กราฟแสดงจำนวนคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์

รหัส SMIS โรงเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งที่มา สถานะ รวม แหล่งที่มา สถานะ รวม
สพฐ. จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด สพฐ. จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด
40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 5 0 3 2 5 0 0 0 0 0
40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 1 9 2 8 10 0 1 1 0 1
40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง 9 0 5 3 9 2 0 2 0 2
40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา 6 6 6 6 12 0 4 4 0 4
40030007 บ้านหนองแวงมน 11 11 21 1 22 0 1 0 1 1
40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 21 0 21 0 21 0 0 0 0 0
40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0
40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0
40030011 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 5 0 5 0 5 0 2 1 1 2
40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง 5 2 3 4 7 1 1 2 0 2
40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 10 8 16 2 18 1 1 2 0 2
40030016 บ้านหัวนาหนองแวง 11 0 11 0 11 0 1 1 0 1
40030017 มิตรภาพ 2 4 6 3 2 10 2 0 2 0 2
40030018 บ้านห้วยโจด 6 14 19 1 20 2 2 2 2 4
40030019 บ้านทุ่งแค 6 0 2 4 6 0 6 0 6 6
40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 3 9 2 10 12 1 3 1 2 4
40030021 บ้านยานางโนนแต้ 8 4 10 2 12 1 1 2 0 2
40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 6 3 3 6 0 2 2 0 2
40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 1 6 6 0 7 1 1 1 0 2
40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา 7 8 7 8 15 1 0 0 0 1
40030025 ชุมชนบ้านชาด 5 3 8 0 8 0 2 2 0 2
40030026 บ้านทับบา 7 3 10 0 10 1 0 1 0 1
40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 6 0 0 6 6 2 1 2 1 3
40030028 บ้านหันใหญ่ 24 0 16 8 24 2 4 2 4 6
40030029 บ้านหนองห้าง 0 4 2 2 4 0 4 2 2 4
40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 11 0 11 0 11 2 2 2 2 4
40030031 บ้านลอมคอม 15 5 14 6 20 15 5 14 6 20
40030032 บ้านหนองอรุณ 10 5 13 2 15 1 1 2 0 2
40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 15 5 10 15 6 0 6 0 6
40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 0 11 11 0 11 1 2 3 0 3
40030036 บ้านป่าเป้า 3 0 3 0 3 2 1 3 0 3
40030037 บ้านโสกนกเต็น 11 0 11 0 11 9 0 9 0 9
40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 10 0 4 6 10 2 2 2 0 4
40030039 บ้านหนองแวงนอก 7 0 7 0 7 1 0 0 1 1
40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ 0 6 0 6 6 2 0 0 2 2
40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 20 0 0 0 20 1 0 1 0 1
40030043 บ้านโนนตะโก 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 27 0 16 11 27 10 0 0 0 10
40030045 บ้านฝาผนังวังจาน 0 4 4 0 4 0 1 1 0 1
40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า 7 0 3 4 7 1 0 1 0 1
40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 1 8 8 1 9 0 3 2 1 3
40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 4 0 3 1 4 1 0 1 0 1
40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง 5 0 5 0 5 2 0 2 0 2
40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 11 0 4 6 11 3 1 4 0 4
40030051 บ้านโนนชาดวิทยา 6 6 10 2 12 2 0 2 0 2
40030052 บ้านหนองแปน 3 0 3 0 3 2 0 2 0 2
40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ 40 12 52 0 52 6 0 4 2 6
40030055 บ้านหันน้อย 0 7 7 0 7 0 5 5 0 5
40030056 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 5 0 5 0 5 0 4 0 4 4
40030058 สหราษฎร์อนุกูล 12 8 11 9 20 0 2 0 2 2
40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 1 3 2 2 4 0 0 0 0 0
40030060 บ้านคอนฉิม 8 0 6 2 8 0 2 1 1 2
40030061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 7 5 12 0 12 1 2 3 0 3
40030062 บ้านดอนโจด 25 0 25 0 25 10 5 13 3 15
40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 7 4 11 0 11 0 3 3 0 3
40030065 บ้านโนนข่าวิทยา 6 7 6 7 13 1 1 1 1 2
40030066 โนนทองวิทยา 11 1 5 7 12 0 0 0 0 0
40030067 0 2 0 2 2 0 2 1 1 2
40030068 บ้านรัตนะ 12 11 12 9 23 4 2 3 1 6
40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 8 0 0 8 8 2 1 3 0 3
40030071 บ้านกุดหมากเห็บ 23 3 4 22 26 1 2 3 0 3
40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา 10 22 12 20 32 0 8 5 3 8
40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 6 0 0 6 6 1 3 2 0 4
40030074 วังบงน้อยวิทยา 5 0 3 0 5 1 2 3 0 3
40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 26 10 36 0 36 0 0 0 0 0
40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน 30 20 45 5 50 3 0 3 0 3
40030078 บ้านโจดใหญ่ 5 6 11 0 11 0 1 1 0 1
40030079 บ้านถลุงเหล็ก 12 1 5 8 13 1 1 2 0 2
40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 10 5 10 5 15 3 6 9 0 9
40030081 บ้านโสกไผ่ 6 5 5 6 11 1 6 3 4 7
40030082 บ้านใหม่นาเพียง 0 8 0 8 8 0 2 2 0 2
40030084 บ้านหนองแดง 7 5 10 2 12 1 0 1 0 1
40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0
40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 21 0 21 0 21 0 4 3 1 4
40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา 18 0 18 0 18 4 0 3 0 4
40030088 บ้านตลาดหนองแก 4 0 1 0 4 3 0 2 0 3
40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 7 1 2 5 8 1 1 2 0 2
40030092 บ้านโสกน้ำขาว 0 6 4 2 6 1 0 1 0 1
40030093 บ้านทางขวาง 25 0 9 12 25 4 0 4 0 4
40030094 บ้านโคกสง่า 0 7 3 4 7 1 1 1 1 2
40030095 บ้านหันโสกเชือก 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2
40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 5 0 3 2 5 5 0 2 3 5
40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 9 6 11 4 15 0 1 1 0 1
40030098 บ้านท่านางแนว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 6 0 6 0 6 1 0 0 1 1
40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด 26 0 12 10 26 4 2 3 3 6
40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 0 16 16 0 16 1 0 0 1 1
40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 12 22 34 0 34 10 1 11 0 11
40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 11 5 9 4 16 2 0 2 0 2
40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 11 8 19 1 19 0 2 2 0 2
40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 10 0 10 0 10 0 16 16 0 16
40030110 บ้านละหานนา 11 0 7 4 11 0 1 1 0 1
40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 0 0 0 0 2 2 3 2 4
40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 7 12 12 7 19 1 1 1 1 2
40030114 ชุมชนบ้านโคกสี 25 0 25 0 25 2 0 2 0 2
40030115 บ้านกุดรู 11 0 11 0 11 1 3 4 0 4
40030116 บ้านแวงน้อย 4 4 4 4 8 1 2 3 0 3
40030117 บ้านหนองแขมอีโล 24 0 24 0 24 12 0 12 0 12
40030118 บ้านดอนหันนาจาน 22 2 5 19 24 2 0 2 0 2
40030120 บ้านคึมชาด 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 14 9 10 13 23 4 1 5 0 5
40030122 บ้านปอแดง 6 0 0 6 6 2 0 2 0 2
40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน 28 16 9 35 44 2 0 2 0 2
40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง 22 0 19 3 22 0 0 0 0 0
40030125 บ้านศุภชัย 6 0 5 1 6 3 0 2 1 3
40030126 บ้านดงเค็ง 20 20 30 10 40 0 5 5 0 5
40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ 10 5 15 0 15 0 2 2 0 2
40030128 หนองพลวงมิตรประชา 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0
40030130 บ้านหนองหญ้าขาว 23 4 27 0 27 1 2 3 0 3
40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 13 0 2 11 13 2 0 2 0 2
40030132 2 2 1 2 4 1 1 2 0 2
40030133 บ้านหินแร่ 0 1 1 0 1 0 2 2 0 2
40030134 บ้านหนองวัดป่า 14 0 14 0 14 4 0 4 0 4
40030135 บ้านหนองแวงน้อย 1 5 3 3 6 1 5 3 3 6
40030136 บ้านดอนดู่ 5 0 0 5 5 2 0 2 0 2
40030137 บ้านโนนท่อน 0 15 7 8 15 0 1 1 0 1
40030138 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 10 8 10 0 18 0 0 0 0 0
40030139 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2
40030140 บ้านหนองไผ่น้อย 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2
40030141 บ้านหนองแวงยาว 12 0 11 1 12 5 3 8 0 8
40030142 บ้านหนองแสง 6 3 6 3 9 1 1 1 0 2
40030143 บ้านกุดหว้า 11 4 14 1 15 1 0 1 0 1
40030144 บ้านหนองบัวแดง 4 0 4 0 4 1 0 1 0 1
40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 10 0 5 5 10 1 0 1 0 1
40030146 บ้านหนองเปล่ง 0 10 4 6 10 2 1 3 0 3
40030147 จตุคามวิทยา 10 0 10 0 10 5 0 5 0 5
40030148 บ้านตะกั่วป่า 7 0 2 5 7 0 1 1 0 1
40030149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40030150 บ้านกอกโนนแต้ 10 3 10 0 13 0 1 1 0 1
40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 0 7 2 5 7 2 0 1 1 2
40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก 6 0 6 0 6 3 0 3 0 3
40030153 บ้านโนนธาตุ 11 0 11 0 11 0 1 1 0 1
40030154 บ้านสว่างวิทยา 5 8 5 8 13 0 2 1 0 2
40030155 บ้านสำราญ 0 3 3 0 3 1 1 2 0 2
40030156 ชุมชนวังหิน 14 2 10 6 16 0 0 0 0 0
40030157 บ้านหลักด่าน 6 5 1 10 11 8 0 0 8 8
40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 6 5 6 0 11 1 0 1 0 1
40030159 บ้านหนองยาง 10 0 10 0 10 0 1 1 0 1
40030161 บ้านสำโรง 10 10 20 0 20 4 0 4 0 4
40030162 บ้านหินลาดนาดี 6 12 4 14 18 1 1 2 0 2
40030163 บ้านหนองกาว 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง 21 10 23 8 31 6 2 2 0 8
40030165 บ้านเหล่านกชุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40030166 1 1 2 0 2 1 1 0 0 2
40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 26 0 23 3 26 4 0 4 0 4
40030168 บ้านหนองกุงสว่าง 20 0 15 5 20 2 0 0 1 2
40030169 ชุมชนหนองเม็ก 12 6 14 4 18 8 11 16 3 19
40030170 บ้านโคกสูงวิทยา 1 10 0 11 11 1 1 1 1 2
40030171 บ้านท่าหนองหว้า 6 11 10 7 17 1 1 2 0 2
40030172 บ้านโนนขามป้อม 0 5 0 5 5 0 2 0 2 2
40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1
40030174 บ้านวังคูณ 5 15 5 15 20 0 4 4 0 4
40030175 บ้านหนองไทร 0 4 0 4 4 0 1 0 1 1
40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 0 3 2 1 3 0 3 2 1 3
40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 21 0 17 4 21 6 0 6 0 6
40030178 บ้านโนนกราด 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
40030179 บ้านโนนรังหนองบอน 1 1 1 0 2 1 6 0 6 7
40030180 บ้านเปาะ 0 6 1 0 6 1 2 1 1 3
40030181 บ้านเมย 11 8 19 0 19 1 2 3 0 3
40030182 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
40030183 บ้านหนองสองห้อง 11 0 7 4 11 2 4 5 1 6
40030184 ไตรมิตรวิทยา 24 4 26 2 28 0 1 1 0 1
40030185 บ้านกุดหอยกาบ 5 0 5 0 5 0 1 1 0 1
40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 0 1 1 2 1 0 2 2 0 2
40030187 บ้านหันโจดหนองกุง 1 2 1 0 3 0 10 9 1 10
40030188 บ้านแฝก 5 10 10 5 15 1 1 1 1 2
40030189 บ้านดอนชาด 5 8 5 8 13 1 1 1 1 2
40030190 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2
40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า 5 0 5 0 5 0 1 1 0 1
40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 32 0 30 0 32 1 2 3 0 3
40030193 บ้านหลุบคา 5 0 0 5 5 2 0 0 2 2
40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ 12 0 12 0 12 0 2 2 0 2
40030195 เบญจคามสามัคคี 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12
40030196 บ้านวังยาวสามัคคี 11 10 13 8 21 2 0 1 1 2
40030197 บ้านหันศิลางาม 20 0 18 2 20 1 0 1 0 1
40030198 บ้านหนองขี้เห็น 5 0 4 1 5 3 0 2 1 3
40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 14 0 14 0 14 4 5 3 2 9
40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 16 0 16 0 16 0 0 0 0 0
40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0
40030202 บ้านห้วยแคน 5 3 5 3 8 0 1 1 0 1
40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี 16 0 6 10 16 2 0 1 1 2
40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 10 0 6 4 10 5 0 2 3 5
40030205 บ้านผักหวาน 11 0 5 6 11 0 6 1 5 6
40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 12 0 12 0 12 2 0 2 0 2
40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 20 0 16 4 20 0 2 1 1 2