82คน

บุคลากรเขตพื้นที่ฯ

รายละเอียด

181โรงเรียน

จำนวนโรงเรียน

รายละเอียด

1,847คน

บุคลากรในโรงเรียน

รายละเอียด

17,348คน

จำนวนนักเรียน

รายละเอียด