กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม Action
1 0 1 1
2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 0 1
3 นักการภารโรง 2 0 2
4 แม่บ้าน 0 3 3
5 ช่างไฟฟ้า 2 0 2
6 พนักงานขับรถ 1 0 1
7 ลูกจ้างชั่วคราว 6 10 16
8 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 0 5
9 นักจัดการงานทั่วไป 1 4 5
10 นักประชาสัมพันธ์ 1 0 1
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 3 5
12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 1 1
13 นักทรัพยากรบุคคล 1 8 9
14 นักวิชาการเงินและบัญชี 0 5 5
15 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0 1 1
16 นักวิชาการพัสดุ 0 1 1
17 นักวิชาการศึกษา 1 5 6
18 นิติกร 1 0 1
19 ศึกษานิเทศก์ 7 9 16