กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามการจัดการศึกษา

จำนวนโรงเรียนแยกตามการจัดการศึกษา

# ประเภทการจัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน Action
1 อนุบาล-ประถมศึกษา 134 1,156 11,275 1,134
2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 653 5,596 447
3 ประถมศึกษา 6 34 329 32
4 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 1 18 148 12