คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน : สพป.ขอนแก่น เขต 3

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา