บุคลากรเขตพื้นที่ : สพป.ขอนแก่น เขต 3

จำนวน 82
# ชื่อ-สกุล ชื่อภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง วันเดือนปีเกิด วันรับราชการ ปีเกษียณอายุฯ ประเภท ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก ระดับที่สอน กลุ่มสาระฯ เบอร์โทรศัพท์ Email Action
1 นายสนอง สุดสะอาด  sanong sudsa-ard ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 22 พ.ย. 2504 1 ม.ค. 2513 2565 ผู้บริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปร.ด. การบริหารการศึกษา 0934742020 sanong1122@hotman.com
2 นายธนกฤต ศิริภิรมย์  thanakit siripirom รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ผู้บริหารการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0856479839
3 นายไพโรจน์ อักษรเสือ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ผู้บริหารการศึกษา
4 นายนิยม โพธิ์งาม  niyom phongarm รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ผู้บริหารการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0898446409
5 นางแสงจันทร์ ยุพิน  seangchan yupin นักจัดการงานทั่วไป 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 0864696766 seangchan@outlook.co.th
6 นางสมนึก ลิ้มอารีย์  somnuk limaree นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา 0878589866 som_nuk087@hotmail.co.th
7 นางสาวนิภาพร พจนา  nipaporn pojana นักวิชาการศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 0847871144 nipaporn9944@gmail.com
8 นางจรรยาพร ทศยันไชย  janyaporn thosayanchai นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี บธ.บ. บัญชี/การบัญชี 0810587825 dan_dew@hotmail.com
9 นางนภาพร สร้อยมงคล  napaporn soimongkol นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 0878003154 soimongkol_noi@hotmail.com
10 นางยุวดี แสนเมือง  yuwadee sanmuang นักทรัพยากรบุคคล 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 0817681766
11 นายกีรติ ชาดาเม็ก  keerati shadamek ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 0930938385 shadamek06@gmail.com
12 นายธน จันทะวงษ์  tana chantawong นิติกร 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี น.บ. นิติศาสตร์ 0630159619 jeep916legal@gmail.com
13 นางละมัย ภูศรีฤทธิ์  lamai poosririt นักจัดการงานทั่วไป 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา 0830518452 lamai_2504@hotmail.co.th
14 นางสาวลลิดา แก้วรักษา  lalida kaewraksa นักจัดการงานทั่วไป 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0845886811 lalida2513@hotmail.co.th
15 นายมนูญ วงศ์บัวพันธ์  manoon wongbuaphan นักประชาสัมพันธ์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ค.บ. 0856097771 pompam2520@gmail.com
16 นางสาวปดิวรัดา เศษสันต์  padiwaratda setsan นักจัดการงานทั่วไป 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0817692513 dokfin21@hotmail.com
17 นายวีรไท เศษสันต์  weeratai setsan นักจัดการงานทั่วไป 18 ต.ค. 2532 1 ม.ค. 2513 2593 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0899429080 weeratai080@gmail.com
18 นางสาววาสนา ทองชุม  wasana thongchum ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 21 พ.ย. 2561 2597 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 0648844853 wasana-2555@hotmail.com
19 นายชูชาติ ศิลปประกอบ  choochat silprakob ช่างไฟฟ้า 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ลูกจ้างประจำ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า ปวท. ไม่ใช่วุฒิครู 0956728807 chatsil69@gmail.com
20 ว่าที่ ร.ต.พูลศักดิ์ ทาตา  phunsak thata ช่างไฟฟ้า 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ลูกจ้างประจำ ปริญญาตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 0880385418
21 นางปณิดา กุลวงศ์  panida kunwong แม่บ้าน 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า ป.6 0995368583
22 นางสาวสง่า ทาตา  sa-nga thata แม่บ้าน 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า ม.6 0887471125
23 นางสุนันทา ศรีบู่พิมพ์  sununtha sribuphim แม่บ้าน 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า ม.6 0943731952
24 นายสุรเดช กองทอง  suradet kongthong พนักงานขับรถ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2584 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า ม.3 0972382575
25 นายประสิทธิ์ สาเทียน  prasit sathan นักการภารโรง 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2572 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า ป.6 0986417816
26 นายบุญชู บุญจง  boonchu boonchong นักการภารโรง 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2581 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า ม.6 0986602903
27 นางศุภิสรา ศรีไสย  supisara seasai นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.ม. 0655494494 supisaraseasai@gmail.com
28 นายทองใส ไทยธานี  tongsai thaitanee นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 0831135364 tongsai2553@hotmail.com
29 นายจักรรินทร์ แสนสิน  chakrin sansin ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 0648764878 chak_rin007@hotmail.com
30 นางสาวกิตติยากร แดนไธสง  kittiyakorn daentaisong ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2588 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 0955519664 kookkai362@gmail.com
31 นายธีระวัฒน์ ทองชุม  theerawat tongchum ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2593 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี ศศ.บ. ดนตรี 0970387922 murasamekyo242@gmail.com
32 นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่ตัง  Yaowaluk Saeteng นักทรัพยากรบุคคล 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 0850113558 Yaowwalux@hotmail.com
33 นางละมัย มหาวงศ์  lamai mahawong นักทรัพยากรบุคคล 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 0840297714 La2503@hotmail.co.th
34 นางมธุกร ผาสีดา  matukorn pasrida นักทรัพยากรบุคคล 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 0934686594 Pasrida@gmail.com
35 นางจันทร์เพ็ญ อินทนนท์  Janpen Intanon นักทรัพยากรบุคคล 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา 0956542497 Intanon2510@gmail.com
36 นางสาวสุรัญญา วงษ์โพธิ์  Suranya Wongpho นักทรัพยากรบุคคล 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 0894365229 Suranya29@gmail.com
37 นางสาวอรอนงค์ เทนอิสสระ  oanong tenissara นักทรัพยากรบุคคล 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0998285956 Took111333@gmail.com
38 นางสาวมาลินี ทองชุม  malinee thongchoom นักทรัพยากรบุคคล 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา 0951917087 Iucifer799@gmail.com
39 นางสาวรัตนา บุระคำ  rattana burakum ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2592 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ 0874306227 rattana32b.kook@gmail.com
40 นางสาวเชนิญา เศษสันต์  cheniya sessun ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 21 พ.ย. 2561 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี บธ.บ 0885722213 che_ni_ya@hotmail.com
41 นางวันเพ็ญ ตันตระกูล  wanpen tantrakul นักวิชาการศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา 0817492965 wanpack@hotmail.com
42 นางปุณณภา ธนะจันทร์  Punnapha Thanachan นักวิชาการศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ศศ.บ. บริหารธุรกิจ 0897112085
43 นางดารารัตน์ สุนทรมณีรัตน์  dararat soontornmaneerat นักวิชาการศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท คม. บริหารการศึกษา 0817397718 khun_poo@hotmail.com
44 นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์  vachiravit narat นักวิชาการศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2589 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0818715234 t.techno.kk@gmail.com
45 นางสาวศิริกานดา คงโพธิ์น้อย  sirikanda kongponoi นักวิชาการศึกษา 1 ม.ค. 2513 26 ต.ค. 2553 2587 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี บธ.บ. บัญชี/การบัญชี 0917595753 sirikanda0789@gmail.com
46 นางสาวบุรัสกร วงพิเดช  buratsakorn wongphidet ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 27 ต.ค. 2555 2595 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี บธ.บ. บัญชี/การบัญชี 0621074610 buratsakorn4270@gmail.com
47 นางสาวกนกวรรณ วรพล  kanokwan woraphon 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2596 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 0637319222 beekanok1726@gmail.com
48 นางสาวยุภาพร แถวเพีย  yupaporn thewpla นักวิชาการพัสดุ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0818718575 yupaporn2008@hotmail.com
49 นางวันทนีย์ จันทร์ห้างหว้า  wantanee junhangwa นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี บธ.บ. บัญชี/การบัญชี 0847955820 wantanee.sj@gmail.com
50 นางนันท์นภัสร์ โพธิ์ไพร  nannapat phophai นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี บธ.บ. บัญชี/การบัญชี 0828479931 nongdream0709@outlook.co.th
51 นางสายใจ หวานแท้  sayjai wantae นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0895724114 sayjaiwantae2526@gmail.com
52 นางสาวสกุลรัตน์ หวานจิตต์  sakulrat wanjitt นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี บธ.บ. บัญชี/การบัญชี 0619465462
53 นางสาวสุนิสา นาชิน  sunisa nachin ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2590 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป 0883306767 sunisa.30aa@gmail.com
54 นายสิทธิโชค อังศุวิโรจน์กุล  sittichok angsuvirojgul ลูกจ้างชั่วคราว 21 ต.ค. 2528 1 ม.ค. 2513 2589 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0878547132 lason_10@hotmail.com
55 นายนพรัตน์ มูลสูตร  nopparat moolsoot ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2588 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป 0862313522 moolsoot.nop99@gmail.com
56 นางสาวกนกมนตร นาจวง  Kanokmon Nachaung ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาเอก ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 0868601549 er2_nari@windowslive.com
57 นายชนินทร์ คำเหนือ  chanint kamnuae ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา 0898417096 Chnint.Kamnuae@gmail.com
58 นายอดุลย์ วงศ์ก้อม  adul wongkorm ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาเอก ปร.ด. การบริหารการศึกษา 0822933227 Isanianman@gmail.com
59 นางสาวรุ่งนภา แสนอำนวยผล  Rungnapha Saen-amnuaiphon ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาเอก ปร.ด. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา 0812640933 rungnapasan@hotmail.com
60 นางสาวยุพาพร หรเสริฐ  yupaporn horasirt ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 0815923232 yhorasirt@gmail.com
61 นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์  Sumittra Tanarit ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ศษ.ม. จิตวิทยา 0810492823 puumitta@hotmail.com
62 นายปริญญา เฉิดจำเริญ  Parinya Chirdjumrurn ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาเอก ปร.ด. การบริหารการศึกษา 0951949455 parinya46210@gmail.com
63 นายทยุต เทวบุตร  Tayut Tewabuttra ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา 0868529394 tayut.tewaboot@yahoo.com
64 นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์  phattraporn benchawatthananon ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ 0872572307 benchawattananon@gmail.com
65 นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ  piyanath kruawan ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา 0862210084 piyanath.k@gmail.com
66 นายณฐพร บัวผัน  nathaporn buapan ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 0804192508 newnabua@gmail.com
67 นางสาวเสาวนีย์ เวชพิทักษ์  saowanee wechpitak ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 0887297870 obabb19@gmail.com
68 นายพิภพ เอกวุธ  piphop eakawoot ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ศษ.ม. พลศึกษา 0868526161 piphop2008@yahoo.co.th
69 นางศศิธร ภูมิพาน  sasithorn poompan ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 0832811627 monst32@gmail.com
70 นางสาวชลิกา ยนจอหอ  chalika yonchorhor ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2589 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0872293302 vas.chalika@gmail.com
71 นายธนพงษ์ อันอามาตย์  tanapong unamart ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2590 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0951685385 tanapongzy619@hotmail.com
72 นายธีระชัย ปิดตายัง  teerachai pidtayang นักทรัพยากรบุคคล 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 0973242250 chitlada_aon@hotmail.com
73 นางสาวกนกพร อัครพิเชษฐ์  kanokporn akkaraphichet นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2587 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 0933299684 bird_pooh@otmail.com
74 นายจักรพงษ์ ไชยประสิทธิ์  jakkapong chaiprasit ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 0928236945 dakky73@hotmail.com
75 นางสาวณปภัช อรหันตา  napapach arahanta ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0832956699 napapach.30@gmail.com
76 นางสาวยุวดี สุปะมา  yuwadee supama ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0841149576 ava_theerakedkasem@hotmail.com
77 นายอภิชัย เสนาโยธี  Apichai Senayothi รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2577 ผู้บริหารการศึกษา ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา 0955930333 yothi5003@hotmail.com
78 นายชุติพนธ์ จะชาลี  Chutipon Jachalee รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2576 ผู้บริหารการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา 0925476851 chutipon190816@gmail.com
79 นายวัฒกานต์ ลาภสาร  Wattakan lapsan นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2571 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาเอก ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา 0635106906 dr.wattakan@gmail.com
80 นางสาวประพร เปรื่องการ  Praphon Pruengkan ลูกจ้างชั่วคราว 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2580 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า ปวส. บัญชี/การบัญชี 0846673989 parpron2016@gmail.com
81 นางสาวจิตรลดา ต้นพรหม  chitlada tonprom นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2588 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท วศ.ม. อื่นๆ 0817902772 chit_ton@hotmail.com
82 นางปภัชญา มิ่งขวัญ  Papatchaya Mingkhwan ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 2567 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา 0839948256 bmingkhwan079@gmail.com