กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : สพป.ขอนแก่น เขต 3

จำนวน 15
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 491
2 อาคารอเนกประสงค์ 271
3 บ้านพักครู 81
4 บ้านพักภารโรง 1
5 ส้วม 488
6 หอสมุด 93
7 สนามเด็กเล่น 67
8 เรือนเพาะชำ 11
9 บ่อเลี้ยงปลา 48
10 บ่อน้ำตื้น 9
11 สนามกีฬา 271
12 ถังเก็บน้ำ 299
13 ถนน 144
14 รั้ว 128
15 บ้านพักนักเรียน 1

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างแยกตามโรงเรียน : สพป.ขอนแก่น เขต 3

จำนวน 181
# รหัส smis โรงเรียน จำนวนรายการ รายละเอียด
1 40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 13
2 40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 5
3 40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง 6
4 40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา 10
5 40030007 บ้านหนองแวงมน 15
6 40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 16
7 40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 10
8 40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 13
9 40030011 บ้านหนองเรือ 3
10 40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี 7
11 40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 13
12 40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง 13
13 40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 17
14 40030016 บ้านหัวนาหนองแวง 8
15 40030017 มิตรภาพ 2 16
16 40030018 บ้านห้วยโจด 12
17 40030019 บ้านทุ่งแค 14
18 40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 17
19 40030021 บ้านยานางโนนแต้ 8
20 40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 6
21 40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 10
22 40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา 16
23 40030025 ชุมชนบ้านชาด 15
24 40030026 บ้านทับบา 9
25 40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 11
26 40030028 บ้านหันใหญ่ 17
27 40030029 บ้านหนองห้าง 3
28 40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 14
29 40030031 บ้านลอมคอม 20
30 40030032 บ้านหนองอรุณ 11
31 40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 13
32 40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 11
33 40030036 บ้านป่าเป้า 10
34 40030037 บ้านโสกนกเต็น 8
35 40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 15
36 40030039 บ้านหนองแวงนอก 12
37 40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ 5
38 40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 14
39 40030043 บ้านโนนตะโก 10
40 40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 11
41 40030045 บ้านฝาผนังวังจาน 11
42 40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า 8
43 40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 11
44 40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 11
45 40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง 14
46 40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 20
47 40030051 บ้านโนนชาดวิทยา 14
48 40030052 บ้านหนองแปน 11
49 40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ 18
50 40030055 บ้านหันน้อย 9
51 40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 12
52 40030058 สหราษฎร์อนุกูล 19
53 40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 8
54 40030060 บ้านคอนฉิม 15
55 40030061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 13
56 40030062 บ้านดอนโจด 15
57 40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 12
58 40030065 บ้านโนนข่าวิทยา 19
59 40030066 โนนทองวิทยา 10
60 40030068 บ้านรัตนะ 22
61 40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 11
62 40030071 บ้านกุดหมากเห็บ 21
63 40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา 16
64 40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 14
65 40030074 วังบงน้อยวิทยา 16
66 40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 24
67 40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน 12
68 40030078 บ้านโจดใหญ่ 15
69 40030079 บ้านถลุงเหล็ก 9
70 40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 21
71 40030081 บ้านโสกไผ่ 15
72 40030082 บ้านใหม่นาเพียง 19
73 40030084 บ้านหนองแดง 14
74 40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน 21
75 40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 24
76 40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา 18
77 40030088 บ้านตลาดหนองแก 14
78 40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 12
79 40030092 บ้านโสกน้ำขาว 14
80 40030093 บ้านทางขวาง 20
81 40030094 บ้านโคกสง่า 7
82 40030095 บ้านหันโสกเชือก 8
83 40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 13
84 40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 12
85 40030098 บ้านท่านางแนว 17
86 40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 17
87 40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด 28
88 40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 13
89 40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 11
90 40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 19
91 40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 14
92 40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 23
93 40030110 บ้านละหานนา 9
94 40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 10
95 40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 12
96 40030114 ชุมชนบ้านโคกสี 19
97 40030115 บ้านกุดรู 15
98 40030116 บ้านแวงน้อย 14
99 40030117 บ้านหนองแขมอีโล 20
100 40030118 บ้านดอนหันนาจาน 14
101 40030120 บ้านคึมชาด 7
102 40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 10
103 40030122 บ้านปอแดง 15
104 40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน 16
105 40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง 13
106 40030125 บ้านศุภชัย 17
107 40030126 บ้านดงเค็ง 12
108 40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ 8
109 40030128 หนองพลวงมิตรประชา 3
110 40030130 บ้านหนองหญ้าขาว 20
111 40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 18
112 40030133 บ้านหินแร่ 5
113 40030134 บ้านหนองวัดป่า 12
114 40030135 บ้านหนองแวงน้อย 4
115 40030136 บ้านดอนดู่ 10
116 40030137 บ้านโนนท่อน 5
117 40030138 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 12
118 40030140 บ้านหนองไผ่น้อย 12
119 40030141 บ้านหนองแวงยาว 21
120 40030142 บ้านหนองแสง 11
121 40030143 บ้านกุดหว้า 19
122 40030144 บ้านหนองบัวแดง 15
123 40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 19
124 40030146 บ้านหนองเปล่ง 20
125 40030147 จตุคามวิทยา 20
126 40030148 บ้านตะกั่วป่า 18
127 40030150 บ้านกอกโนนแต้ 19
128 40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 13
129 40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก 9
130 40030153 บ้านโนนธาตุ 18
131 40030154 บ้านสว่างวิทยา 9
132 40030155 บ้านสำราญ 15
133 40030156 ชุมชนวังหิน 16
134 40030157 บ้านหลักด่าน 13
135 40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 19
136 40030159 บ้านหนองยาง 4
137 40030161 บ้านสำโรง 16
138 40030162 บ้านหินลาดนาดี 10
139 40030163 บ้านหนองกาว 9
140 40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง 21
141 40030165 บ้านเหล่านกชุม 3
142 40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 15
143 40030168 บ้านหนองกุงสว่าง 15
144 40030169 ชุมชนหนองเม็ก 22
145 40030170 บ้านโคกสูงวิทยา 10
146 40030171 บ้านท่าหนองหว้า 18
147 40030172 บ้านโนนขามป้อม 5
148 40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 6
149 40030174 บ้านวังคูณ 12
150 40030175 บ้านหนองไทร 12
151 40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 8
152 40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 29
153 40030178 บ้านโนนกราด 4
154 40030179 บ้านโนนรังหนองบอน 9
155 40030180 บ้านเปาะ 7
156 40030181 บ้านเมย 18
157 40030183 บ้านหนองสองห้อง 10
158 40030184 ไตรมิตรวิทยา 19
159 40030185 บ้านกุดหอยกาบ 10
160 40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 7
161 40030187 บ้านหันโจดหนองกุง 12
162 40030188 บ้านแฝก 12
163 40030189 บ้านดอนชาด 13
164 40030190 บ้านโนนแดง 12
165 40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า 10
166 40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 13
167 40030193 บ้านหลุบคา 8
168 40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ 11
169 40030195 เบญจคามสามัคคี 13
170 40030196 บ้านวังยาวสามัคคี 23
171 40030197 บ้านหันศิลางาม 7
172 40030198 บ้านหนองขี้เห็น 12
173 40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 16
174 40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 6
175 40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 13
176 40030202 บ้านห้วยแคน 13
177 40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี 11
178 40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 15
179 40030205 บ้านผักหวาน 18
180 40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 18
181 40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 21