กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : สพป.ขอนแก่น เขต 3

จำนวน 15
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน
2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
3 บ้านพักครู
4 บ้านพักภารโรง
5 ส้วม
6 หอสมุด
7 สนามเด็กเล่น
8 เรือนเพาะชำ
9 บ่อเลี้ยงปลา
10 บ่อน้ำตื้น
11 สนามกีฬา
12 ถังเก็บน้ำ
13 ถนน
14 รั้ว
15 บ้านพักนักเรียน

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างแยกตามโรงเรียน : สพป.ขอนแก่น เขต 3

จำนวน 185
# รหัส smis โรงเรียน จำนวนรายการ รายละเอียด
1 40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
2 40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
3 40030003 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา
4 40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง
5 40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา
6 40030007 บ้านหนองแวงมน
7 40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม
8 40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
9 40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง
10 40030011 บ้านหนองเรือ
11 40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี
12 40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
13 40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง
14 40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
15 40030016 บ้านหัวนาหนองแวง
16 40030017 มิตรภาพ 2
17 40030018 บ้านห้วยโจด
18 40030019 บ้านทุ่งแค
19 40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
20 40030021 บ้านยานางโนนแต้
21 40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี
22 40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์
23 40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา
24 40030025 ชุมชนบ้านชาด
25 40030026 บ้านทับบา
26 40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง
27 40030028 บ้านหันใหญ่
28 40030029 บ้านหนองห้าง
29 40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
30 40030031 บ้านลอมคอม
31 40030032 บ้านหนองอรุณ
32 40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
33 40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
34 40030035 บ้านเพ็กน้อย
35 40030036 บ้านป่าเป้า
36 40030037 บ้านโสกนกเต็น
37 40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
38 40030039 บ้านหนองแวงนอก
39 40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
40 40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
41 40030043 บ้านโนนตะโก
42 40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
43 40030045 บ้านฝาผนังวังจาน
44 40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า
45 40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
46 40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
47 40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง
48 40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
49 40030051 บ้านโนนชาดวิทยา
50 40030052 บ้านหนองแปน
51 40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ
52 40030055 บ้านหันน้อย
53 40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
54 40030058 สหราษฎร์อนุกูล
55 40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
56 40030060 บ้านคอนฉิม
57 40030061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
58 40030062 บ้านดอนโจด
59 40030063 บ้านโนนใหญ่
60 40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
61 40030065 บ้านโนนข่าวิทยา
62 40030066 โนนทองวิทยา
63 40030068 บ้านรัตนะ
64 40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ
65 40030071 บ้านกุดหมากเห็บ
66 40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา
67 40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
68 40030074 วังบงน้อยวิทยา
69 40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่
70 40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน
71 40030078 บ้านโจดใหญ่
72 40030079 บ้านถลุงเหล็ก
73 40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
74 40030081 บ้านโสกไผ่
75 40030082 บ้านใหม่นาเพียง
76 40030084 บ้านหนองแดง
77 40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน
78 40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
79 40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา
80 40030088 บ้านตลาดหนองแก
81 40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
82 40030092 บ้านโสกน้ำขาว
83 40030093 บ้านทางขวาง
84 40030094 บ้านโคกสง่า
85 40030095 บ้านหันโสกเชือก
86 40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
87 40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
88 40030098 บ้านท่านางแนว
89 40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
90 40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด
91 40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
92 40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด
93 40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
94 40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
95 40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน
96 40030110 บ้านละหานนา
97 40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง
98 40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ
99 40030113 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว
100 40030114 ชุมชนบ้านโคกสี
101 40030115 บ้านกุดรู
102 40030116 บ้านแวงน้อย
103 40030117 บ้านหนองแขมอีโล
104 40030118 บ้านดอนหันนาจาน
105 40030120 บ้านคึมชาด
106 40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์
107 40030122 บ้านปอแดง
108 40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน
109 40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง
110 40030125 บ้านศุภชัย
111 40030126 บ้านดงเค็ง
112 40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ
113 40030128 หนองพลวงมิตรประชา
114 40030130 บ้านหนองหญ้าขาว
115 40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง
116 40030133 บ้านหินแร่
117 40030134 บ้านหนองวัดป่า
118 40030135 บ้านหนองแวงน้อย
119 40030136 บ้านดอนดู่
120 40030137 บ้านโนนท่อน
121 40030138 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
122 40030140 บ้านหนองไผ่น้อย
123 40030141 บ้านหนองแวงยาว
124 40030142 บ้านหนองแสง
125 40030143 บ้านกุดหว้า
126 40030144 บ้านหนองบัวแดง
127 40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
128 40030146 บ้านหนองเปล่ง
129 40030147 จตุคามวิทยา
130 40030148 บ้านตะกั่วป่า
131 40030150 บ้านกอกโนนแต้
132 40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์
133 40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก
134 40030153 บ้านโนนธาตุ
135 40030154 บ้านสว่างวิทยา
136 40030155 บ้านสำราญ
137 40030156 ชุมชนวังหิน
138 40030157 บ้านหลักด่าน
139 40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
140 40030159 บ้านหนองยาง
141 40030161 บ้านสำโรง
142 40030162 บ้านหินลาดนาดี
143 40030163 บ้านหนองกาว
144 40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง
145 40030165 บ้านเหล่านกชุม
146 40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
147 40030168 บ้านหนองกุงสว่าง
148 40030169 ชุมชนหนองเม็ก
149 40030170 บ้านโคกสูงวิทยา
150 40030171 บ้านท่าหนองหว้า
151 40030172 บ้านโนนขามป้อม
152 40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
153 40030174 บ้านวังคูณ
154 40030175 บ้านหนองไทร
155 40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา
156 40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
157 40030178 บ้านโนนกราด
158 40030179 บ้านโนนรังหนองบอน
159 40030180 บ้านเปาะ
160 40030181 บ้านเมย
161 40030183 บ้านหนองสองห้อง
162 40030184 ไตรมิตรวิทยา
163 40030185 บ้านกุดหอยกาบ
164 40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
165 40030187 บ้านหันโจดหนองกุง
166 40030188 บ้านแฝก
167 40030189 บ้านดอนชาด
168 40030190 บ้านโนนแดง
169 40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
170 40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
171 40030193 บ้านหลุบคา
172 40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ
173 40030195 เบญจคามสามัคคี
174 40030196 บ้านวังยาวสามัคคี
175 40030197 บ้านหันศิลางาม
176 40030198 บ้านหนองขี้เห็น
177 40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา
178 40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
179 40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์
180 40030202 บ้านห้วยแคน
181 40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี
182 40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
183 40030205 บ้านผักหวาน
184 40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
185 40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา