ระยะทาง/เวลาในการเดินทาง : สพป.ขอนแก่น เขต 3

จำนวน 181
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ขนาดโรงเรียน ระยะห่างจากเขตฯ เวลาเดินทาง Action
1 40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ขนาดใหญ่ 40.58 ก.ม. 42 นาที
2 40030007 บ้านหนองแวงมน ขนาดกลาง 11.69 ก.ม. 15 นาที
3 40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม ขนาดกลาง 28.48 ก.ม. 32 นาที
4 40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี ขนาดกลาง 10.40 ก.ม. 14 นาที
5 40030028 บ้านหันใหญ่ ขนาดกลาง 25.21 ก.ม. 30 นาที
6 40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย ขนาดกลาง 14.76 ก.ม. 24 นาที
7 40030031 บ้านลอมคอม ขนาดกลาง 14.88 ก.ม. 25 นาที
8 40030032 บ้านหนองอรุณ ขนาดกลาง 16.01 ก.ม. 26 นาที
9 40030037 บ้านโสกนกเต็น ขนาดกลาง 26.30 ก.ม. 31 นาที
10 40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ขนาดกลาง 27.26 ก.ม. 29 นาที
11 40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า ขนาดกลาง 0.00 ก.ม. 0 นาที
12 40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี ขนาดกลาง 21.31 ก.ม. 27 นาที
13 40030060 บ้านคอนฉิม ขนาดกลาง 33.16 ก.ม. 37 นาที
14 40030068 บ้านรัตนะ ขนาดกลาง 40.73 ก.ม. 45 นาที
15 40030071 บ้านกุดหมากเห็บ ขนาดกลาง 46.32 ก.ม. 51 นาที
16 40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา ขนาดกลาง 44.95 ก.ม. 48 นาที
17 40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ ขนาดกลาง 36.39 ก.ม. 41 นาที
18 40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน ขนาดกลาง 29.09 ก.ม. 33 นาที
19 40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา ขนาดกลาง 32.84 ก.ม. 37 นาที
20 40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) ขนาดกลาง 25.56 ก.ม. 34 นาที
21 40030098 บ้านท่านางแนว ขนาดกลาง 33.14 ก.ม. 38 นาที
22 40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด ขนาดกลาง 21.07 ก.ม. 24 นาที
23 40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ขนาดกลาง 26.95 ก.ม. 33 นาที
24 40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน ขนาดกลาง 26.60 ก.ม. 30 นาที
25 40030110 บ้านละหานนา ขนาดกลาง 33.30 ก.ม. 40 นาที
26 40030114 ชุมชนบ้านโคกสี ขนาดกลาง 22.17 ก.ม. 29 นาที
27 40030117 บ้านหนองแขมอีโล ขนาดกลาง 18.95 ก.ม. 26 นาที
28 40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ ขนาดกลาง 42.37 ก.ม. 40 นาที
29 40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน ขนาดกลาง 43.66 ก.ม. 46 นาที
30 40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง ขนาดกลาง 47.08 ก.ม. 50 นาที
31 40030126 บ้านดงเค็ง ขนาดกลาง 46.77 ก.ม. 49 นาที
32 40030130 บ้านหนองหญ้าขาว ขนาดกลาง 50.61 ก.ม. 49 นาที
33 40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง ขนาดกลาง 40.62 ก.ม. 40 นาที
34 40030141 บ้านหนองแวงยาว ขนาดกลาง 47.68 ก.ม. 49 นาที
35 40030161 บ้านสำโรง ขนาดกลาง 36.80 ก.ม. 41 นาที
36 40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง ขนาดกลาง 47.24 ก.ม. 44 นาที
37 40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม ขนาดกลาง 45.15 ก.ม. 49 นาที
38 40030169 ชุมชนหนองเม็ก ขนาดกลาง 30.97 ก.ม. 33 นาที
39 40030183 บ้านหนองสองห้อง ขนาดกลาง 39.10 ก.ม. 40 นาที
40 40030184 ไตรมิตรวิทยา ขนาดกลาง 45.05 ก.ม. 48 นาที
41 40030190 บ้านโนนแดง ขนาดกลาง 47.54 ก.ม. 49 นาที
42 40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ขนาดกลาง 38.33 ก.ม. 38 นาที
43 40030195 เบญจคามสามัคคี ขนาดกลาง 41.58 ก.ม. 45 นาที
44 40030196 บ้านวังยาวสามัคคี ขนาดกลาง 44.98 ก.ม. 49 นาที
45 40030197 บ้านหันศิลางาม ขนาดกลาง 36.88 ก.ม. 36 นาที
46 40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา ขนาดกลาง 43.10 ก.ม. 46 นาที
47 40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา ขนาดกลาง 47.50 ก.ม. 50 นาที
48 40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ขนาดเล็ก 23.88 ก.ม. 31 นาที
49 40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี ขนาดเล็ก 24.14 ก.ม. 30 นาที
50 40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง ขนาดเล็ก 8.31 ก.ม. 12 นาที
51 40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา ขนาดเล็ก 0.00 ก.ม. 0 นาที
52 40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู ขนาดเล็ก 26.93 ก.ม. 32 นาที
53 40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง ขนาดเล็ก 29.16 ก.ม. 36 นาที
54 40030011 บ้านหนองเรือ ขนาดเล็ก 18.09 ก.ม. 21 นาที
55 40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี ขนาดเล็ก 24.43 ก.ม. 28 นาที
56 40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ขนาดเล็ก 11.82 ก.ม. 16 นาที
57 40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง ขนาดเล็ก 11.19 ก.ม. 16 นาที
58 40030016 บ้านหัวนาหนองแวง ขนาดเล็ก 13.33 ก.ม. 16 นาที
59 40030017 มิตรภาพ 2 ขนาดเล็ก 10.88 ก.ม. 19 นาที
60 40030018 บ้านห้วยโจด ขนาดเล็ก 9.07 ก.ม. 16 นาที
61 40030019 บ้านทุ่งแค ขนาดเล็ก 28.06 ก.ม. 36 นาที
62 40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) ขนาดเล็ก 20.89 ก.ม. 28 นาที
63 40030021 บ้านยานางโนนแต้ ขนาดเล็ก 23.93 ก.ม. 31 นาที
64 40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี ขนาดเล็ก 24.14 ก.ม. 30 นาที
65 40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ ขนาดเล็ก 23.92 ก.ม. 29 นาที
66 40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา ขนาดเล็ก 26.69 ก.ม. 32 นาที
67 40030025 ชุมชนบ้านชาด ขนาดเล็ก 22.37 ก.ม. 25 นาที
68 40030026 บ้านทับบา ขนาดเล็ก 21.27 ก.ม. 24 นาที
69 40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง ขนาดเล็ก 16.07 ก.ม. 19 นาที
70 40030029 บ้านหนองห้าง ขนาดเล็ก 19.39 ก.ม. 27 นาที
71 40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ขนาดเล็ก 13.61 ก.ม. 23 นาที
72 40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) ขนาดเล็ก 24.08 ก.ม. 27 นาที
73 40030036 บ้านป่าเป้า ขนาดเล็ก 26.25 ก.ม. 29 นาที
74 40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง ขนาดเล็ก 25.85 ก.ม. 30 นาที
75 40030039 บ้านหนองแวงนอก ขนาดเล็ก 4.87 ก.ม. 10 นาที
76 40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ ขนาดเล็ก 2.47 ก.ม. 5 นาที
77 40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา ขนาดเล็ก 6.15 ก.ม. 10 นาที
78 40030043 บ้านโนนตะโก ขนาดเล็ก 4.98 ก.ม. 9 นาที
79 40030045 บ้านฝาผนังวังจาน ขนาดเล็ก 25.94 ก.ม. 30 นาที
80 40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ ขนาดเล็ก 30.10 ก.ม. 37 นาที
81 40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี ขนาดเล็ก 33.08 ก.ม. 40 นาที
82 40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง ขนาดเล็ก 25.10 ก.ม. 35 นาที
83 40030051 บ้านโนนชาดวิทยา ขนาดเล็ก 21.02 ก.ม. 34 นาที
84 40030052 บ้านหนองแปน ขนาดเล็ก 25.94 ก.ม. 36 นาที
85 40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ ขนาดเล็ก 8.33 ก.ม. 18 นาที
86 40030055 บ้านหันน้อย ขนาดเล็ก 17.50 ก.ม. 26 นาที
87 40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร ขนาดเล็ก 27.19 ก.ม. 34 นาที
88 40030058 สหราษฎร์อนุกูล ขนาดเล็ก 28.92 ก.ม. 34 นาที
89 40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง ขนาดเล็ก 30.16 ก.ม. 38 นาที
90 40030061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ขนาดเล็ก 32.64 ก.ม. 40 นาที
91 40030062 บ้านดอนโจด ขนาดเล็ก 37.02 ก.ม. 43 นาที
92 40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ขนาดเล็ก 38.00 ก.ม. 46 นาที
93 40030065 บ้านโนนข่าวิทยา ขนาดเล็ก 39.00 ก.ม. 44 นาที
94 40030066 โนนทองวิทยา ขนาดเล็ก 42.60 ก.ม. 47 นาที
95 40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ ขนาดเล็ก 33.57 ก.ม. 47 นาที
96 40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ ขนาดเล็ก 42.65 ก.ม. 46 นาที
97 40030074 วังบงน้อยวิทยา ขนาดเล็ก 39.44 ก.ม. 43 นาที
98 40030078 บ้านโจดใหญ่ ขนาดเล็ก 31.45 ก.ม. 38 นาที
99 40030079 บ้านถลุงเหล็ก ขนาดเล็ก 30.28 ก.ม. 37 นาที
100 40030081 บ้านโสกไผ่ ขนาดเล็ก 33.80 ก.ม. 42 นาที
101 40030082 บ้านใหม่นาเพียง ขนาดเล็ก 28.81 ก.ม. 34 นาที
102 40030084 บ้านหนองแดง ขนาดเล็ก 30.04 ก.ม. 35 นาที
103 40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน ขนาดเล็ก 28.81 ก.ม. 38 นาที
104 40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา ขนาดเล็ก 19.22 ก.ม. 28 นาที
105 40030088 บ้านตลาดหนองแก ขนาดเล็ก 21.89 ก.ม. 31 นาที
106 40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ขนาดเล็ก 22.68 ก.ม. 32 นาที
107 40030092 บ้านโสกน้ำขาว ขนาดเล็ก 22.82 ก.ม. 32 นาที
108 40030093 บ้านทางขวาง ขนาดเล็ก 18.46 ก.ม. 23 นาที
109 40030094 บ้านโคกสง่า ขนาดเล็ก 13.56 ก.ม. 17 นาที
110 40030095 บ้านหันโสกเชือก ขนาดเล็ก 17.01 ก.ม. 24 นาที
111 40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ขนาดเล็ก 24.17 ก.ม. 27 นาที
112 40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา ขนาดเล็ก 17.28 ก.ม. 25 นาที
113 40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา ขนาดเล็ก 36.27 ก.ม. 41 นาที
114 40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) ขนาดเล็ก 25.35 ก.ม. 30 นาที
115 40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด ขนาดเล็ก 24.68 ก.ม. 29 นาที
116 40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ ขนาดเล็ก 33.72 ก.ม. 41 นาที
117 40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง ขนาดเล็ก 31.34 ก.ม. 36 นาที
118 40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ ขนาดเล็ก 28.86 ก.ม. 38 นาที
119 40030115 บ้านกุดรู ขนาดเล็ก 16.94 ก.ม. 24 นาที
120 40030116 บ้านแวงน้อย ขนาดเล็ก 20.41 ก.ม. 28 นาที
121 40030118 บ้านดอนหันนาจาน ขนาดเล็ก 22.69 ก.ม. 30 นาที
122 40030120 บ้านคึมชาด ขนาดเล็ก 43.71 ก.ม. 47 นาที
123 40030122 บ้านปอแดง ขนาดเล็ก 47.88 ก.ม. 53 นาที
124 40030125 บ้านศุภชัย ขนาดเล็ก 49.10 ก.ม. 51 นาที
125 40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ ขนาดเล็ก 51.03 ก.ม. 56 นาที
126 40030128 หนองพลวงมิตรประชา ขนาดเล็ก 52.90 ก.ม. 53 นาที
127 40030133 บ้านหินแร่ ขนาดเล็ก 42.52 ก.ม. 44 นาที
128 40030134 บ้านหนองวัดป่า ขนาดเล็ก 37.36 ก.ม. 37 นาที
129 40030135 บ้านหนองแวงน้อย ขนาดเล็ก 43.53 ก.ม. 47 นาที
130 40030136 บ้านดอนดู่ ขนาดเล็ก 61.30 ก.ม. 1 ชั่วโมง 4 นาที
131 40030137 บ้านโนนท่อน ขนาดเล็ก 60.07 ก.ม. 1 ชั่วโมง 3 นาที
132 40030138 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ขนาดเล็ก 46.98 ก.ม. 48 นาที
133 40030140 บ้านหนองไผ่น้อย ขนาดเล็ก 54.92 ก.ม. 57 นาที
134 40030142 บ้านหนองแสง ขนาดเล็ก 53.50 ก.ม. 56 นาที
135 40030143 บ้านกุดหว้า ขนาดเล็ก 50.71 ก.ม. 54 นาที
136 40030144 บ้านหนองบัวแดง ขนาดเล็ก 43.91 ก.ม. 48 นาที
137 40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก ขนาดเล็ก 44.29 ก.ม. 44 นาที
138 40030146 บ้านหนองเปล่ง ขนาดเล็ก 51.51 ก.ม. 51 นาที
139 40030147 จตุคามวิทยา ขนาดเล็ก 47.58 ก.ม. 50 นาที
140 40030148 บ้านตะกั่วป่า ขนาดเล็ก 49.32 ก.ม. 50 นาที
141 40030150 บ้านกอกโนนแต้ ขนาดเล็ก 43.16 ก.ม. 50 นาที
142 40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ ขนาดเล็ก 36.61 ก.ม. 42 นาที
143 40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก ขนาดเล็ก 38.02 ก.ม. 41 นาที
144 40030153 บ้านโนนธาตุ ขนาดเล็ก 33.78 ก.ม. 39 นาที
145 40030154 บ้านสว่างวิทยา ขนาดเล็ก 36.79 ก.ม. 42 นาที
146 40030155 บ้านสำราญ ขนาดเล็ก 36.36 ก.ม. 40 นาที
147 40030156 ชุมชนวังหิน ขนาดเล็ก 33.17 ก.ม. 36 นาที
148 40030157 บ้านหลักด่าน ขนาดเล็ก 39.40 ก.ม. 44 นาที
149 40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม ขนาดเล็ก 39.30 ก.ม. 50 นาที
150 40030159 บ้านหนองยาง ขนาดเล็ก 0.00 ก.ม. 0 นาที
151 40030162 บ้านหินลาดนาดี ขนาดเล็ก 39.67 ก.ม. 46 นาที
152 40030163 บ้านหนองกาว ขนาดเล็ก 38.24 ก.ม. 44 นาที
153 40030165 บ้านเหล่านกชุม ขนาดเล็ก 38.86 ก.ม. 44 นาที
154 40030168 บ้านหนองกุงสว่าง ขนาดเล็ก 50.32 ก.ม. 53 นาที
155 40030170 บ้านโคกสูงวิทยา ขนาดเล็ก 33.67 ก.ม. 36 นาที
156 40030171 บ้านท่าหนองหว้า ขนาดเล็ก 30.48 ก.ม. 32 นาที
157 40030172 บ้านโนนขามป้อม ขนาดเล็ก 28.13 ก.ม. 29 นาที
158 40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว ขนาดเล็ก 30.27 ก.ม. 33 นาที
159 40030174 บ้านวังคูณ ขนาดเล็ก 33.56 ก.ม. 33 นาที
160 40030175 บ้านหนองไทร ขนาดเล็ก 28.05 ก.ม. 36 นาที
161 40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา ขนาดเล็ก 43.75 ก.ม. 44 นาที
162 40030178 บ้านโนนกราด ขนาดเล็ก 44.15 ก.ม. 49 นาที
163 40030179 บ้านโนนรังหนองบอน ขนาดเล็ก 44.15 ก.ม. 49 นาที
164 40030180 บ้านเปาะ ขนาดเล็ก 44.14 ก.ม. 49 นาที
165 40030181 บ้านเมย ขนาดเล็ก 40.72 ก.ม. 42 นาที
166 40030185 บ้านกุดหอยกาบ ขนาดเล็ก 33.95 ก.ม. 40 นาที
167 40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว ขนาดเล็ก 35.10 ก.ม. 40 นาที
168 40030187 บ้านหันโจดหนองกุง ขนาดเล็ก 32.59 ก.ม. 35 นาที
169 40030188 บ้านแฝก ขนาดเล็ก 31.03 ก.ม. 36 นาที
170 40030189 บ้านดอนชาด ขนาดเล็ก 29.44 ก.ม. 33 นาที
171 40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า ขนาดเล็ก 40.59 ก.ม. 38 นาที
172 40030193 บ้านหลุบคา ขนาดเล็ก 42.96 ก.ม. 45 นาที
173 40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ ขนาดเล็ก 37.55 ก.ม. 37 นาที
174 40030198 บ้านหนองขี้เห็น ขนาดเล็ก 46.63 ก.ม. 52 นาที
175 40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ ขนาดเล็ก 43.86 ก.ม. 47 นาที
176 40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ ขนาดเล็ก 39.06 ก.ม. 40 นาที
177 40030202 บ้านห้วยแคน ขนาดเล็ก 41.10 ก.ม. 42 นาที
178 40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี ขนาดเล็ก 47.65 ก.ม. 50 นาที
179 40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ ขนาดเล็ก 50.35 ก.ม. 53 นาที
180 40030205 บ้านผักหวาน ขนาดเล็ก 44.33 ก.ม. 47 นาที
181 40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า ขนาดเล็ก 44.37 ก.ม. 45 นาที