpuangmitpacha นางพัชราภรณ์ ช่างเกวียน อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 03/05/2519 0 3 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043214414,, 5 63 8 33 9
127 1040050896 40030133 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030133 บ้านหินแร่ นางวัชราภรณ์ ศิริรัตนไพจิตร อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 26/11/545 109 7 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260482,, 6 63 9 30 6
128 1040050898 40030134 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030134 บ้านหนองวัดป่า nongwatpha นายสีดา เทียบอุ่น อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 20/09/2476 - 4 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 - - 8 84 9 23 4
129 1040050900 40030135 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030135 บ้านหนองแวงน้อย Bannongwangnoischool นายอิสราภรณ์ จันทร์เอน อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/05/2519 ม.8 8 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43260431 6 42 9 35 7
130 1040050914 40030136 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030136 บ้านดอนดู่ bandonduu นางรัจนียา แพไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 28/11/2442 บ้านดอนดู่ 5 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 - - 6 89 8 50 25
131 1040050915 40030137 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030137 บ้านโนนท่อน Bannonton นายทศพล บรรยง อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 17/09/2500 94 3 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260273,, 7 40 8 43 18
132 1040050916 40030138 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030138 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา nonsaardhuitakuawitaya นายวิชิต เถรหมื่นไวย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 25/11/545 192 6 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43260288 - - 14 103 11 33 11
133 1040050919 40030140 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030140 บ้านหนองไผ่น้อย bannongpainoi นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 16/09/2518 บ้านหนองไผ 4 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43260418 8 72 8 40 20
134 1040050921 40030142 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030142 บ้านหนองแสง Nongsang นายสุระกัน สิงห์ศรี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 31/12/2469 76 2 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260692,, 9 81 8 41 17
135 1040050952 40030143 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030143 บ้านกุดหว้า kudwa นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 16/05/2515 - 9 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260135,, 8 89 8 34 12
136 1040050960 40030144 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030144 บ้านหนองบัวแดง nongbuadang นายเสงี่ยม ช่างเกวียน อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 22/05/2482 - 5 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43260407 4 20 7 24 2
137 1040050906 40030145 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก bannongtakongbankrog นายสุจิต ลุนสำโรง อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 11/10/2484 - 2 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 - 10 78 8 28 5
138 1040050907 40030146 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030146 บ้านหนองเปล่ง BAN NONGPANG นายสมทรง ยันต์ชมภู อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 29/09/2490 - 3 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 8 44 8 37 15
139 1040050901 40030147 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030147 จตุคามวิทยา jatukramwittaya นายสวัสดิ์ ไชยชนะ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 10/05/2472 หมู่ 7 ตำบ 6 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 883234388 jtk0147@gmail.com 13 103 12 30 7
140 1040050904 40030148 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030148 บ้านตะกั่วป่า ฺBantakuapa นายสมัคร ศิลป์ประกอบ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 15/06/2549 ตำบลตะกั่ว 1 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 7 85 8 32 8
141 1040050923 40030150 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030150 บ้านกอกโนนแต้ bankoknontae นายสุนทร หรี่อินทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 10/06/2481 หมู่ 5 5 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043041419,, 8 85 11 34 12
142 1040050924 40030151 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ นายประทวน พรมจ้อย อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 21/05/2482 หมู่ที่ 6 6 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260184,, 4 39 8 28 16
143 1040050925 40030152 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก banchadnongleg นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 12/06/2481 บ้านชาด 10 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260198,, 7 85 9 32 12
144 1040050927 40030153 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030153 บ้านโนนธาตุ ban nonthat นายสมพันธ์ โพยนอก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 15/05/2463 0 8 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043-456307 Sompan2504@hotmail.co.th www.thaischool.in.th 14 86 11 32 10
145 1040050929 40030154 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030154 บ้านสว่างวิทยา Sawangwitaya นายบัญชา แจ่มเพชร์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 04/07/2484 หมู่ที่ 3 3 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43260357 http://school.obec.go.t 7 26 8 24.7 5.2
146 1040050930 40030155 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030155 บ้านสำราญ BHANSUMRARN นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 21/05/2468 - 4 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43260361 kop_rafa@hotmail.com - 7 73 8 22 14
147 1040050932 40030156 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030156 ชุมชนวังหิน Wanghin นายดำรงพล ศรีพลนอก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 01/04/2482 ต.วังหิน อ 1 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043213913,, wanghinschool09@gmail.com 9 43 10 23 20
148 1040050933 40030157 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030157 บ้านหลักด่าน Lakdan นายจิระวัฒน์ ธงไชย อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 08/09/2501 - 6 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260450,, anupongkongin@gmail.com - 6 46 9 25 18
149 1040050937 40030158 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม Bannongklongnongtum นายสมหมาย กุลสังขาร อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/05/2499 - 4 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 - - - 6 96 9 20 24
150 1040050938 40030159 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030159 บ้านหนองยาง Bannongyang นายบุญตา ชาญชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 16/08/2508 - 8 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260423,, Bannongyang7@gmail.com - 10 58 9 42 20
151 1040050934 40030162 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030162 บ้านหินลาดนาดี BANHINLADNADEE นางนวลลออ พลรักษา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 08/01/2477 หมู่ 5 ต. 5 สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 894179525 10 67 9 24 15
152 1040050935 40030163 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030163 บ้านหนองกาว ฺBannongkao - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 22/11/545 - 2 สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 872169436 nongkawschool@gmail.com - 7 29 9 30 14
153 1040050940 40030165 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030165 บ้านเหล่านกชุม Banlaonokchum - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 20/01/2520 - 4 สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43260490 1 9 4 23 17
154 1040050958 40030168 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030168 บ้านหนองกุงสว่าง Ban Nong Kung Sawang นายไพทูรย์ แผ้วไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/05/2490 0 3 หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 973200489 facebook/บ้านหนองกุงสว่าง 10 91 8 32 10
155 1040050942 40030170 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030170 บ้านโคกสูงวิทยา koksungwittaya นายธนากร หลี่อินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 16/05/2482 บ้านโคกสูง 8 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43260185 Ksw82556@gmail 8 112 8 20 9
156 1040050944 40030171 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030171 บ้านท่าหนองหว้า Tanongwa ว่าที่ รต.เสกสรรค์ คำสุวรรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 13/05/2561 2 2 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 4,326,033,304,3 6 78 8 24 14
157 1040050945 40030172 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030172 บ้านโนนขามป้อม bannonkhampom นายชุมพล หมื่นภักดี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 26/11/545 หมู่ที่10ต 10 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 834155008 - - 9 68 9 15 12
158 1040050946 40030173 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว bannonleamhawkha นางสาวชญากาญจธ์ ศรีเนตร อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 15/05/2482 - 6 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260297,, 8 44 9 15 11
159 1040050947 40030174 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030174 บ้านวังคูณ Banwangkhoon นางนันทภรณ์ ฉัตรพูนกุล อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 12/06/2481 - 4 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260343,, banwangkoonschool@gmail.com 13 93 8 18 6
160 1040050949 40030175 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030175 บ้านหนองไทร Bannongsai นางสาวบุษบา นาหก อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 22/04/2522 24 11 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260402,, - - 5 34 7 15 14
161 1040050950 40030176 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา Bannongburdangwittaya นายวัลลภ ไชยไธสง ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 06/03/2501 บ้านหนองบั 5 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 981524558 096790@hotmil.co.th 10 81 8 18 8
162 1040050953 40030178 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030178 บ้านโนนกราด - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 24/02/2518 บ้านโนนกรา 13 หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260256,, 2 9 5 30 8
163 1040050954 40030179 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030179 บ้านโนนรังหนองบอน bannongrungnongbon นายพิพัฒน์ วิชิต อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 27/11/545 - 10 หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260279,, 7 46 7 30 7
164 1040050955 40030180 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030180 บ้านเปาะ banpor - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/07/2475 0 12 หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043260323,, sonsane1976@gmail.com 4 24 8 30 7
165 1040050956 40030181 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030181 บ้านเมย banmoei นายนิคม พงษ์ศิริ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 12/06/2481 บ้านเมย 8 หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043491729,, noi.klan@hotmail.com school.obec.go 12 107 8 30 4
166 1040050922 40030185 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030185 บ้านกุดหอยกาบ Kudhaikab - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 19/09/2469 - 6 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 895356786 6 37 9 22 16
167 1040050926 40030186 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว Takrownongyakhaow นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 26/11/545 4 4 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 43260641 takrowone@hotmail.com 7 52 8 18 12
168 1040050948 40030187 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030187 บ้านหันโจดหนองกุง hunjodhnongkong นางสาวธนามัย ชัยปราบ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 10/06/2481 - 3 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 043211419,, - - 4 47 8 20 11
169 1040050928 40030188 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030188 บ้านแฝก banfaek นายวรกาล อามาตย์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 05/05/2485 บ้านแฝก 7 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 933231175 - - 6 44 9 17 16
170 1040050943 40030189 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030189 บ้านดอนชาด bandonchad นายจำนงค์ วงศ์จำปา อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 11/01/2516 - 8 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 899424380 - - 4 54 9 16 15
171 1040051081 40030191 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า Banhnongtumhnongwa - อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 25/05/2513 91 5 โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 40110 4,321,259,504,3 3 19 8 26 5
172 1040051083 40030193 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030193 บ้านหลุบคา BANLUBKA นายถาวร ศรีโฮมจันทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 03/05/2514 - 7 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น 40110 895708696 Lk032514@hotmail.com 8 80 9 25 6
173 1040051084 40030194 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ Banlaononcoon นายอำนาจ ศิริบรรพต อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 07/06/2505 หมู่ 2 ตำบ 2 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น 40110 043281213,, laononcoon@hotmail.com http://www.banlaononcoon.com/obeclms/ 10 86 9 22 1.5
174 1040051070 40030198 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030198 บ้านหนองขี้เห็น BANNONGKHEEHEN นายณรงค์ สุดสี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 18/07/1959 บ้านหนองขี 6 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110 43260383 8 76 9 35 12
175 1040051072 40030200 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ Photongnongnankhunnaur นายถวิล ศรีพลแท่น อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/08/2535 - 8 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110 432,126,030,895 10 84 9 40 8
176 1040051073 40030201 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ BANNONGHAIPRACHASAN นายธวัชชัย กุลเมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 26/11/545 บ้านหนองไฮ 3 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110 43281485 nonghaiprasonshool@gmail.com data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040051073 15 94 11 25 7
177 1040051074 40030202 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030202 บ้านห้วยแคน Banhuaykaen นายเปี่ยมศักดิ์ ศรีสุมัง อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 26/06/2484 68 15 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110 043212176,, tum-2502@hotmail.co.th 5 67 9 26 8
178 1040051076 40030203 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี triratsamukkee นายแก้ว แสนสิน อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 14/05/2488 บ้านหัวฝาย 6 เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น 40110 043260141,, peba-260325@hotmail.com 6 78 9 30 5
179 1040051079 40030204 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ Banpuayyaichadnongbor นายสุทธิดล แก้วศรีหา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 16/09/2476 หมู่ที่ 1 1 เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น 40110 892775597 peayai@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040051079 11 88 11 40 15
180 1040051080 40030205 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030205 บ้านผักหวาน Pugwan นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 11/07/2484 - 5 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 40110 043260528,, Pwan kkn3@hotmail.com School.obec.go.th/Pugwan 10 89 8 27 5
181 1040051082 40030206 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า Nongplamorseesa-nga นายประทิว บัวองค์ อนุบาล-ประถมศึกษา ขนาดเล็ก 01/07/2481 บ้านหนองปล 6 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 40110 43212220 Nongpamor @ Thai.come HTTP://school.obec.GO.T 12 86 9 30 8