กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มงาน

จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มงาน

# กลุ่มงาน ชาย หญิง รวม Action
1 กลุ่มอำนวยการ 9 8 17
2 กลุ่มนโยบายและแผน 4 5 9
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 8 8
4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 7 9
5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2 8 10
6 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7 10 17
7 หน่วยตรวจสอบภายใน 0 2 2
8 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 1 2
9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2
10 กลุ่มกฎหมายและคดี 1 1 2
11 ผู้บริหารการศึกษา 4 0 4