กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามประเภท

จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท

# ประเภท ชาย หญิง รวม Action
1 ผู้บริหารการศึกษา 6 0 6
2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) 7 9 16
3 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 7 28 35
4 ลูกจ้างประจำ 2 0 2
5 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) 8 14 22
6 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) 1 0 1