กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามการจัดการศึกษา

จำนวนโรงเรียนแยกตามการจัดการศึกษา

# ประเภทการจัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน Action
1 อนุบาล-ประถมศึกษา 138 1,163 11,063 1,125
2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 653 4,067 332
3 ประถมศึกษา 6 34 329 32
4 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 1 18 109 9